วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

xx
รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย006,1516,158 76,340 182
ระดับประถมศึกษา0022,64222,214 -42821,884 -330
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น002,9913,012 212,961 -51
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า005243 2137 -6
รวม0031,83631,427 -40931,222 -205
ห้องเรียน002,4602,503 432,432 -71