ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

79

เพศชาย 24 /30%
เพศหญิง 55 /70%

ในโรงเรียน

2,586

เพศชาย 763 /30%
เพศหญิง 1823 /70%

ในสำนักงาน

79

ศึกษานิเทศก์21 /27%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล7 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี7 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว6 /8%
เจ้าพนักงานธุรการ6 /8%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
ลูกจ้างประจำ3 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /3%
ครู2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%
เจ้าหน้าที่พัสดุ1 /1%

ในโรงเรียน

2,667

ครู1741 /65%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)244 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน202 /8%
ครูผู้ช่วย161 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)126 /5%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)74 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)51 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)25 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)16 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)12 /0%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน6 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)5 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%
พนักงานราชการ(อื่นๆ)1 /0%

ในสำนักงาน

79

ชำนาญการพิเศษ28 /35%
ชำนาญการ18 /23%
ไม่มีวิทยฐานะ13 /16%
ปฏิบัติการ12 /15%
ชำนาญงาน6 /8%
เชี่ยวชาญ1 /1%
ปฏิบัติงาน1 /1%

ในโรงเรียน

2,667

ไม่มีวิทยฐานะ1228 /46%
ชำนาญการพิเศษ1020 /38%
ชำนาญการ314 /12%
เชี่ยวชาญพิเศษ38 /1%
34 /1%
ปฏิบัติงาน16 /1%
ปฏิบัติการ14 /1%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

79

ปริญญาตรี48 /61%
ปริญญาโท24 /30%
ต่ำกว่าอนุปริญญา6 /8%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

2,667

ปริญญาตรี1867 /70%
ปริญญาโท626 /23%
ต่ำกว่าอนุปริญญา65 /2%
ปริญญาเอก54 /2%
34 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า20 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

1

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย มนัส  เจียมภูเขียวผู้บริหารการศึกษา

ในโรงเรียน

113

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ภคพร เค้าโนนกอกบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
2นาง ชื่นชีวัน คำเรืองศรีบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
3นาย รังสฤษฎิ์ แตงชัยภูมิบุปผาราม
4นาย เฉลิม ขันทะสีมาบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
5นาย วิชัย สมคำศรีบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
6นาง อุดมพร เชวงเผ่าพันธุ์บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
7นาง เทพารักษ์ ทัศน์ละไมบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
8นาง จีรพร สนั่นเมืองบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
9นาย เชาวรักษ์ ดวงกางบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
10นาง ศุภวรรณ เกษมสุขบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
11นาย ฉลาด อาจสนามเกษตรศิลปวิทยา
12นาง ศุภลักษณ์ ปัญญาเกษตรศิลปวิทยา
13นาง พรรณี บูรณะถาวรเกษตรศิลปวิทยา
14นาง ศิริวรรณ สิทธิวงศ์บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
15นาย สายัณห์ มะลิดาบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
16นาย ตรีพินิจ พินิจมนตรีสระโพนทอง
17นาย ประดิษฐ์ ฦาชาบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
18นาง ฐิตาภา แกมคำบ้านหนองคูวิทยาคม
19นาย ชาลี ไวยบุตรีบ้านพีพวย
20นาย พงศกร สุขเกษมบ้านท่าคร้อโนนศิลา
21นาย เกริกฤทธิ์ เส่งมูลบ้านหนองไผ่
22นาย สุรศักดิ์ ปะตังถาโตบ้านสารจอด
23นาง อาภากร วิรัชวัฒนะบ้านวังม่วง
24นาย ธนกร บุญเพิ่มสุขบ้านสวนอ้อย
25นาย บัวลอง บุญซ้อนบ้านหนองปอแดง
26นาง ลำใย ถนอมทุนคุรุราษฎร์วิทยา
27นาย ประจักษ์ โสเมืองบ้านดอนจำปา
28นาง อุไรวรรณ ทองละมุลบ้านหนองกุง
29นาง นภาภรณ์ ไชยมาลากุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
30นาย บัญชา เนาว์ประเสริฐม่วงราษฎร์สามัคคี
31นาง เยาวลักษณ์ หมู่หาญบ้านหนองไรไก่
32นาง วรวรรณ ประตาทะยังบ้านกุดแดง
33นาย ธนาศักดิ์ ขันทองบ้านโนนสาวเอ้
34นาย คณิต บุตตะเขียวบ้านหนองปลา
35นาย สงวน เยี้ยมผาบ้านหนองกุงใหม่
36นาง พวงเงิน จอกสำนักบ้านฝายพญานาค
37นาง สังคม สินสมุทรโสภณบ้านฝายพญานาค
38นางสาว สุบาล สูงนารถบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
39นาง กาญจนา ข่าขันมะลีบ้านนาหัวแรด
40นาย สมชัย ชุดไธสงบ้านดอนเตาเหล็ก
41นาย สมศักดิ์ รักขันแสงบ้านดอนเตาเหล็ก
42นาง สุภาภรณ์ โทนันต์บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
43นาง นิศรา คำภาสุขบ้านนาหนองทุ่ม
44นาย โชคชัย สุขสนิทบ้านฉนวน
45นาง สุภาวดี ทรายมูลบ้านห้างสูง
46นาย ชัยณรงค์ แก้วดวงดีฉิมพลีมา
47นาง มณฑิรา เรืองเพชรฉิมพลีมา
48นางสาว นงลักษณ์ คุ้มห้างสูงฉิมพลีมา
49นางสาว พวงพยอม วงษ์เพชรฉิมพลีมา
50นาย สมเกียรติ มัททวีวงศ์เพชรราษฎร์บำรุง
51นาง แช่มช้อย ก้านสันเทียะบ้านหนองสองห้อง
52นาง อาภรณ์ เจริญดีภูมิวิทยา
53นาง พิศวาส จันทรพรหมรินทร์ภูมิวิทยา
54นาย พัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
55นาง ทัศนีย์ ปทุมานนท์บ้านโนนงาม
56นาย ธวัชชัย แก้วพลบ้านโนนงาม
57นาง หอมหวล เทพจันทร์บ้านหนองคอนไทย
58นาง รัตนาภรณ์ ยั่งยืนบ้านหนองคอนไทย
59นาง พรพิมล โสภาบ้านมูลกระบือ
60นาย วีระวัฒน์ ลีปาบ้านสีปลาด
61นาย ชุมพล คำจันทร์บ้านหนองหญ้าข้าวนก
62นางสาว อารีรัตน์ ขวัญสวัสดิ์บ้านแดงสว่าง
63นาย อภิเดช บุตรศรีบ้านแดงสว่าง
64นางสาว ทิพร แทงจำรัสบ้านแดงสว่าง
65นาง วนิดา เสลาหอมบ้านโนนดินจี่
66นาย สุดหล้า ศรีเหนี่ยงบ้านหนองเม็ก
67นางสาว นิรมล รื่นกลิ่นชุมชนแท่นประจัน
68นาง เบญจวรรณ ทองดีบ้านนายม
69นาง สิริวิมล เติมสุขสามสวนวิทยา
70นาย พินิจ เหล่าคนค้าหนองมะเกลือบำรุงวิทย์
71ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชรบ้านโคกกุง
72นาง บรรจง ดวงเนตรบ้านโคกกุง
73นาง รุจิรา ค้าเจริญบ้านโคกกุง
74นาย วุฒิชาติ วิลาศรีบ้านหนองแวง
75นาย ประนมวรรณ์ วังราชบ้านหนองแวง
76นาง สุภาพ พงศ์จันทร์บ้านหนองแวง
77นาย สฤษดิ์ สินทระชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
78นาง ฐิติพร วงศ์วิสิฐตระกูลชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
79นาง ณัฐวรรณ วิไลวรรณบ้านหนองแสงวิทยา
80นาง หอมจันทร์ งวดชัยบ้านสระแต้
81นางสาว ลำเพ็ญ มลัยทิพย์บ้านนาแก
82นาย สำราญ เสือสาวะถีบ้านหนองไผ่ล้อม
83นาย ไพศาล ศรีทุมมาบ้านดงขีสะเดาหวาน
84นาง มณีวรรณ์ จูมพลบ้านโนนสะอาด
85นาย ร่วม ค้าเจริญบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
86นาย สุพล พรมมานอกบ้านซำมูลนาก
87นาง อุฬาริน อาจวิชิตบ้านซำมูลนาก
88นาย พงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริบ้านหนองสามขา
89นาง มัจฉา พัฒนภูมิชัยบ้านหนองแกหนองโน
90นาย พิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญบ้านหนองสังข์
91นาง ธนวรรณ ครองสำราญโคกม่วงศึกษา
92นาง จันหอม ศรีพลประเสริฐบ้านก่าน
93นาง ภัทรานิษ ชนะพาลบ้านภูดินหินกอง
94นาง จุไรรัตน์ บุรีชัยบ้านโคกไพรวัน
95นาย พงษ์พันธ์ บุรีชัยบ้านโคกไพรวัน
96นาย อภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์บ้านหลุบคา
97นางสาว รัตนธ์วารีย์ บุญภารัชต์ธนาบ้านคอนสาร
98นาย สมยศ เหลืองอุบลบ้านคอนสาร
99นาย วิจิตร ภูมิคอนสารบ้านดงกลาง
100นาย วีระ บุดดาดวงบ้านดงใต้
101นาง ฐิตินันท์ น้อยศรีบ้านโคกนกทา
102นาง ลลาวัลย์ โรมขุนทดบ้านดงบัง
103นางสาว พรวิจิตร ชาติชำนาญบ้านโนนหัวนา
104นาย สุบรรณ์ ศรีอุดรบ้านทุ่งพระ
105นาย บุญสวน ทรงทาศรีบ้านโนนสง่า
106นาย สินสมุทร์ จูมศรีบ้านโนนสง่า
107นางสาว มารศรี ข่าขันมาลีบ้านโนนคูณ
108นาง จอมใจ สิงห์กุลบ้านโสกมะตูม
109นางสาว บุญแน่ เจริญเกียรติบ้านโจดกลาง
110นาย สมพงศ์ สุวารีชุมชนห้วยยาง
111นาย สมควร ตากลมบ้านหนองหล่มคลองเตย
112นาย ธวัชชัย สิทธิไพบูลย์บ้านปากช่องผาเบียด
113นาง บำเพ็ญ สุขสูงเนินบ้านปากช่องผาเบียด
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2