จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,25798514--
เตี้ย275961--
ค่อนข้างเตี้ย281781--
สูงตามเกณฑ์2,44875711--
ค่อนข้างสูง136381--
สูง11716---
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด17----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เตี้ย6----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างเตี้ย7----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูงตามเกณฑ์4----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างสูง-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูง-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด10----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เตี้ย-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูงตามเกณฑ์8----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างสูง1----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูง-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด12----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เตี้ย1----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูงตามเกณฑ์11----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างสูง-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูง-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด14----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เตี้ย-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างเตี้ย3----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูงตามเกณฑ์8----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างสูง2----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูง1----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ นักเรียนทั้งหมด3----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ เตี้ย-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูงตามเกณฑ์2----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ค่อนข้างสูง-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ สูง-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ อายุนอกเกณฑ์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด23----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เตี้ย1----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างเตี้ย1----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูงตามเกณฑ์20----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างสูง-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูง1----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด33----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เตี้ย3----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างเตี้ย6----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูงตามเกณฑ์24----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างสูง-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูง-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด7----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เตี้ย-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างเตี้ย2----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูงตามเกณฑ์5----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างสูง-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูง-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด5----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เตี้ย-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างเตี้ย-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูงตามเกณฑ์5----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างสูง-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูง-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก นักเรียนทั้งหมด15----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก เตี้ย1----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างเตี้ย-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูงตามเกณฑ์14----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ค่อนข้างสูง-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก สูง-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก อายุนอกเกณฑ์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด17----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เตี้ย-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูงตามเกณฑ์15----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างสูง2----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูง-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด14----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เตี้ย-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูงตามเกณฑ์12----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างสูง-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูง1----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด7----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เตี้ย-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูงตามเกณฑ์6----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างสูง-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูง1----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด1218---
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เตี้ย-2---
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างเตี้ย-1---
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูงตามเกณฑ์814---
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างสูง-1---
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูง4----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด8----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เตี้ย-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูงตามเกณฑ์7----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างสูง1----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูง-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง นักเรียนทั้งหมด5----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง เตี้ย-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูงตามเกณฑ์5----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ค่อนข้างสูง-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง สูง-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2621---
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย83---
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย46---
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์1311---
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง11---
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด18----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย1----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์15----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง1----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด15----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย2----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย3----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์10----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2415---
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย-1---
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์2210---
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง22---
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง-2---
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด13----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย2----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์10----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง1----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด12----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์10----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง1----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง1----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด7----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์7----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ นักเรียนทั้งหมด2612---
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ เตี้ย-1---
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างเตี้ย2----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูงตามเกณฑ์2310---
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ค่อนข้างสูง-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ สูง11---
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ อายุนอกเกณฑ์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด7----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เตี้ย3----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างเตี้ย1----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูงตามเกณฑ์3----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างสูง-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูง-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด11----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เตี้ย2----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างเตี้ย-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูงตามเกณฑ์9----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างสูง-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูง-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด18----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เตี้ย-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างเตี้ย-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูงตามเกณฑ์16----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างสูง1----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูง1----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว นักเรียนทั้งหมด5----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว เตี้ย3----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างเตี้ย-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูงตามเกณฑ์2----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ค่อนข้างสูง-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว สูง-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว อายุนอกเกณฑ์-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด47----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เตี้ย2----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างเตี้ย6----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูงตามเกณฑ์37----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างสูง1----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูง1----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด24----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เตี้ย-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างเตี้ย1----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูงตามเกณฑ์19----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างสูง3----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูง1----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด12----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เตี้ย1----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างเตี้ย3----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูงตามเกณฑ์8----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างสูง-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูง-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า นักเรียนทั้งหมด-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า เตี้ย-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูงตามเกณฑ์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ค่อนข้างสูง-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า สูง-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า อายุนอกเกณฑ์-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด19----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เตี้ย1----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูงตามเกณฑ์15----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างสูง-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูง2----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด17----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เตี้ย-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูงตามเกณฑ์13----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างสูง4----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูง-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด7----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เตี้ย-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูงตามเกณฑ์7----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างสูง-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูง-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง นักเรียนทั้งหมด1824---
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง เตี้ย11---
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างเตี้ย-3---
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูงตามเกณฑ์1418---
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ค่อนข้างสูง11---
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง สูง21---
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด16----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เตี้ย6----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูงตามเกณฑ์6----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างสูง-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูง2----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด17----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เตี้ย-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูงตามเกณฑ์17----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างสูง-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูง-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด2821---
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เตี้ย58---
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างเตี้ย84---
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูงตามเกณฑ์139---
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างสูง-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูง2----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด20----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เตี้ย-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูงตามเกณฑ์20----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างสูง-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูง-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน นักเรียนทั้งหมด14----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน เตี้ย2----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างเตี้ย1----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูงตามเกณฑ์11----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ค่อนข้างสูง-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน สูง-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน อายุนอกเกณฑ์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด10----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เตี้ย-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูงตามเกณฑ์10----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างสูง-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูง-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด8----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เตี้ย-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูงตามเกณฑ์6----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างสูง1----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูง-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด4----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เตี้ย-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูงตามเกณฑ์2----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างสูง-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูง2----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด1921---
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เตี้ย-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างเตี้ย42---
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูงตามเกณฑ์1419---
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างสูง1----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูง-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง นักเรียนทั้งหมด8----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง เตี้ย-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูงตามเกณฑ์6----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ค่อนข้างสูง-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง สูง1----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด10----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์8----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง2----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด93014--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย-11--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย-41--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์92211--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง-31--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด13----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์11----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง2----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด6----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย1----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์5----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด10----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย2----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย2----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์6----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด9----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย2----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์6----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง1----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า นักเรียนทั้งหมด13----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า เตี้ย4----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างเตี้ย2----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูงตามเกณฑ์7----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ค่อนข้างสูง-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า สูง-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด9----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์7----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง2----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด1735---
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย63---
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย14---
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์1026---
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-1---
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-1---
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด11----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย2----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย1----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์8----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด3048---
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย101---
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย32---
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์1742---
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-1---
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-2---
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด9----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย1----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย2----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์6----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด8----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย1----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์7----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด7----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย3----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย4----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด5----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์5----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด15----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย1----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์14----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม นักเรียนทั้งหมด10----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม เตี้ย-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูงตามเกณฑ์10----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ค่อนข้างสูง-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม สูง-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด23----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย4----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย4----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์14----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง1----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด5----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์5----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด9----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย2----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย3----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์4----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด9----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย1----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์6----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง1----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง1----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด2522---
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย31---
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์2220---
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง-1---
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด16----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์12----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง2----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง2----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน นักเรียนทั้งหมด26----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน เตี้ย-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างเตี้ย1----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูงตามเกณฑ์16----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ค่อนข้างสูง8----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน สูง1----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน อายุนอกเกณฑ์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด6----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เตี้ย1----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูงตามเกณฑ์4----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างสูง-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูง1----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด26----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เตี้ย3----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างเตี้ย2----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูงตามเกณฑ์21----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างสูง-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูง-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020082 บ้านเรือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด12----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เตี้ย-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูงตามเกณฑ์11----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างสูง1----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูง-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม นักเรียนทั้งหมด5----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม เตี้ย-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูงตามเกณฑ์5----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ค่อนข้างสูง-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม สูง-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม อายุนอกเกณฑ์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด89---
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย2----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย1----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์49---
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง1----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด4----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย1----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์3----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด11----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย4----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย1----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์6----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด9----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย2----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์7----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด3----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์3----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด2----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์2----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด นักเรียนทั้งหมด26----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด เตี้ย-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างเตี้ย3----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูงตามเกณฑ์20----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ค่อนข้างสูง2----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด สูง1----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด อายุนอกเกณฑ์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด2111---
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เตี้ย12---
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างเตี้ย21---
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูงตามเกณฑ์177---
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างสูง1----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูง-1---
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020094 บ้านธาตุภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด268---
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เตี้ย5----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างเตี้ย2----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูงตามเกณฑ์188---
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างสูง1----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูง-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด14----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เตี้ย2----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างเตี้ย3----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูงตามเกณฑ์9----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างสูง-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูง-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด12----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เตี้ย-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างเตี้ย2----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูงตามเกณฑ์10----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างสูง-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูง-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง นักเรียนทั้งหมด21----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง เตี้ย-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างเตี้ย3----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูงตามเกณฑ์17----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ค่อนข้างสูง1----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง สูง-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง อายุนอกเกณฑ์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด17----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์14----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง2----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด17----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย7----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์10----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด5----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์5----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด3----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์3----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด9----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์7----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง1----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง1----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด17----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย1----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์15----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง1----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด4----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์2----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง2----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด15----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย1----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์14----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1414---
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์1414---
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด1610---
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เตี้ย11---
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูงตามเกณฑ์128---
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างสูง-1---
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูง1----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด5----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เตี้ย-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูงตามเกณฑ์2----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างสูง1----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูง-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด12----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เตี้ย-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูงตามเกณฑ์10----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างสูง-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูง-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด2----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เตี้ย-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูงตามเกณฑ์2----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างสูง-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูง-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด17----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เตี้ย-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูงตามเกณฑ์15----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างสูง1----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูง1----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน นักเรียนทั้งหมด5----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน เตี้ย-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูงตามเกณฑ์5----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ค่อนข้างสูง-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน สูง-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน อายุนอกเกณฑ์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด19----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย1----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย1----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์15----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง1----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง1----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด4----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์4----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด4----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์2----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง2----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด6----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย1----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์5----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด5----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย1----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์2----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง2----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด11----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์9----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง1----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง1----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด4----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เตี้ย-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างเตี้ย-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูงตามเกณฑ์3----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ค่อนข้างสูง1----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สูง-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด4----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์3----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง1----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด5----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย1----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์4----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด2----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย2----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด125----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย1----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย5----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์110----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง3----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง6----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด20----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย3----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย3----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์14----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด28----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย2----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์24----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง1----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง1----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด7----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย1----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย3----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์3----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด5----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย2----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์3----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด4----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เตี้ย-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูงตามเกณฑ์4----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ค่อนข้างสูง-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สูง-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด6----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์6----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด18----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย1----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์16----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง1----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด3----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์1----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง1----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง1----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด11----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์9----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง1----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง1----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด9----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย2----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์7----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด5----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์4----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง1----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด7----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์6----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง1----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด6----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เตี้ย-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูงตามเกณฑ์5----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ค่อนข้างสูง1----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สูง-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด16----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เตี้ย-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างเตี้ย2----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูงตามเกณฑ์12----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างสูง1----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูง1----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด8----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เตี้ย1----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างเตี้ย3----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูงตามเกณฑ์4----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างสูง-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูง-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2772---
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เตี้ย-2---
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างเตี้ย12---
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูงตามเกณฑ์2565---
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างสูง12---
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูง-1---
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2417---
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เตี้ย1----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูงตามเกณฑ์2217---
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ค่อนข้างสูง1----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สูง-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1756---
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เตี้ย11---
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างเตี้ย-5---
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูงตามเกณฑ์1538---
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างสูง18---
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูง-4---
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด18----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เตี้ย-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างเตี้ย-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูงตามเกณฑ์17----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างสูง1----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูง-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1515---
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เตี้ย-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างเตี้ย11---
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูงตามเกณฑ์1414---
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างสูง-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูง-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด7----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เตี้ย-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างเตี้ย-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูงตามเกณฑ์7----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ค่อนข้างสูง-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สูง-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด815---
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย-1---
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์212---
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง32---
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง3----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด9----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย1----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์5----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง2----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง1----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด10----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย2----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์8----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด13----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย3----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย1----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์8----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง1----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด7----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์6----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง1----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด5----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์5----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2818---
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เตี้ย-1---
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างเตี้ย-1---
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูงตามเกณฑ์2516---
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ค่อนข้างสูง2----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สูง1----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด46----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย5----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย7----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์33----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง1----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด16----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย1----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์2----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง2----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง11----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด7----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์6----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง1----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020159 หัวนานครบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด13----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย1----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์11----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง1----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด5----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์3----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง1----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง1----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด188---
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย22---
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์156---
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง1----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด7----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์6----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง1----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด22----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เตี้ย2----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างเตี้ย3----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูงตามเกณฑ์17----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ค่อนข้างสูง-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สูง-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด18----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เตี้ย1----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างเตี้ย2----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูงตามเกณฑ์14----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างสูง-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูง1----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด1215---
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เตี้ย-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูงตามเกณฑ์1012---
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างสูง-3---
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูง1----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด9----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เตี้ย-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูงตามเกณฑ์9----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างสูง-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูง-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด15----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เตี้ย2----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูงตามเกณฑ์11----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ค่อนข้างสูง1----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สูง-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด2----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย1----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์1----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย1----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์2----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย3----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์2----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด71---
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์61---
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง1----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์1----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด2612---
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย2----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์2111---
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง-1---
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง1----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1429---
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เตี้ย-1---
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างเตี้ย13---
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูงตามเกณฑ์1221---
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ค่อนข้างสูง14---
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สูง-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด2213---
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เตี้ย2----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างเตี้ย-1---
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูงตามเกณฑ์1611---
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างสูง11---
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูง3----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด10----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เตี้ย-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างเตี้ย1----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูงตามเกณฑ์9----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างสูง-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูง-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด8----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เตี้ย1----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างเตี้ย2----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูงตามเกณฑ์4----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างสูง-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูง1----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด12----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เตี้ย1----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างเตี้ย1----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูงตามเกณฑ์8----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างสูง1----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูง1----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เตี้ย-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างเตี้ย-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูงตามเกณฑ์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างสูง-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูง-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เตี้ย-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างเตี้ย-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูงตามเกณฑ์1----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ค่อนข้างสูง-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สูง-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด7----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เตี้ย-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างเตี้ย-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สูงตามเกณฑ์6----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างสูง1----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สูง-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด7----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เตี้ย-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างเตี้ย2----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สูงตามเกณฑ์5----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างสูง-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สูง-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด118---
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เตี้ย-1---
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างเตี้ย1----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สูงตามเกณฑ์87---
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ค่อนข้างสูง1----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สูง1----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด5----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เตี้ย-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูงตามเกณฑ์3----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างสูง1----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูง1----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1318---
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เตี้ย44---
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูงตามเกณฑ์814---
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างสูง-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูง-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด2420---
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เตี้ย115---
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างเตี้ย51---
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูงตามเกณฑ์814---
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างสูง-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูง-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด6----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เตี้ย-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูงตามเกณฑ์5----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างสูง-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูง-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด128---
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เตี้ย-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูงตามเกณฑ์98---
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างสูง2----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูง-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด5----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เตี้ย1----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูงตามเกณฑ์4----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ค่อนข้างสูง-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สูง-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด32156---
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เตี้ย1236---
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างเตี้ย619---
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูงตามเกณฑ์1497---
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างสูง-2---
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูง-2---
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด143----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เตี้ย4----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างเตี้ย6----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูงตามเกณฑ์115----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างสูง9----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูง9----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด19----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เตี้ย-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูงตามเกณฑ์13----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างสูง4----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูง2----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด3----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เตี้ย-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูงตามเกณฑ์3----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ค่อนข้างสูง-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สูง-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด5----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เตี้ย1----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างเตี้ย2----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูงตามเกณฑ์2----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างสูง-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูง-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด3----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เตี้ย-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูงตามเกณฑ์3----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างสูง-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูง-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด15----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เตี้ย1----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างเตี้ย2----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูงตามเกณฑ์11----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างสูง1----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูง-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด2334---
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เตี้ย183---
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างเตี้ย32---
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูงตามเกณฑ์229---
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างสูง-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูง-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด4----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เตี้ย-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างเตี้ย-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูงตามเกณฑ์4----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างสูง-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูง-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด6----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เตี้ย-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างเตี้ย1----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูงตามเกณฑ์5----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ค่อนข้างสูง-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สูง-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด8----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย4----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย1----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์3----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด3----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย1----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์2----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์2----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์1----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง1----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด29----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย7----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย7----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์13----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง1----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง1----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด16----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย8----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย1----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์7----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด11----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย4----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย2----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์5----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด14----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เตี้ย2----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างเตี้ย3----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูงตามเกณฑ์9----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ค่อนข้างสูง-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สูง-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด15----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์14----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง1----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด5----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์5----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด5----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์4----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง1----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด7----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์6----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง1----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด22----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เตี้ย-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูงตามเกณฑ์20----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ค่อนข้างสูง1----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สูง1----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด6----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เตี้ย-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างเตี้ย2----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูงตามเกณฑ์4----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างสูง-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูง-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด8----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เตี้ย1----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูงตามเกณฑ์7----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างสูง-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูง-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด112---
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เตี้ย-1---
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูงตามเกณฑ์111---
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างสูง-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูง-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด4----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เตี้ย2----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างเตี้ย-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูงตามเกณฑ์2----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ค่อนข้างสูง-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สูง-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด166---
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เตี้ย-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูงตามเกณฑ์156---
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างสูง-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูง-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด5----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เตี้ย-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูงตามเกณฑ์4----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างสูง-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูง1----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด4----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เตี้ย-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูงตามเกณฑ์2----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างสูง-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูง1----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เตี้ย-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูงตามเกณฑ์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างสูง-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูง-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด7----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เตี้ย-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูงตามเกณฑ์7----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ค่อนข้างสูง-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สูง-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด10----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์10----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด10----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย2----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์7----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด10----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย3----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย2----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์5----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด3----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์3----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด6----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์5----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง1----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด9----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย1----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย2----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์6----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด20----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์14----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง2----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง3----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด8----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เตี้ย-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูงตามเกณฑ์8----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ค่อนข้างสูง-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สูง-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด2----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย1----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์1----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1313---
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย1----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย1----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์1113---
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด6----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย2----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์4----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย1----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด11----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย3----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์7----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง1----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด58---
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เตี้ย-1---
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างเตี้ย-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูงตามเกณฑ์46---
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ค่อนข้างสูง11---
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สูง-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1620---
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เตี้ย12---
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างเตี้ย21---
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สูงตามเกณฑ์1217---
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างสูง1----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สูง-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020242 บ้านคอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด18----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เตี้ย2----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างเตี้ย1----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สูงตามเกณฑ์15----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างสูง-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สูง-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด9----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เตี้ย3----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างเตี้ย-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สูงตามเกณฑ์6----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ค่อนข้างสูง-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สูง-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด118---
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เตี้ย-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูงตามเกณฑ์108---
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างสูง-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูง-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020247 บ้านดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด10----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เตี้ย-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูงตามเกณฑ์8----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างสูง1----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูง1----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020248 บ้านดงใต้คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด11----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เตี้ย1----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูงตามเกณฑ์9----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างสูง-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูง-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด3----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เตี้ย-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูงตามเกณฑ์2----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างสูง1----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูง-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด10----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เตี้ย1----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูงตามเกณฑ์7----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างสูง1----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูง-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด4----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เตี้ย2----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างเตี้ย2----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูงตามเกณฑ์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ค่อนข้างสูง-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สูง-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด416---
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เตี้ย21---
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างเตี้ย14---
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูงตามเกณฑ์111---
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างสูง-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูง-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020254 บ้านดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด11----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เตี้ย-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูงตามเกณฑ์10----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างสูง-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูง-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020255 บ้านม่วงคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด9----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เตี้ย-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูงตามเกณฑ์7----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างสูง-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูง1----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020256 บ้านนาบัวคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด5----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เตี้ย2----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูงตามเกณฑ์3----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ค่อนข้างสูง-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สูง-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด12----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เตี้ย-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างเตี้ย-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูงตามเกณฑ์12----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างสูง-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูง-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด6----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เตี้ย-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างเตี้ย1----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูงตามเกณฑ์5----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างสูง-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูง-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด18----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เตี้ย-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างเตี้ย1----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูงตามเกณฑ์17----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างสูง-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูง-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด14----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เตี้ย-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างเตี้ย2----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูงตามเกณฑ์11----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างสูง-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูง1----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด3----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เตี้ย3----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างเตี้ย-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูงตามเกณฑ์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ค่อนข้างสูง-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สูง-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด612---
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เตี้ย-1---
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างเตี้ย-2---
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูงตามเกณฑ์69---
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างสูง-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูง-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด10----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เตี้ย-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างเตี้ย2----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูงตามเกณฑ์7----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างสูง-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูง1----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด4----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เตี้ย1----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูงตามเกณฑ์3----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างสูง-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูง-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด9----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เตี้ย-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูงตามเกณฑ์9----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างสูง-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูง-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด2----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เตี้ย-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูงตามเกณฑ์1----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างสูง-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูง-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ นักเรียนทั้งหมด5----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ เตี้ย-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูงตามเกณฑ์5----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ค่อนข้างสูง-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ สูง-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ อายุนอกเกณฑ์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด2820---
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย เตี้ย-3---
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างเตี้ย31---
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สูงตามเกณฑ์2415---
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างสูง-1---
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สูง1----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด7----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย เตี้ย1----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างเตี้ย-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สูงตามเกณฑ์6----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างสูง-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สูง-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย นักเรียนทั้งหมด19----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย เตี้ย2----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างเตี้ย1----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สูงตามเกณฑ์15----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ค่อนข้างสูง-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย สูง1----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย อายุนอกเกณฑ์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด9----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เตี้ย-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูงตามเกณฑ์4----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างสูง-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูง4----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด8----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เตี้ย1----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูงตามเกณฑ์7----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างสูง-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูง-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด10----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เตี้ย-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูงตามเกณฑ์5----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างสูง4----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูง-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด14----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เตี้ย-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างเตี้ย1----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูงตามเกณฑ์9----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างสูง2----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูง2----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ นักเรียนทั้งหมด6----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ เตี้ย-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างเตี้ย-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูงตามเกณฑ์4----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ค่อนข้างสูง2----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ สูง-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ อายุนอกเกณฑ์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด16----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย5----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย4----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์7----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด2830---
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย36---
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย45---
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์2019---
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง1----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด2316---
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย41---
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย31---
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์1512---
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง12---
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด18----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย1----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์16----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง1----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด22----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย1----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์18----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง3----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด2----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์2----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง นักเรียนทั้งหมด9----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง เตี้ย3----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างเตี้ย-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูงตามเกณฑ์6----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ค่อนข้างสูง-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง สูง-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.1.KAOPUNHOT