ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

80

เพศชาย 27 /34%
เพศหญิง 53 /66%

ในโรงเรียน

2,551

เพศชาย 742 /29%
เพศหญิง 1809 /71%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์20 /25%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
ลูกจ้างประจำ3 /4%
พนักงานราชการ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /3%
ครู2 /3%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%

ในโรงเรียน

2,639

ครู1724 /65%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)251 /10%
ผู้อำนวยการโรงเรียน193 /7%
ครูผู้ช่วย159 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)129 /5%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)73 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)46 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)22 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)14 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)6 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ชำนาญการ18 /23%
ไม่มีวิทยฐานะ15 /19%
ปฏิบัติการ12 /15%
ชำนาญงาน6 /8%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,639

ไม่มีวิทยฐานะ1214 /46%
ชำนาญการพิเศษ1015 /38%
ชำนาญการ296 /11%
เชี่ยวชาญพิเศษ41 /2%
37 /1%
ปฏิบัติงาน18 /1%
ปฏิบัติการ15 /1%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาตรี48 /60%
ปริญญาโท24 /30%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /3%

ในโรงเรียน

2,639

ปริญญาตรี1847 /70%
ปริญญาโท619 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา60 /2%
ปริญญาเอก56 /2%
37 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า19 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

4

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย วิจิตร  นารองผู้บริหารการศึกษา
2นาย บรรจบ  สวัสดิรักษ์กลุ่มอำนวยการ
3นาย กฤษณศักดิ์  ครบุรีบุญมาตรกลุ่มอำนวยการ
4นาย บุญทรัพย์  หลักม่วงกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน

81

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง จุไรลักษณ์ นารองบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
2นาย ประจวบ ใสดีบ้านเมืองกลางวิทยา
3นาย สมพร ธงภักดิ์บ้านโนนเขวา
4นาย คำอุ่น เพชรนาทบ้านโนนหนองไฮ
5นาง คำเขียน อร่ามชัยบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
6นาย นิยมศิลป์ มณีกันตาบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
7นางสาว เยาวลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์บ้านเขวา
8นาง ธิดา สุภาษรบ้านเขวา
9นาง สุระณี สีพิมพ์บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
10นาย ชัยหลี อันวิชาบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
11นาง ต้นข้าว อันวิชาบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
12นาย สมพงษ์ ศิริชัยบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
13นาง ทวีพร อาจสนามชุมชนบ้านเมืองเก่า
14นาย สุเมธา ผิวขาวบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
15นาย บัณฑิต ตาชัยภูมิบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
16นาง ธันยพร ศรีวงษ์บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
17นาง เบญจพร เหลือสูงเนินบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
18นาย คำพัน คงโนนกอกบ้านท่าคร้อโนนศิลา
19นาย ไกรวรรณ์ บัวคำบ้านนาสมบูรณ์
20นาย ไพฑูรย์ หงษ์บินมาบ้านหนองโพนงาม
21นาง จิรัชยา เชื้อประทุมบ้านวังม่วง
22นาง อินทร์ตอง แสงสุทธิบ้านโนนสาทร
23นาง นวลฉวี โฉมมงคลบ้านกุดจอก
24นาง ณัฐชยานันท์ ต่อฤทธิ์บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
25นาย ประดิษฐ์ สารเงินบ้านโนนหินแร่
26นาย ชัยวาล แดนสีแก้วบ้านกุดหมากเห็บ
27นางสาว ฬสสุมาลี เชื้อนาคฉิมพลีมา
28นาง บุญมี นาสะกาดบ้านหนองขาม
29นาย นิมิตร ประตาทะยังภูมิวิทยา
30นาง สนิสา บุตรศรีภูมิวิทยา
31นาง สาวิตรี วุฒิจิรพงศ์ภูมิวิทยา
32นางสาว ภัฏทรีญา พรหมเฮียงภูมิวิทยา
33นาง ณัชชา ขวัญจำเริญบ้านหว้าทอง
34นาย ประกอบศักดิ์ พันธ์ใยบ้านหนองคอนไทย
35นาย วันชัย จันทร์สว่างบ้านหนองหญ้าข้าวนก
36นาง สุพรรัตน์ ธรรมทวีวิทย์บ้านแดงสว่าง
37นาง พัชรารัตน์ ป้อมสุวรรณ์บ้านหนองเม็ก
38นางสาว อินทิรา ปราบภัยบ้านหินลาดพัฒนา
39นาย เบญจรงค์ เพชรล้ำบ้านนาดี
40นาง ชไมพร ผาดำบ้านนาดี
41นาย เดชณรงค์ ภิญโญศรีบ้านหนองบัว
42นาย เศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ไตรมิตรพิทยา
43นาง สุปราณี จำบุญบ้านนายม
44นาง ฉัตรดาว เลขนอกบ้านหินลาด
45นาย สุวรรณ ภูมิคอนสารบ้านโจดโนนข่า
46นาง สุภารัตน์ เหง่าบุญมาบ้านหนองคู
47นาย วิไลศักดิ์ เหง่าบุญมาบ้านหนองคู
48นาย บุญสงค์ จันทะเฆ่บ้านหนองพีพ่วน
49นาง ฐานิฏฐ์กานต์ วิลาศรีบ้านเซียมป่าหม้อ
50นาย เสน่ห์ ทองจำรูญบ้านตลุกหิน
51นาย เสน่ห์ ทองจำรูญบ้านตลุกหิน
52นาง ประทุมวัน อาจเวทย์ศรีแก้งคร้อ
53นาง สมพร พรมหมื่นไวย์ศรีแก้งคร้อ
54นางสาว มณี แซ่ภู่ศรีแก้งคร้อ
55นาย คงฤทธิ์ ภิรมย์กิจบ้านหนองแสงวิทยา
56นาง มะลิวรรณ มณีเนตรบ้านสระแต้
57นาย ไพฑูรย์ ทวีโชคบ้านยางคำวิทยา
58นาง ถาวร อินทจำปาบ้านหนองไผ่ล้อม
59นาย วิชิต ชายฮวดบ้านโนนสะอาด
60นาย ชูชาติ บัวคำบ้านโนนงิ้วงาม
61นาย ประหยัด เหล่าดิ้มบ้านหนองช้างเอก
62นาย สุรัตน์ งามเกลี้ยงบ้านโปร่ง
63นาย พิชิต โคตรมาหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
64นาง ราตรี ปลายชัยภูมิหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
65นาย ฉลอง วงศ์ภาคำโคกม่วงศึกษา
66นาย มานิต นวลโสภาบ้านเลิงทุ่ม
67นาง สายเพชร ยะรินทร์บ้านคอนสาร
68นาย มงคล น้อยศรีบ้านดงกลาง
69นาย เอนก ชาติพหลบ้านดงกลาง
70นาง สมศรี บุดดาดวงบ้านดงใต้
71นาง สำเภาทอง หลอดอาษาบ้านหนองตากล้า
72นาย วิวัชร์ กั๊กสูงเนินบ้านท่าศาลา
73นาย สุภาพ วาลย์มนตรีบ้านน้ำอุ่น
74นาง นวลจันทร์ วาลย์มนตรีบ้านนาวงเดือน
75นาง อุไร เย็นสถิตย์บ้านนาวงเดือน
76นาง สมใจ ศรีจันทร์บ้านทุ่งพระ
77นาย อุดม สิทธิโคตรบ้านโนนโจด
78นาง สุดใจ ตากลมบ้านดอนอุดม
79จ่าสิบเอก สมพร เต็มแสงชุมชนห้วยยาง
80นางสาว ปวิชญา โสตสุภาพบ้านหนองหล่มคลองเตย
81นาย บัณฑิต ศรีสวัสดิ์บ้านป่าว่าน
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2