วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 12000168 168170 2173 3
ขนาดกลาง /นร.121 - 6000091 9189 -286 -3
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 1500003 333
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป00000
รวม00262 262262262