จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,34021,8842,9613731,222
พุทธ6,32521,8372,9563631,154
อิสลาม13385-56
คริสต์17-19
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ12--3
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด3989--128
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ3989--128
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด2962--91
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ2962--91
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด25107--132
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ25107--132
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด17103--120
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ17103--120
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด1035--45
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พุทธ1035--45
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อิสลาม-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ คริสต์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ซิกส์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อื่นๆ-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด45152--197
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ45152--197
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด41165--206
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ41164--205
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-1--1
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1247--59
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ1247--59
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด2855--83
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ2855--83
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด1788--105
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พุทธ1788--105
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อิสลาม-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก คริสต์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ซิกส์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก พราหมณ์/ฮินดู-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อื่นๆ-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ข้อมูลผิดปกติ-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด3090--120
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ3090--120
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด-68--68
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ-68--68
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด1035--45
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ1035--45
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด358449-168
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ358449-168
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด2042--62
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ2042--62
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด1731--48
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พุทธ1731--48
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อิสลาม-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง คริสต์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ซิกส์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อื่นๆ-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด5819458-310
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ5719458-309
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม1---1
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด19112--131
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ19112--131
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2378--101
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ2377--100
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-1--1
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด6314640-249
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ6314639-248
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม--1-1
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1452--66
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ1450--64
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-2--2
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2274--96
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ2274--96
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด1132--43
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ1132--43
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด3413452-220
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พุทธ3413352-219
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อิสลาม-1--1
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ คริสต์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ซิกส์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อื่นๆ-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1041--51
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ1041--51
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1769--86
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ1769--86
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด35132--167
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ35132--167
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด1140--51
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พุทธ1140--51
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อิสลาม-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว คริสต์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ซิกส์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว พราหมณ์/ฮินดู-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อื่นๆ-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ข้อมูลผิดปกติ-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด56360--416
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ55359--414
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม1---1
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์-1--1
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด18179--197
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ18179--197
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด868--76
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ868--76
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด-4--4
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พุทธ-4--4
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อิสลาม-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า คริสต์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ซิกส์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อื่นๆ-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด9151--160
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ9150--159
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม-1--1
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด1199--110
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ1199--110
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด2259--81
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ2258--80
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์-1--1
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด3613170-237
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พุทธ3613070-236
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อิสลาม-1--1
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง คริสต์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ซิกส์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อื่นๆ-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด36131--167
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ35131--166
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม1---1
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด50175--225
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ50175--225
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด1514174-230
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ1514074-229
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม-1--1
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด21157--178
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ21157--178
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด1495--109
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พุทธ1495--109
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อิสลาม-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน คริสต์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ซิกส์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อื่นๆ-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด25101--126
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ25101--126
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2991--120
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ2991--120
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2141--62
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ2141--62
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด2014074-234
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ2014074-234
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด959--68
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พุทธ959--68
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อิสลาม-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง คริสต์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ซิกส์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อื่นๆ-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2980--109
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ2980--109
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด9579237195
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ9579236194
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์---11
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด3096--126
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ3096--126
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด2273--95
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ2273--95
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด3472--106
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ3472--106
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1364--77
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ1364--77
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด1650--66
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พุทธ1650--66
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อิสลาม-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า คริสต์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ซิกส์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อื่นๆ-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด2659--85
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ2659--85
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด19113111-243
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ19113111-243
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด38117--155
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ38116--154
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-1--1
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด35167137-339
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ34167136-337
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม1-1-2
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด2680--106
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ2680--106
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1273--85
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1273--85
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1346--59
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1346--59
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1958--77
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ1958--77
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด15104--119
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ15104--119
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด2938--67
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พุทธ2938--67
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อิสลาม-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม คริสต์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ซิกส์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อื่นๆ-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด38122--160
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ38122--160
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1860--78
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ1860--78
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด1653--69
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ1653--69
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด2060--80
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ2060--80
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด4019175-306
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ4019175-306
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด42126--168
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ42126--168
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด55168--223
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พุทธ55167--222
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อิสลาม-1--1
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน คริสต์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ซิกส์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อื่นๆ-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด1038--48
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ1038--48
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด3778--115
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ3777--114
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม-1--1
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด2278--100
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ2278--100
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด837--45
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พุทธ837--45
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อิสลาม-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม คริสต์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ซิกส์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อื่นๆ-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด186150-129
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ186049-127
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-11-2
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด425--29
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ425--29
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด1368--81
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ1368--81
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด545--50
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ545--50
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด212--14
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ212--14
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด513--18
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ513--18
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด49151--200
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พุทธ49151--200
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อิสลาม-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด คริสต์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ซิกส์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด พราหมณ์/ฮินดู-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อื่นๆ-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ข้อมูลผิดปกติ-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด4013134-205
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ4013134-205
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด4612849-223
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ4612849-223
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด2080--100
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ2080--100
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด2948--77
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ2848--76
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม1---1
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด51149--200
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พุทธ51148--199
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อิสลาม-1--1
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง คริสต์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ซิกส์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อื่นๆ-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด34109--143
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ33109--142
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม1---1
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด2094--114
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ2094--114
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1132--43
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1132--43
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด636--42
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ636--42
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1044--54
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1044--54
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด2174--95
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ2174--95
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1542--57
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1542--57
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด36153--189
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ36153--189
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-6--6
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ-6--6
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด488339-170
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ488339-170
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2811125-164
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ2811125-164
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด1654--70
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ1654--70
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2956--85
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ2856--84
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม1---1
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด519--24
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ419--23
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม1---1
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด38119--157
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ38119--157
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2147--68
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พุทธ2147--68
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อิสลาม-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน คริสต์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ซิกส์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อื่นๆ-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด49168--217
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ49168--217
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด924--33
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ924--33
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1229--41
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ1229--41
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1853--71
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ1853--71
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1823--41
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ1823--41
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด2861--89
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ2861--89
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด535--40
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พุทธ535--40
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อิสลาม-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คริสต์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซิกส์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1431--45
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ1431--45
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด624--30
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ624--30
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหว้าทอง
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด319--22
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ319--22
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด811,023--1,104
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ811,017--1,098
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-4--4
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-2--2
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด36131--167
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ36131--167
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด38113--151
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ38113--151
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด2990--119
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ2990--119
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1045--55
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ1045--55
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด523--28
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พุทธ523--28
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อิสลาม-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง คริสต์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซิกส์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1138--49
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1138--49
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด3287--119
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ3287--119
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1236--48
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1236--48
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด23106--129
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ23106--129
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1853--71
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1853--71
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2155--76
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ2155--76
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1043--53
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ1043--53
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2150--71
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พุทธ2150--71
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อิสลาม-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย คริสต์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซิกส์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2385--108
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ2385--108
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2761--88
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ2761--88
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด58161216-435
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ58161216-435
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด3510661-202
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พุทธ3510661-202
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อิสลาม-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม คริสต์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซิกส์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด41107154-302
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ41106154-301
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม-1--1
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด2789--116
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ2789--116
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด387347-158
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ387347-158
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1038--48
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พุทธ1038--48
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อิสลาม-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล คริสต์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซิกส์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล พราหมณ์/ฮินดู-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด329037-159
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ329037-159
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1957--76
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1957--76
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1566--81
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1566--81
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1263--75
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1263--75
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1931--50
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1931--50
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1421--35
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ1421--35
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด3613044-210
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พุทธ3612844-208
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อิสลาม-2--2
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า คริสต์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซิกส์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า พราหมณ์/ฮินดู-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด94317--411
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ94315--409
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-1--1
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-1--1
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2476--100
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ2376--99
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม1---1
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2949--78
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ2949--78
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด31128--159
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ31127--158
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-1--1
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1642--58
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ1642--58
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด247231-127
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ237231-126
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม1---1
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1145--56
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ1145--56
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด32112--144
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พุทธ32112--144
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อิสลาม-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น คริสต์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซิกส์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น พราหมณ์/ฮินดู-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด5179--130
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ5179--130
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด4210933-184
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ4210933-184
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด1439--53
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ1439--53
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3587--122
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พุทธ3587--122
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อิสลาม-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง คริสต์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซิกส์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด2220--42
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ2220--42
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด443--47
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ443--47
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด420--24
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ420--24
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด135612-81
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ135612-81
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด821--29
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ821--29
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5119048-289
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ5119048-289
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด4112467-232
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พุทธ4112467-232
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อิสลาม-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน คริสต์-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซิกส์-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด4013351-224
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ4013351-224
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด43121--164
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ43120--163
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-1--1
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1450--64
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ1450--64
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด2462--86
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ2462--86
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1114--25
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พุทธ1114--25
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อิสลาม-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู คริสต์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซิกส์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู พราหมณ์/ฮินดู-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1667--83
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พุทธ1667--83
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อิสลาม-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี คริสต์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซิกส์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พราหมณ์/ฮินดู-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด2353--76
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พุทธ2353--76
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อิสลาม-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี คริสต์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซิกส์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พราหมณ์/ฮินดู-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด288856-172
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พุทธ288755-170
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อิสลาม--1-1
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี คริสต์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซิกส์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี พราหมณ์/ฮินดู-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ-1--1
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1428--42
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ1428--42
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด307648-154
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ307648-154
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด3512864-227
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ3512864-227
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด2348--71
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ2348--71
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด285834-120
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ285834-120
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1329--42
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พุทธ1329--42
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อิสลาม-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง คริสต์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซิกส์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด84353388-825
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ84352387-823
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม-11-2
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด206995--1,201
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ206993--1,199
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม-2--2
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด2674--100
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ2674--100
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด1340--53
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พุทธ1340--53
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อิสลาม-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ คริสต์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซิกส์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1223--35
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1223--35
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด1931--50
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ1931--50
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด63132--195
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ63132--195
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด6817295-335
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ6717195-333
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ11--2
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด719--26
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ719--26
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด721--28
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พุทธ721--28
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อิสลาม-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน คริสต์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซิกส์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน พราหมณ์/ฮินดู-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1440--54
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ1440--54
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด832--40
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ831--39
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-1--1
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด736--43
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ736--43
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด519--24
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ519--24
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด55187--242
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ55186--241
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-1--1
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด56184--240
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ56184--240
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1154--65
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ1154--65
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด4497--141
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พุทธ4497--141
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อิสลาม-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม คริสต์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซิกส์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1185--96
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1185--96
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1463--77
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1463--77
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-10--10
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ-10--10
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด2235--57
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ2235--57
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1747--64
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ1747--64
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด27144--171
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พุทธ27144--171
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อิสลาม-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง คริสต์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซิกส์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-28--28
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ-28--28
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด644--50
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ644--50
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-5418-72
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ-5418-72
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด729--36
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พุทธ728--35
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อิสลาม-1--1
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม คริสต์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซิกส์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม พราหมณ์/ฮินดู-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด348426-144
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ338426-143
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์1---1
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1225--37
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1225--37
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด2032--52
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ1931--50
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม11--2
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด711--18
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ711--18
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด2260--82
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พุทธ2260--82
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อิสลาม-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ คริสต์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซิกส์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1093--103
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1093--103
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด2180--101
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ2180--101
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด3296--128
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ3296--128
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1247--59
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1247--59
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1238--50
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1238--50
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1542--57
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1542--57
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด3098--128
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ3098--128
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1154--65
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พุทธ1154--65
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อิสลาม-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ คริสต์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซิกส์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด416--20
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ416--20
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด711--18
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ711--18
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด287740-145
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ287640-144
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-1--1
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด846--54
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ846--54
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1231--43
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ1231--43
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด2986--115
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ2986--115
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด123827-77
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พุทธ123827-77
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อิสลาม-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา คริสต์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซิกส์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2810362-193
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พุทธ2810062-190
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อิสลาม-3--3
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร คริสต์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซิกส์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1966--85
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พุทธ1966--85
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อิสลาม-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร คริสต์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซิกส์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1648--64
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พุทธ1547--62
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อิสลาม11--2
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร คริสต์-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซิกส์-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร พราหมณ์/ฮินดู-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด236016-99
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ236016-99
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1963--82
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ1963--82
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2165--86
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ2165--86
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด623--29
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ623--29
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1358--71
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ1358--71
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1432--46
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พุทธ1432--46
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อิสลาม-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง คริสต์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซิกส์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด242450-98
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ242450-98
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด4293--135
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ4293--135
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด3151--82
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ3151--82
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด1641--57
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พุทธ1641--57
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อิสลาม-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง คริสต์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซิกส์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด4283--125
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ4283--125
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1043--53
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ1043--53
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด42146--188
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ41145--186
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม11--2
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด4780--127
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ4780--127
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1841--59
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พุทธ1841--59
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อิสลาม-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา คริสต์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซิกส์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา พราหมณ์/ฮินดู-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด83635-79
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ83635-79
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด2051--71
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ2050--70
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-1--1
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด634--40
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ634--40
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด1330--43
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ1330--43
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด828--36
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ828--36
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด822--30
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พุทธ822--30
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อิสลาม-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ คริสต์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ซิกส์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อื่นๆ-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด5318574-312
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พุทธ5318574-312
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อิสลาม-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย คริสต์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ซิกส์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อื่นๆ-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด1737--54
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พุทธ1737--54
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อิสลาม-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย คริสต์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ซิกส์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อื่นๆ-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด29103--132
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พุทธ29102--131
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อิสลาม-1--1
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย คริสต์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ซิกส์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย พราหมณ์/ฮินดู-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อื่นๆ-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ข้อมูลผิดปกติ-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด1150--61
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ1150--61
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด1592--107
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ1592--107
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด26100--126
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ26100--126
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด2391--114
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ2391--114
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด2660--86
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พุทธ2659--85
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อิสลาม-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ คริสต์-1--1
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ซิกส์-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ พราหมณ์/ฮินดู-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อื่นๆ-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ข้อมูลผิดปกติ-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด3092--122
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ3092--122
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด7416769-310
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ7416769-310
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด5316429-246
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ5316429-246
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด4689--135
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ4688--134
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-1--1
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด74138--212
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ74138--212
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด-11--11
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ-11--11
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด1662--78
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พุทธ1662--78
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อิสลาม-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง คริสต์-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ซิกส์-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง พราหมณ์/ฮินดู-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อื่นๆ-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ข้อมูลผิดปกติ-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT