ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

83

เพศชาย 26 /31%
เพศหญิง 57 /69%

ในโรงเรียน

2,043

เพศชาย 619 /30%
เพศหญิง 1424 /70%

ในสำนักงาน

83

ศึกษานิเทศก์20 /24%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /10%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /8%
นักวิชาการศึกษา6 /7%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /7%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /6%
ลูกจ้างประจำ4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
พนักงานราชการ2 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
ครู1 /1%
นักศึกษาฝึกงาน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ครู1560 /76%
ครูผู้ช่วย268 /13%
ผู้อำนวยการโรงเรียน218 /11%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน14 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)3 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

83

ชำนาญการพิเศษ31 /37%
ชำนาญการ17 /20%
ไม่มีวิทยฐานะ15 /18%
ปฏิบัติการ12 /14%
ชำนาญงาน6 /7%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,064

ชำนาญการพิเศษ1224 /59%
ไม่มีวิทยฐานะ625 /30%
ชำนาญการ198 /10%
ปฏิบัติงาน10 /0%
ปฏิบัติการ5 /0%
ชำนาญงาน1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

83

ปริญญาตรี51 /61%
ปริญญาโท24 /29%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /2%

ในโรงเรียน

2,064

ปริญญาตรี1549 /75%
ปริญญาโท482 /23%
ปริญญาเอก31 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT