5,101

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน96118.84%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา4939.66%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด4138.10%
ข้อมูลสถานศึกษา3306.47%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด2514.92%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1973.86%
ภาพรวมระดับจังหวัด1853.63%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1613.16%
คณะกรรมการ1583.10%
ตารางจำแนก.เพศ1422.78%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net1092.14%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1001.96%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน971.90%
สถิติ/บริการ971.90%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง921.80%
บุคลากรเกษียณอายุ861.69%
โครงการในโรงเรียน851.67%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด841.65%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ811.59%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ801.57%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด791.55%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น711.39%
นร.จำแนกตามอายุ671.31%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ671.31%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา661.29%
แนวโน้ม จำนวน นร.661.29%
ผลสอบ NT511.00%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา511.00%
นร.จำแนกตามความพิการ450.88%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน400.78%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง360.71%
รายงานบริหารงบประมาณ350.69%
นร.จำแนกตามสัญชาติ330.65%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส320.63%
ผลสอบ RT290.57%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง270.53%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ250.49%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.220.43%
ตรวจผลการเรียน นร.220.43%
นร.จำแนกตามศาสนา190.37%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.31%