ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนหินแร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020102
PERCODE 6 หลัก100574
กระทรวง 10 หลัก1036100574
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหินแร่
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonhinrae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหินแร่
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822916
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100574
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.39153222
Longitude
102.0116049

KM.

นางสาว พรพิมล โชคบัณฑิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย ประดิษฐ์ สารเงิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง หอมหวล สังฆพัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง อรุณี มีหาญเสมอ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว สมฤดี ปะตังเวสา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน