วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย006,1516,158 76,298 140
ระดับประถมศึกษา0022,64222,214 -42821,893 -321
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น002,9913,012 213,018 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า005243 2138 -5
รวม0031,83631,427 -40931,247 -180
ห้องเรียน002,4602,503 432,435 -68