จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,34021,8842,961-31,222
ผอม6271,242127-1,996
ค่อนข้างผอม4831,435195-2,116
สมส่วน4,02314,8362,177-21,066
ท้วม2981,155139-1,592
เริ่มอ้วน4021,875190-2,470
อ้วน5061,331128-1,966
ค่านอกเกณฑ์1105-16
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด3989--128
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ผอม-2--2
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างผอม2---2
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สมส่วน2370--93
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ท้วม35--8
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เริ่มอ้วน36--9
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อ้วน85--13
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด2962--91
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ผอม32--5
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างผอม11--2
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สมส่วน1943--62
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ท้วม14--5
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เริ่มอ้วน25--7
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อ้วน37--10
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่านอกเกณฑ์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด25107--132
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ผอม32--5
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างผอม15--6
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สมส่วน1681--97
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ท้วม-7--7
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เริ่มอ้วน38--11
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อ้วน24--6
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่านอกเกณฑ์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด17103--120
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ผอม-4--4
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างผอม-7--7
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สมส่วน1371--84
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ท้วม-2--2
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เริ่มอ้วน112--13
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อ้วน37--10
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่านอกเกณฑ์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด1035--45
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ผอม22--4
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างผอม1---1
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สมส่วน422--26
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ท้วม-4--4
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เริ่มอ้วน-4--4
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อ้วน33--6
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่านอกเกณฑ์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด45152--197
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ผอม46--10
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างผอม41--5
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สมส่วน3199--130
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ท้วม118--19
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เริ่มอ้วน317--20
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อ้วน211--13
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่านอกเกณฑ์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด41165--206
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ผอม715--22
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างผอม220--22
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สมส่วน23101--124
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ท้วม35--8
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เริ่มอ้วน215--17
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อ้วน49--13
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่านอกเกณฑ์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1247--59
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ผอม44--8
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างผอม12--3
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สมส่วน730--37
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ท้วม-4--4
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เริ่มอ้วน-6--6
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อ้วน-1--1
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่านอกเกณฑ์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด2855--83
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ผอม-2--2
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างผอม-4--4
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สมส่วน2240--62
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ท้วม22--4
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เริ่มอ้วน26--8
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อ้วน21--3
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่านอกเกณฑ์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1788--105
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ผอม15--6
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างผอม49--13
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สมส่วน1152--63
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ท้วม-5--5
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เริ่มอ้วน-11--11
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อ้วน16--7
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่านอกเกณฑ์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด3090--120
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ผอม26--8
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างผอม313--16
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สมส่วน1855--73
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ท้วม43--7
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เริ่มอ้วน210--12
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อ้วน13--4
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด-68--68
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ผอม-3--3
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างผอม-7--7
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สมส่วน-51--51
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ท้วม-2--2
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เริ่มอ้วน-3--3
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อ้วน-2--2
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด1035--45
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ผอม-7--7
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างผอม12--3
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สมส่วน621--27
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ท้วม11--2
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เริ่มอ้วน12--3
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อ้วน12--3
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด358449-168
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ผอม1632-21
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างผอม-33-6
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สมส่วน115937-107
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ท้วม233-8
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เริ่มอ้วน692-17
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อ้วน-72-9
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด2042--62
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ผอม7---7
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างผอม31--4
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สมส่วน932--41
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ท้วม15--6
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เริ่มอ้วน-3--3
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อ้วน-1--1
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด1731--48
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ผอม-1--1
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างผอม25--7
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สมส่วน1419--33
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ท้วม-2--2
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เริ่มอ้วน-2--2
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อ้วน12--3
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด5819458-310
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม152-8
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม-13--13
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน5214244-238
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม183-12
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน-106-16
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน4163-23
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด19112--131
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม11--2
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม16--7
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน1579--94
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม15--6
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน-11--11
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน110--11
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2378--101
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม11--2
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม48--12
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน1754--71
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม-3--3
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน17--8
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน-5--5
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด6314640-249
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม34--7
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม4153-22
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน459233-170
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม25--7
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน4213-28
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน591-15
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1452--66
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม11--2
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม-1--1
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน1241--53
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน-5--5
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน14--5
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2274--96
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม31--4
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม23--5
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน1262--74
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม22--4
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน15--6
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน21--3
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1132--43
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม1---1
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน725--32
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม24--6
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน13--4
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด3413452-220
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ผอม1133-17
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างผอม2103-15
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สมส่วน279038-155
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ท้วม-43-7
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เริ่มอ้วน142-7
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อ้วน3133-19
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่านอกเกณฑ์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1041--51
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ผอม21--3
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างผอม-4--4
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สมส่วน531--36
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ท้วม-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เริ่มอ้วน12--3
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อ้วน23--5
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่านอกเกณฑ์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1769--86
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ผอม21--3
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างผอม-7--7
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สมส่วน1554--69
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ท้วม-4--4
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เริ่มอ้วน-2--2
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อ้วน-1--1
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่านอกเกณฑ์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด35132--167
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ผอม417--21
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างผอม716--23
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สมส่วน2273--95
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ท้วม-11--11
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เริ่มอ้วน19--10
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อ้วน16--7
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่านอกเกณฑ์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1140--51
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ผอม-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างผอม-3--3
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สมส่วน629--35
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ท้วม1---1
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เริ่มอ้วน43--7
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อ้วน-5--5
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่านอกเกณฑ์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด56360--416
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ผอม111--12
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างผอม319--22
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สมส่วน39257--296
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ท้วม222--24
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เริ่มอ้วน425--29
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อ้วน726--33
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่านอกเกณฑ์-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด18179--197
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ผอม510--15
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างผอม210--12
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สมส่วน7123--130
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ท้วม114--15
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เริ่มอ้วน315--18
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อ้วน-7--7
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่านอกเกณฑ์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด868--76
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ผอม-11--11
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างผอม-2--2
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สมส่วน743--50
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ท้วม-2--2
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เริ่มอ้วน16--7
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อ้วน-4--4
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่านอกเกณฑ์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด-4--4
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ผอม-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างผอม-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สมส่วน-4--4
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ท้วม-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เริ่มอ้วน-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อ้วน-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่านอกเกณฑ์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด9151--160
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ผอม116--17
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างผอม115--16
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สมส่วน696--102
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ท้วม17--8
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เริ่มอ้วน-9--9
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อ้วน-7--7
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด1199--110
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ผอม16--7
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างผอม13--4
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สมส่วน872--80
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ท้วม-5--5
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เริ่มอ้วน-6--6
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อ้วน17--8
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด2259--81
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ผอม54--9
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างผอม39--12
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สมส่วน937--46
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ท้วม23--5
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เริ่มอ้วน15--6
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อ้วน21--3
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด3613170-237
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ผอม375-15
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างผอม379-19
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สมส่วน278948-164
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ท้วม283-13
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เริ่มอ้วน1113-15
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อ้วน-92-11
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด36131--167
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ผอม45--9
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างผอม23--5
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สมส่วน1792--109
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ท้วม47--11
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เริ่มอ้วน29--11
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อ้วน613--19
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่านอกเกณฑ์12--3
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด50175--225
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ผอม55--10
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างผอม310--13
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สมส่วน31122--153
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ท้วม27--9
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เริ่มอ้วน418--22
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อ้วน513--18
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่านอกเกณฑ์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด1514174-230
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ผอม-82-10
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างผอม1115-17
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สมส่วน119055-156
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ท้วม-123-15
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เริ่มอ้วน3125-20
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อ้วน-84-12
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่านอกเกณฑ์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด21157--178
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ผอม1210--22
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างผอม68--14
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สมส่วน1130--131
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ท้วม21--3
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เริ่มอ้วน-4--4
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อ้วน-4--4
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่านอกเกณฑ์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด1495--109
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ผอม-5--5
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างผอม14--5
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สมส่วน960--69
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ท้วม-8--8
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เริ่มอ้วน110--11
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อ้วน38--11
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่านอกเกณฑ์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด25101--126
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ผอม57--12
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างผอม48--12
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สมส่วน1571--86
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ท้วม-1--1
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เริ่มอ้วน-6--6
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อ้วน18--9
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2991--120
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ผอม12--3
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างผอม14--5
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สมส่วน2068--88
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ท้วม13--4
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เริ่มอ้วน48--12
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อ้วน26--8
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2141--62
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ผอม-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างผอม-4--4
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สมส่วน1630--46
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ท้วม-2--2
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เริ่มอ้วน33--6
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อ้วน22--4
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2014074-234
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ผอม-31-4
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างผอม334-10
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สมส่วน1010755-172
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ท้วม1108-19
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เริ่มอ้วน294-15
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อ้วน482-14
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด959--68
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ผอม-1--1
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างผอม-4--4
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สมส่วน745--52
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ท้วม-2--2
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เริ่มอ้วน-4--4
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อ้วน23--5
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2980--109
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม-1--1
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม28--10
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน1952--71
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม25--7
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน38--11
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน36--9
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด95792-195
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม-311-14
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม-79-19
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน44060-134
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม324-9
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน145-13
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน112-5
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์--1-1
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด3096--126
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม-4--4
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม38--11
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน2569--94
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม26--8
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน-6--6
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน-3--3
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2273--95
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม22--4
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม39--12
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน1548--63
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม24--6
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน-5--5
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน-5--5
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด3472--106
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม34--7
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม-8--8
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน2450--74
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม35--8
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน25--7
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน2---2
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1364--77
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม210--12
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม-2--2
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน842--50
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม23--5
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน15--6
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน-2--2
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1650--66
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ผอม18--9
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างผอม25--7
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สมส่วน1031--41
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ท้วม22--4
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เริ่มอ้วน12--3
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อ้วน-2--2
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด2659--85
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม11--2
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม32--5
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน1943--62
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม24--6
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน-4--4
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน15--6
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด19113111-243
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม451-10
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม265-13
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน97685-170
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม-113-14
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน-611-17
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน495-18
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์--1-1
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด38117--155
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม811--19
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม516--21
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน2376--99
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม14--5
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน19--10
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน-1--1
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด35167137-339
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม593-17
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม3118-22
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน23117110-250
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม186-15
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน2134-19
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน196-16
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด2680--106
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม13--4
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม-4--4
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน1254--66
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม37--10
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน47--11
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน65--11
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1273--85
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม12--3
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน852--60
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม-2--2
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน19--10
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน28--10
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1346--59
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม-3--3
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม-2--2
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน1230--42
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม-4--4
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน-3--3
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน14--5
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1958--77
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม41--5
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม14--5
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน1042--52
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม14--5
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน14--5
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน23--5
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด15104--119
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม15--6
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม-7--7
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน677--83
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม47--11
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน34--7
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน14--5
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด2938--67
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ผอม76--13
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างผอม33--6
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สมส่วน1926--45
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ท้วม-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เริ่มอ้วน-1--1
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อ้วน-2--2
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด38122--160
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม19--10
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม411--15
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน3180--111
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม-3--3
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน210--12
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน-8--8
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1860--78
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม-1--1
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม-2--2
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน648--54
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม-1--1
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน86--14
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน42--6
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1653--69
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม29--11
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม14--5
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน1331--44
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม-3--3
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน-2--2
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน-4--4
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด2060--80
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม41--5
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม24--6
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน1138--49
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม-3--3
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน19--10
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน25--7
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด4019175-306
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม2163-21
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม-143-17
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน2612758-211
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม2104-16
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน4122-18
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน6125-23
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด42126--168
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม63--9
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม15--6
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน2883--111
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม19--10
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน414--18
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน212--14
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด55168--223
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ผอม414--18
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างผอม416--20
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สมส่วน4199--140
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ท้วม310--13
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เริ่มอ้วน317--20
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อ้วน-12--12
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่านอกเกณฑ์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด1038--48
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ผอม14--5
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างผอม1---1
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สมส่วน725--32
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ท้วม-2--2
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เริ่มอ้วน-6--6
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อ้วน11--2
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่านอกเกณฑ์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด3778--115
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ผอม157--22
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างผอม710--17
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สมส่วน1244--56
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ท้วม14--5
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เริ่มอ้วน28--10
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อ้วน-5--5
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่านอกเกณฑ์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด2278--100
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ผอม47--11
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างผอม210--12
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สมส่วน1350--63
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ท้วม-4--4
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เริ่มอ้วน22--4
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อ้วน15--6
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่านอกเกณฑ์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด837--45
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ผอม11--2
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างผอม12--3
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สมส่วน525--30
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ท้วม14--5
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เริ่มอ้วน-2--2
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อ้วน-3--3
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่านอกเกณฑ์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด186150-129
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม144-9
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม-22-4
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน153840-93
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม-2--2
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน-92-11
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน262-10
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด425--29
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม-1--1
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม-1--1
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน215--17
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน-3--3
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน25--7
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด1368--81
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม25--7
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม25--7
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน849--57
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม1---1
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน-7--7
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน-2--2
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด545--50
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม116--17
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม15--6
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน317--20
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม-3--3
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน-3--3
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน-1--1
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด212--14
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม-2--2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม-2--2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน23--5
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม-2--2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน-1--1
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน-2--2
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด513--18
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม1---1
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน313--16
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน1---1
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด49151--200
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ผอม49--13
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างผอม414--18
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สมส่วน2993--122
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ท้วม47--11
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เริ่มอ้วน217--19
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อ้วน611--17
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่านอกเกณฑ์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด4013134-205
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ผอม111-3
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างผอม452-11
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สมส่วน279622-145
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ท้วม3103-16
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เริ่มอ้วน284-14
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อ้วน3112-16
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด4612849-223
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ผอม273-12
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างผอม162-9
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สมส่วน278833-148
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ท้วม883-19
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เริ่มอ้วน6114-21
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อ้วน284-14
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด2080--100
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ผอม39--12
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างผอม39--12
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สมส่วน1344--57
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ท้วม-7--7
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เริ่มอ้วน-10--10
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อ้วน11--2
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด2948--77
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ผอม35--8
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างผอม33--6
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สมส่วน1928--47
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ท้วม24--6
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เริ่มอ้วน13--4
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อ้วน15--6
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด51149--200
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ผอม18--9
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างผอม68--14
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สมส่วน41108--149
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ท้วม26--8
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เริ่มอ้วน-10--10
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อ้วน19--10
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่านอกเกณฑ์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด34109--143
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม410--14
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม911--20
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน1772--89
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-3--3
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน27--9
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน26--8
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด2094--114
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม-15--15
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-8--8
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน855--63
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-1--1
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน28--10
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน107--17
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1132--43
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม1---1
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-1--1
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน822--30
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-1--1
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน17--8
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน11--2
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด636--42
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม21--3
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-2--2
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน123--24
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-2--2
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน26--8
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน12--3
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1044--54
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม-6--6
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-5--5
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน729--36
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน13--4
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน21--3
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด2174--95
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม16--7
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม413--17
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน1345--58
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน15--6
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน25--7
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1542--57
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม12--3
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม41--5
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน922--31
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-2--2
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน111--12
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน-4--4
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด36153--189
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม25--7
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม48--12
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน28104--132
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม113--14
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน117--18
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน-6--6
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-6--6
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน-3--3
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-2--2
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน-1--1
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด488339-170
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม355-13
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม454-13
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน325228-112
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม492-15
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน27--9
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน35--8
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2811125-164
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ผอม-32-5
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างผอม-92-11
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สมส่วน259019-134
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ท้วม14--5
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เริ่มอ้วน241-7
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อ้วน-11-2
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่านอกเกณฑ์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด1654--70
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ผอม39--12
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างผอม39--12
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สมส่วน631--37
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ท้วม12--3
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เริ่มอ้วน31--4
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อ้วน-2--2
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่านอกเกณฑ์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2956--85
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ผอม11--2
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างผอม11--2
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สมส่วน1344--57
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ท้วม43--7
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เริ่มอ้วน84--12
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อ้วน23--5
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่านอกเกณฑ์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด519--24
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ผอม-1--1
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างผอม-1--1
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สมส่วน515--20
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ท้วม-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เริ่มอ้วน-1--1
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อ้วน-1--1
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่านอกเกณฑ์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด38119--157
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ผอม129--21
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างผอม614--20
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สมส่วน1984--103
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ท้วม-5--5
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เริ่มอ้วน14--5
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อ้วน-3--3
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่านอกเกณฑ์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2147--68
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ผอม25--7
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างผอม23--5
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สมส่วน1231--43
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ท้วม24--6
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เริ่มอ้วน22--4
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อ้วน12--3
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่านอกเกณฑ์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด49168--217
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม68--14
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม519--24
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน33112--145
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม29--11
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน-13--13
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน37--10
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด924--33
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม-1--1
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม24--6
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน512--17
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม1---1
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน-5--5
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน12--3
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1229--41
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม11--2
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม-1--1
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน619--25
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน44--8
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน14--5
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1853--71
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม42--6
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม31--4
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน1037--47
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม12--3
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน-6--6
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน-5--5
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1823--41
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม34--7
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม3---3
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน1217--29
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม-1--1
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน-1--1
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด2861--89
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม22--4
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม3---3
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน1943--62
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม33--6
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน-10--10
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน13--4
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด535--40
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ผอม-4--4
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างผอม-3--3
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สมส่วน322--25
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ท้วม12--3
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เริ่มอ้วน-1--1
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อ้วน13--4
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่านอกเกณฑ์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1431--45
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม-1--1
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน1328--41
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม-1--1
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน11--2
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด624--30
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม-2--2
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม-1--1
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน315--18
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม-1--1
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน13--4
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน22--4
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด319--22
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม-1--1
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน216--18
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม1---1
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน-1--1
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน-1--1
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด811,023--1,104
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม2661--87
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม856--64
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน43700--743
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม257--59
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน182--83
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน167--68
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด36131--167
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม1---1
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม12--3
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน27105--132
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม69--15
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน17--8
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน-8--8
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด38113--151
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม49--13
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม113--14
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน2961--90
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม17--8
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน310--13
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน-13--13
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด2990--119
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม-3--3
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม49--13
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน2261--83
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม15--6
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน-8--8
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน24--6
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1045--55
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม13--4
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม36--9
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน526--31
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม-4--4
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน-3--3
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน13--4
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด523--28
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ผอม13--4
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างผอม-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สมส่วน419--23
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ท้วม-1--1
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เริ่มอ้วน-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อ้วน-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1138--49
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม22--4
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม11--2
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน725--32
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม-1--1
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน-5--5
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน14--5
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด3287--119
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม14--5
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม-6--6
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน2853--81
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม28--10
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน16--7
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน-10--10
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1236--48
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม-3--3
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม11--2
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน828--36
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม22--4
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน-1--1
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน11--2
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด23106--129
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม32--5
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม24--6
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน1362--75
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม-8--8
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน317--20
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน213--15
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1853--71
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม14--5
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม-2--2
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน1442--56
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม-1--1
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน-4--4
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน3---3
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2155--76
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม14--5
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม29--11
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน1436--50
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม12--3
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน-2--2
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน32--5
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1043--53
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม12--3
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน831--39
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม-2--2
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน13--4
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน-5--5
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2150--71
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ผอม12--3
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างผอม21--3
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สมส่วน1535--50
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ท้วม13--4
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เริ่มอ้วน-5--5
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อ้วน24--6
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่านอกเกณฑ์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2385--108
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ผอม110--11
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างผอม27--9
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สมส่วน1857--75
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ท้วม-1--1
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เริ่มอ้วน-5--5
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อ้วน25--7
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่านอกเกณฑ์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2761--88
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ผอม12--3
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างผอม21--3
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สมส่วน1846--64
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ท้วม22--4
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เริ่มอ้วน18--9
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อ้วน32--5
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่านอกเกณฑ์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด58161216-435
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ผอม154-10
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างผอม4811-23
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สมส่วน4598163-306
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ท้วม2811-21
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เริ่มอ้วน32216-41
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อ้วน32011-34
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่านอกเกณฑ์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด3510661-202
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ผอม16274-47
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างผอม-107-17
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สมส่วน176041-118
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ท้วม234-9
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เริ่มอ้วน-65-11
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อ้วน-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่านอกเกณฑ์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด41107154-302
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ผอม137-11
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างผอม3413-20
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สมส่วน2981112-222
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ท้วม-76-13
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เริ่มอ้วน6810-24
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อ้วน246-12
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่านอกเกณฑ์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด2789--116
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ผอม-7--7
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างผอม18--9
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สมส่วน2559--84
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ท้วม-4--4
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เริ่มอ้วน15--6
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อ้วน-6--6
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่านอกเกณฑ์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด387347-158
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ผอม121-4
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างผอม311-5
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สมส่วน265538-119
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ท้วม153-9
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เริ่มอ้วน384-15
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อ้วน42--6
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่านอกเกณฑ์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1038--48
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ผอม13--4
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างผอม15--6
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สมส่วน525--30
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ท้วม-1--1
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เริ่มอ้วน24--6
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อ้วน1---1
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่านอกเกณฑ์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด329037-159
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม95--14
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม34--7
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน106733-110
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม472-13
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน641-11
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน-31-4
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1957--76
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม11--2
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม-1--1
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน1636--52
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม14--5
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน16--7
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน-9--9
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1566--81
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม-1--1
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน1454--68
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม14--5
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน-6--6
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน-1--1
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1263--75
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม12--3
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม-3--3
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน741--48
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม-5--5
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน-7--7
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน44--8
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1931--50
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม12--3
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน1420--34
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม-3--3
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน25--7
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน21--3
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1421--35
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม13--4
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม-1--1
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน99--18
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม21--3
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน16--7
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน11--2
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด3613044-210
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ผอม292-13
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างผอม174-12
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สมส่วน279032-149
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ท้วม392-14
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เริ่มอ้วน183-12
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อ้วน271-10
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่านอกเกณฑ์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด94317--411
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม620--26
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม418--22
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน60224--284
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม618--24
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน627--33
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน1210--22
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2476--100
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน444--48
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม18--9
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน519--24
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน145--19
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2949--78
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม22--4
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม54--9
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน2027--47
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม-4--4
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน15--6
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน17--8
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด31128--159
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม-6--6
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม15--6
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน1879--97
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม512--17
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน619--25
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน17--8
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1642--58
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม4---4
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม12--3
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน933--42
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม-2--2
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน13--4
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน12--3
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด247231-127
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม131-5
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม-36-9
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน195518-92
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม122-5
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน-44-8
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน35--8
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1145--56
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม1---1
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม24--6
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน834--42
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม-3--3
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน-3--3
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน-1--1
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด32112--144
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ผอม37--10
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างผอม26--8
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สมส่วน2274--96
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ท้วม28--10
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เริ่มอ้วน114--15
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อ้วน23--5
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่านอกเกณฑ์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด5179--130
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ผอม44--8
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างผอม-3--3
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สมส่วน2557--82
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ท้วม103--13
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เริ่มอ้วน79--16
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อ้วน53--8
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด4210933-184
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ผอม241-7
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างผอม-53-8
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สมส่วน257327-125
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ท้วม-41-5
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เริ่มอ้วน10141-25
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อ้วน59--14
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด1439--53
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ผอม-3--3
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างผอม-2--2
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สมส่วน1029--39
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ท้วม11--2
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เริ่มอ้วน12--3
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อ้วน22--4
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3587--122
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ผอม411--15
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างผอม116--17
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สมส่วน2249--71
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ท้วม42--6
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เริ่มอ้วน26--8
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อ้วน23--5
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด2220--42
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม31--4
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม-1--1
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน1416--30
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม41--5
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน11--2
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด443--47
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม24--6
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน133--34
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม-3--3
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน-2--2
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน11--2
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด420--24
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม1---1
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม-2--2
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน-16--16
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน12--3
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน2---2
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด135612-81
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม--1-1
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม43--7
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน8298-45
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม161-8
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน-13--13
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน-52-7
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด821--29
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม22--4
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน517--22
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน1---1
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน-2--2
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5119048-289
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม443-11
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม4113-18
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน3514429-208
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม2115-18
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน1141-16
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน567-18
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด4112467-232
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ผอม1128-21
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างผอม599-23
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สมส่วน328544-161
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ท้วม171-9
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เริ่มอ้วน272-11
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อ้วน-42-6
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่านอกเกณฑ์--1-1
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด4013351-224
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ผอม341-8
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างผอม3132-18
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สมส่วน289743-168
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ท้วม-51-6
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เริ่มอ้วน4112-17
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อ้วน232-7
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่านอกเกณฑ์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด43121--164
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ผอม-3--3
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างผอม-10--10
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สมส่วน3384--117
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ท้วม36--9
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เริ่มอ้วน212--14
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อ้วน55--10
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1450--64
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ผอม12--3
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างผอม-4--4
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สมส่วน1127--38
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ท้วม14--5
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เริ่มอ้วน19--10
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อ้วน-4--4
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่านอกเกณฑ์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด2462--86
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ผอม61--7
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างผอม1---1
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สมส่วน1338--51
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ท้วม15--6
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เริ่มอ้วน111--12
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อ้วน27--9
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่านอกเกณฑ์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ผอม-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างผอม-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สมส่วน-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ท้วม-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เริ่มอ้วน-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อ้วน-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่านอกเกณฑ์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1114--25
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ผอม11--2
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างผอม-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สมส่วน76--13
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ท้วม22--4
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เริ่มอ้วน-2--2
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อ้วน13--4
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่านอกเกณฑ์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1667--83
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ผอม11--2
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างผอม11--2
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สมส่วน1061--71
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ท้วม-1--1
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เริ่มอ้วน4---4
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อ้วน-3--3
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่านอกเกณฑ์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด2353--76
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ผอม-1--1
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างผอม23--5
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สมส่วน1740--57
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ท้วม11--2
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เริ่มอ้วน14--5
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อ้วน24--6
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่านอกเกณฑ์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด288856-172
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ผอม152-8
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างผอม393-15
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สมส่วน235342-118
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ท้วม-62-8
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เริ่มอ้วน1114-16
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อ้วน-43-7
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่านอกเกณฑ์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1428--42
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ผอม1---1
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างผอม-1--1
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สมส่วน1223--35
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ท้วม-1--1
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เริ่มอ้วน13--4
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อ้วน-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่านอกเกณฑ์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด307648-154
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ผอม224-8
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างผอม173-11
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สมส่วน225535-112
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ท้วม212-5
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เริ่มอ้วน372-12
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อ้วน-4--4
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่านอกเกณฑ์--2-2
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด3512864-227
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ผอม151-7
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างผอม3108-21
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สมส่วน149748-159
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ท้วม241-7
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เริ่มอ้วน764-17
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อ้วน862-16
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่านอกเกณฑ์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด2348--71
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ผอม122--14
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างผอม11--2
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สมส่วน728--35
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ท้วม-4--4
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เริ่มอ้วน-5--5
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อ้วน38--11
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่านอกเกณฑ์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด285834-120
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ผอม72--9
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างผอม541-10
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สมส่วน133727-77
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ท้วม-41-5
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เริ่มอ้วน163-10
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อ้วน252-9
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่านอกเกณฑ์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1329--42
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ผอม22--4
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างผอม-1--1
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สมส่วน1121--32
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ท้วม-1--1
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เริ่มอ้วน-4--4
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อ้วน-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่านอกเกณฑ์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด84353388-825
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ผอม-2620-46
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างผอม3923-35
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สมส่วน61266266-593
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ท้วม51828-51
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เริ่มอ้วน82238-68
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อ้วน71113-31
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด206995--1,201
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ผอม3144--75
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างผอม1661--77
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สมส่วน114652--766
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ท้วม1356--69
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เริ่มอ้วน8101--109
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อ้วน2481--105
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่านอกเกณฑ์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด2674--100
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ผอม-1--1
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างผอม-6--6
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สมส่วน2251--73
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ท้วม-3--3
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เริ่มอ้วน18--9
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อ้วน35--8
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่านอกเกณฑ์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด1340--53
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ผอม15--6
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างผอม12--3
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สมส่วน1023--33
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ท้วม-3--3
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เริ่มอ้วน-2--2
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อ้วน15--6
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่านอกเกณฑ์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1223--35
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ผอม53--8
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างผอม42--6
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สมส่วน314--17
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ท้วม-1--1
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เริ่มอ้วน-1--1
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อ้วน-2--2
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่านอกเกณฑ์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด1931--50
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ผอม2---2
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างผอม-3--3
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สมส่วน1520--35
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ท้วม12--3
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เริ่มอ้วน-6--6
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อ้วน1---1
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่านอกเกณฑ์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด63132--195
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ผอม63--9
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างผอม58--13
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สมส่วน40100--140
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ท้วม56--11
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เริ่มอ้วน39--12
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อ้วน46--10
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่านอกเกณฑ์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด6817295-335
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ผอม2233-28
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างผอม184-13
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สมส่วน2610481-211
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ท้วม564-15
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เริ่มอ้วน1719--36
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อ้วน17123-32
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่านอกเกณฑ์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด719--26
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ผอม-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างผอม-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สมส่วน410--14
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ท้วม16--7
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เริ่มอ้วน23--5
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อ้วน-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่านอกเกณฑ์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด721--28
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ผอม24--6
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างผอม-4--4
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สมส่วน411--15
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ท้วม1---1
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เริ่มอ้วน-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อ้วน-2--2
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่านอกเกณฑ์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1440--54
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-1--1
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน928--37
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม22--4
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน25--7
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน14--5
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด832--40
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม59--14
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม13--4
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน214--16
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม-1--1
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-4--4
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน-1--1
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด736--43
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม-2--2
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม15--6
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน524--29
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม11--2
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-2--2
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน-2--2
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด519--24
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม-1--1
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม-1--1
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน39--12
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม-4--4
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน12--3
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน12--3
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด55187--242
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม511--16
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม915--24
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน30114--144
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม312--15
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน423--27
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน412--16
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด56184--240
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม512--17
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม99--18
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน29133--162
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม28--10
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน615--21
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน57--12
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1154--65
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม12--3
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม13--4
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน635--41
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม13--4
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน-7--7
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน24--6
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4497--141
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ผอม26--8
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างผอม29--11
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สมส่วน3474--108
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ท้วม1---1
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เริ่มอ้วน27--9
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อ้วน31--4
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่านอกเกณฑ์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1185--96
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม-2--2
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม110--11
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน1058--68
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-2--2
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน-6--6
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน-7--7
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1463--77
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม33--6
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-6--6
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน944--53
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม21--3
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน-7--7
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน-2--2
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-10--10
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน-9--9
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน-1--1
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด2235--57
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม32--5
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม34--7
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน825--33
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม1---1
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน22--4
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน52--7
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1747--64
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม51--6
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม12--3
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน837--45
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-1--1
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน14--5
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน22--4
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด27144--171
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ผอม26--8
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างผอม29--11
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สมส่วน21102--123
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ท้วม-2--2
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เริ่มอ้วน113--14
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อ้วน112--13
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่านอกเกณฑ์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-28--28
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ผอม-1--1
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างผอม-1--1
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สมส่วน-19--19
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ท้วม-6--6
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เริ่มอ้วน-1--1
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อ้วน-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด644--50
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ผอม-1--1
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างผอม-1--1
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สมส่วน327--30
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ท้วม17--8
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เริ่มอ้วน15--6
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อ้วน13--4
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-5418-72
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ผอม-21-3
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างผอม-81-9
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สมส่วน-4013-53
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ท้วม-2--2
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เริ่มอ้วน-12-3
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อ้วน-11-2
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด729--36
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ผอม-4--4
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างผอม11--2
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สมส่วน421--25
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ท้วม11--2
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เริ่มอ้วน-1--1
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อ้วน11--2
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่านอกเกณฑ์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด348426-144
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ผอม5111-17
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างผอม453-12
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สมส่วน224918-89
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ท้วม-8--8
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เริ่มอ้วน152-8
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อ้วน262-10
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่านอกเกณฑ์-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1225--37
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ผอม2---2
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างผอม12--3
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สมส่วน818--26
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ท้วม12--3
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เริ่มอ้วน-2--2
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อ้วน-1--1
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่านอกเกณฑ์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด2032--52
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ผอม43--7
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างผอม21--3
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สมส่วน1119--30
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ท้วม13--4
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เริ่มอ้วน-3--3
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อ้วน23--5
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่านอกเกณฑ์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด711--18
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ผอม-1--1
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างผอม11--2
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สมส่วน67--13
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ท้วม-2--2
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เริ่มอ้วน-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อ้วน-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่านอกเกณฑ์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด2260--82
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ผอม22--4
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างผอม44--8
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สมส่วน1542--57
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ท้วม16--7
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เริ่มอ้วน-2--2
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อ้วน-4--4
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่านอกเกณฑ์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1093--103
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม-8--8
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม-4--4
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน962--71
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม15--6
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน-7--7
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน-7--7
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด2180--101
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม25--7
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม16--7
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน1455--69
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม-6--6
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน33--6
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน15--6
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด3296--128
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม310--13
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม211--13
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน2361--84
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม-5--5
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน47--11
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน-2--2
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1247--59
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม11--2
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม-2--2
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน932--41
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม-2--2
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน-6--6
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน24--6
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1238--50
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม-4--4
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม-6--6
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน825--33
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม-1--1
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน31--4
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน11--2
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1542--57
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม-2--2
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม22--4
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน828--36
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม-4--4
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน-4--4
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน52--7
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด3098--128
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม-5--5
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม28--10
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน2054--74
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม110--11
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน111--12
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน610--16
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1154--65
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ผอม39--12
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างผอม48--12
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สมส่วน330--33
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ท้วม-1--1
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เริ่มอ้วน-6--6
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อ้วน1---1
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่านอกเกณฑ์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด416--20
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม-1--1
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน-8--8
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม-2--2
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน13--4
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน32--5
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด711--18
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม1---1
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม12--3
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน28--10
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม1---1
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน1---1
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน11--2
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด287740-145
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม12--3
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม694-19
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน175928-104
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม131-5
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน-13-4
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน334-10
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด846--54
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม12--3
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม-5--5
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน531--36
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม12--3
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน-4--4
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน12--3
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1231--43
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม13--4
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม-3--3
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน1019--29
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม-1--1
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน-3--3
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน12--3
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด2986--115
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม24--6
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม-9--9
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน1650--66
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม25--7
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน514--19
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน44--8
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด123827-77
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ผอม--1-1
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างผอม-12-3
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สมส่วน63019-55
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ท้วม111-3
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เริ่มอ้วน322-7
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อ้วน242-8
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่านอกเกณฑ์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2810362-193
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ผอม5116-22
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างผอม4128-24
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สมส่วน136439-116
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ท้วม352-10
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เริ่มอ้วน353-11
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อ้วน-64-10
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่านอกเกณฑ์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1966--85
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ผอม13--4
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างผอม-4--4
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สมส่วน1651--67
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ท้วม11--2
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เริ่มอ้วน15--6
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อ้วน-2--2
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่านอกเกณฑ์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1648--64
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ผอม-4--4
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างผอม-1--1
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สมส่วน1431--45
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ท้วม-2--2
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เริ่มอ้วน11--2
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อ้วน18--9
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด236016-99
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ผอม391-13
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างผอม13--4
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สมส่วน11359-55
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ท้วม231-6
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เริ่มอ้วน162-9
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อ้วน543-12
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1963--82
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ผอม-10--10
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างผอม-3--3
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สมส่วน1038--48
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ท้วม22--4
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เริ่มอ้วน17--8
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อ้วน63--9
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2165--86
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ผอม55--10
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างผอม14--5
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สมส่วน1449--63
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ท้วม-1--1
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เริ่มอ้วน14--5
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อ้วน-2--2
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด623--29
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ผอม-2--2
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างผอม11--2
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สมส่วน416--20
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ท้วม-2--2
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เริ่มอ้วน11--2
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อ้วน-1--1
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1358--71
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ผอม-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างผอม12--3
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สมส่วน947--56
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ท้วม-2--2
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เริ่มอ้วน12--3
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อ้วน25--7
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1432--46
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ผอม12--3
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างผอม-1--1
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สมส่วน1121--32
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ท้วม-2--2
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เริ่มอ้วน11--2
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อ้วน15--6
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด242450-98
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ผอม81--9
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างผอม3-1-4
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สมส่วน101643-69
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ท้วม-12-3
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เริ่มอ้วน242-8
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อ้วน122-5
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด4293--135
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ผอม115--16
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างผอม24--6
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สมส่วน2063--83
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ท้วม45--9
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เริ่มอ้วน112--13
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อ้วน44--8
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด3151--82
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ผอม33--6
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างผอม36--9
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สมส่วน2128--49
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ท้วม-2--2
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เริ่มอ้วน28--10
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อ้วน24--6
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด1641--57
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ผอม2---2
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างผอม41--5
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สมส่วน632--38
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ท้วม12--3
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เริ่มอ้วน-3--3
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อ้วน33--6
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่านอกเกณฑ์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด4283--125
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ผอม51--6
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างผอม54--9
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สมส่วน2557--82
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ท้วม16--7
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เริ่มอ้วน112--13
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อ้วน53--8
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่านอกเกณฑ์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1043--53
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ผอม12--3
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างผอม-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สมส่วน829--37
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ท้วม-3--3
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เริ่มอ้วน-6--6
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อ้วน13--4
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่านอกเกณฑ์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด42146--188
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ผอม512--17
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างผอม77--14
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สมส่วน2495--119
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ท้วม-8--8
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เริ่มอ้วน112--13
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อ้วน512--17
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่านอกเกณฑ์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด4780--127
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ผอม33--6
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างผอม210--12
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สมส่วน3758--95
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ท้วม13--4
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เริ่มอ้วน13--4
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อ้วน33--6
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่านอกเกณฑ์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1841--59
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ผอม1---1
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างผอม-2--2
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สมส่วน1532--47
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ท้วม-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เริ่มอ้วน14--5
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อ้วน13--4
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่านอกเกณฑ์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด83635-79
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ผอม121-4
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างผอม121-4
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สมส่วน62426-56
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ท้วม-22-4
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เริ่มอ้วน-33-6
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อ้วน-32-5
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่านอกเกณฑ์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด2051--71
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ผอม12--3
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างผอม-1--1
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สมส่วน1137--48
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ท้วม13--4
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เริ่มอ้วน14--5
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อ้วน64--10
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่านอกเกณฑ์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด634--40
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ผอม1---1
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างผอม1---1
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สมส่วน327--30
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ท้วม11--2
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เริ่มอ้วน-2--2
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อ้วน-4--4
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่านอกเกณฑ์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด1330--43
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ผอม2---2
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างผอม1---1
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สมส่วน720--27
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ท้วม11--2
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เริ่มอ้วน-4--4
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อ้วน25--7
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่านอกเกณฑ์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด828--36
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ผอม11--2
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างผอม-5--5
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สมส่วน620--26
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ท้วม-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เริ่มอ้วน-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อ้วน12--3
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่านอกเกณฑ์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด822--30
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ผอม-1--1
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างผอม-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สมส่วน313--16
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ท้วม12--3
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เริ่มอ้วน13--4
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อ้วน33--6
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่านอกเกณฑ์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด5318574-312
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ผอม4132-19
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างผอม4154-23
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สมส่วน3811357-208
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ท้วม2111-14
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย เริ่มอ้วน3204-27
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อ้วน2136-21
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่านอกเกณฑ์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด1737--54
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ผอม-2--2
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างผอม22--4
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สมส่วน1028--38
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ท้วม22--4
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย เริ่มอ้วน21--3
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อ้วน12--3
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่านอกเกณฑ์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด29103--132
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ผอม103--13
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างผอม25--7
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สมส่วน1574--89
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ท้วม-5--5
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย เริ่มอ้วน19--10
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อ้วน17--8
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่านอกเกณฑ์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด1150--61
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ผอม-3--3
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างผอม34--7
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สมส่วน729--36
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ท้วม-2--2
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เริ่มอ้วน15--6
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อ้วน-7--7
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่านอกเกณฑ์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด1592--107
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ผอม12--3
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างผอม-5--5
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สมส่วน1162--73
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ท้วม-4--4
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เริ่มอ้วน313--16
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อ้วน-6--6
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่านอกเกณฑ์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด26100--126
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ผอม23--5
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างผอม56--11
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สมส่วน1770--87
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ท้วม-3--3
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เริ่มอ้วน29--11
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อ้วน-9--9
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่านอกเกณฑ์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด2391--114
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ผอม-5--5
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างผอม14--5
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สมส่วน1563--78
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ท้วม-5--5
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เริ่มอ้วน28--10
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อ้วน56--11
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่านอกเกณฑ์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด2660--86
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ผอม11--2
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างผอม24--6
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สมส่วน1941--60
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ท้วม14--5
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เริ่มอ้วน14--5
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อ้วน26--8
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่านอกเกณฑ์-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด3092--122
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม-6--6
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม-6--6
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน1362--75
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม34--7
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน68--14
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน86--14
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด7416769-310
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม563-14
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม7104-21
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน5011450-214
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม3124-19
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน6136-25
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน3122-17
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด5316429-246
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม822--30
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม9112-22
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน3210023-155
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม-8--8
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน1133-17
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน3101-14
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด4689--135
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม138--21
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม87--15
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน2055--75
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม-5--5
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน18--9
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน46--10
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด74138--212
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม38--11
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม710--17
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน5590--145
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม411--15
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน216--18
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน33--6
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด-11--11
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม-1--1
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน-9--9
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน-1--1
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด1662--78
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ผอม-3--3
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างผอม-6--6
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สมส่วน1141--52
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ท้วม-1--1
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เริ่มอ้วน15--6
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อ้วน45--9
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่านอกเกณฑ์-1--1
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT