คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
      ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
      Version.2022.1.KAOPUNHOT