สถิติ/บริการ

11,046

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน201318.22%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา132311.98%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด10879.84%
สรุป นร.รายชั้นเรียน6796.15%
ภาพรวมระดับจังหวัด4413.99%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน4193.79%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด3903.53%
ข้อมูลสถานศึกษา3302.99%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง3132.83%
ตารางจำแนก.เพศ2792.53%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ2782.52%
ผลสอบ O-Net2592.34%
บุคลากรเกษียณอายุ2572.33%
คณะกรรมการ2312.09%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น2121.92%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1791.62%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1521.38%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ1471.33%
รายงานบริหารงบประมาณ1431.29%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา1411.28%
ผลสอบ NT1351.22%
แนวโน้ม จำนวน นร.1181.07%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด1181.07%
โครงการในโรงเรียน1151.04%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา1070.97%
ผลสอบ RT1060.96%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1050.95%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด1000.91%
สถิติ/บริการ970.88%
นร.จำแนกตามอายุ950.86%
นร.จำแนกตามความพิการ820.74%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง780.71%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส740.67%
ตรวจผลการเรียน นร.700.63%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน690.62%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง670.61%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ650.59%
นร.จำแนกตามสัญชาติ530.48%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.370.33%
นร.จำแนกตามศาสนา360.33%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.14%