สพป.ชัยภูมิ เขต ๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1395375770
13%
1117:1
อนุบาล 21,2611,2072,468
40%
25710:1
อนุบาล 31,5041,4082,912
47%
26411:1
ระดับปฐมวัย3,1602,9906,150
20%
63210:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6471,5473,194
15%
28111:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6621,5873,249
15%
28012:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7501,7163,466
16%
28012:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8591,7233,582
17%
28812:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9101,8613,771
18%
28213:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9842,0043,988
19%
28614:1
ระดับประถมศึกษา10,81210,43821,250
70%
1,69713:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1518404922
33%
5317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2577381958
34%
5318:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527422949
34%
5418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6221,2072,829
9%
16018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4628
30%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
37%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
33%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย19827
0%
39:1
รวมทั้งสิ้น15,61314,64330,256
100%
2,49212:1