สถิติ/บริการ

13,426

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน251518.73%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา180513.44%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด12619.39%
สรุป นร.รายชั้นเรียน8526.35%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน5794.31%
ภาพรวมระดับจังหวัด5163.84%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด4393.27%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง4313.21%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ3382.52%
ข้อมูลสถานศึกษา3302.46%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ3292.45%
บุคลากรเกษียณอายุ3092.30%
ผลสอบ O-Net2902.16%
คณะกรรมการ2671.99%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น2611.94%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน2211.65%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ2031.51%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง2001.49%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา1751.30%
รายงานบริหารงบประมาณ1591.18%
ผลสอบ NT1471.09%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา1320.98%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด1310.98%
โครงการในโรงเรียน1290.96%
แนวโน้ม จำนวน นร.1230.92%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1220.91%
ผลสอบ RT1190.89%
นร.จำแนกตามอายุ1130.84%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด1070.80%
สถิติ/บริการ970.72%
นร.จำแนกตามความพิการ870.65%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง840.63%
ตรวจผลการเรียน นร.820.61%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง790.59%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส780.58%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน730.54%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ660.49%
นร.จำแนกตามสัญชาติ540.40%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.380.28%
นร.จำแนกตามศาสนา360.27%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.12%