ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านกุดโคลน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020086
PERCODE 6 หลัก100563
กระทรวง 10 หลัก1036100563
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดโคลน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDCLON
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดโคลน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870409
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100563
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.48372804
Longitude
102.0612169

KM.

นาง วารุณีย์ โชคบัณฑิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว พรพรรณ แฝงสวรรค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาย สาธาร รวบรัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
Mr. admin school
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2627
นาง ธัญญาภรณ์ โชคบัณฑิต
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2627
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน