ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านกุดแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020250
PERCODE 6 หลัก100630
กระทรวง 10 หลัก1036100630
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแคน
ชื่อ (อังกฤษ)KUDKAEN SCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดแคน
ตำบลดงกลาง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-3833225
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100630
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.53571053
Longitude
102.0234347

KM.

นางสาว ปาริชาติ เวียนสระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง นุชลี ชัยบุญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาง ประภาพร จำนงพิพัฒน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย ศิรสิทธิ์ เวียงเหล็ก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน