ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

84

เพศชาย 28 /33%
เพศหญิง 56 /67%

ในโรงเรียน

2,506

เพศชาย 749 /30%
เพศหญิง 1757 /70%

ในสำนักงาน

84

ศึกษานิเทศก์20 /24%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /10%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /8%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
ครู2 /2%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

2,578

ครู1691 /66%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)251 /10%
ผู้อำนวยการโรงเรียน203 /8%
ครูผู้ช่วย150 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)113 /4%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)71 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)36 /1%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)19 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)13 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน13 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)4 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
พนักงานราชการ(อื่นๆ)1 /0%

ในสำนักงาน

84

ชำนาญการพิเศษ31 /37%
ชำนาญการ17 /20%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /19%
ปฏิบัติการ12 /14%
ชำนาญงาน6 /7%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,578

ไม่มีวิทยฐานะ1159 /45%
ชำนาญการพิเศษ1080 /42%
ชำนาญการ234 /9%
48 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ33 /1%
ปฏิบัติงาน14 /1%
ปฏิบัติการ9 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

84

ปริญญาตรี52 /62%
ปริญญาโท24 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /2%

ในโรงเรียน

2,578

ปริญญาตรี1805 /70%
ปริญญาโท606 /24%
ปริญญาเอก52 /2%
ต่ำกว่าอนุปริญญา49 /2%
48 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า18 /1%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT