ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

82

เพศชาย 27 /33%
เพศหญิง 55 /67%

ในโรงเรียน

1,868

เพศชาย 552 /30%
เพศหญิง 1316 /70%

ในสำนักงาน

82

ศึกษานิเทศก์14 /17%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /12%
นักทรัพยากรบุคคล8 /10%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /9%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
ครู1 /1%
นักศึกษาฝึกงาน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ครู1559 /76%
ครูผู้ช่วย269 /13%
ผู้อำนวยการโรงเรียน218 /11%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)3 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

82

ชำนาญการพิเศษ28 /34%
ชำนาญการ17 /21%
ไม่มีวิทยฐานะ16 /20%
ปฏิบัติการ12 /15%
ชำนาญงาน6 /7%
อาวุโส1 /1%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ชำนาญการพิเศษ1193 /58%
ไม่มีวิทยฐานะ611 /30%
ชำนาญการ197 /10%
30 /1%
เชี่ยวชาญพิเศษ18 /1%
ปฏิบัติงาน10 /0%
ปฏิบัติการ4 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

82

ปริญญาตรี54 /66%
ปริญญาโท19 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

2,064

ปริญญาตรี1530 /74%
ปริญญาโท471 /23%
ปริญญาเอก32 /2%
30 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.1.KAOPUNHOT