ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 27 /34%
เพศหญิง 53 /66%

ในโรงเรียน

2,551

เพศชาย 742 /29%
เพศหญิง 1809 /71%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์20 /25%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
พนักงานราชการ3 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
ลูกจ้างประจำ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /3%
ครู2 /3%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%

ในโรงเรียน

2,639

ครู1724 /65%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)251 /10%
ผู้อำนวยการโรงเรียน193 /7%
ครูผู้ช่วย159 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)129 /5%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)73 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)46 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)22 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)14 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)6 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ชำนาญการ18 /23%
ไม่มีวิทยฐานะ15 /19%
ปฏิบัติการ12 /15%
ชำนาญงาน6 /8%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,639

ไม่มีวิทยฐานะ1214 /46%
ชำนาญการพิเศษ1015 /38%
ชำนาญการ296 /11%
เชี่ยวชาญพิเศษ41 /2%
37 /1%
ปฏิบัติงาน18 /1%
ปฏิบัติการ15 /1%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี48 /60%
ปริญญาโท24 /30%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /3%

ในโรงเรียน

2,639

ปริญญาตรี1847 /70%
ปริญญาโท619 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา60 /2%
ปริญญาเอก56 /2%
37 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า19 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2