ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒---
1036100635 ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ---
1036100636 บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ---
1036100684 บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ---
1036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ---
1036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ ---
1036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์โนนกอกกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ---
1036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์โนนกอกกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ---
1036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์โนนกอกกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ---
1036100666 บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์โนนกอกกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ---
1036100667 บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์โนนกอกกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก ---
1036100686 บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์โนนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ---
1036100688 บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์โนนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ---
1036100689 บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์โนนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ---
1036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์โนนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ---
1036100691 บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์โนนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ---
1036100692 บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์โนนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ---
1036100675 บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100676 บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100671 บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100672 บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100673 บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ ---
1036100650 บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์บ้านบัวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ---
1036100651 บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์บ้านบัวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ---
1036100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์บ้านบัวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ---
1036100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์บ้านบัวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว ---
1036100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ---
1036100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ---
1036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ---
1036100681 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า ---
1036100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์บ้านยางกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ---
1036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์บ้านยางกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ---
1036100634 บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์บ้านยางกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ---
1036100631 เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านยางกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง ---
1036100640 ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์บ้านหันกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ---
1036100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์บ้านหันกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ---
1036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์บ้านหันกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ---
1036100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์บ้านหันกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ---
1036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์บ้านหันกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน ---
1036100637 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์สระโพนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ---
1036100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์สระโพนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ---
1036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์สระโพนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ---
1036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์สระโพนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ---
1036100669 บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์สระโพนทองกลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง ---
1036100647 บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100649 บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100654 บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100655 บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์หนองข่ากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ---
1036100693 บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100694 บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100695 บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100696 บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100697 บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100698 บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100701 บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100683 บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ---
1036100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100529 บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100530 บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100533 คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100534 บ้านดอนจำปา ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100537 บ้านหนองกุง ภูเขียวกวางโจนกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน ---
1036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกุดยมกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ---
1036100557 บ้านเรือ ภูเขียวกุดยมกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ---
1036100558 บ้านโนนสาทร ภูเขียวกุดยมกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ---
1036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกุดยมกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม ---
1036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100563 บ้านกุดโคลน ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100564 บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100566 บ้านกุดแดง ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100567 บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100569 บ้านกุดจอก ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100570 บ้านหนองปลา ภูเขียวโคกสะอาดกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด ---
1036100536 บ้านธาตุ ภูเขียวธาตุทองกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ---
1036100538 บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวธาตุทองกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ---
1036100539 บ้านฝายพญานาค ภูเขียวธาตุทองกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ---
1036100541 บ้านตาดรินทอง ภูเขียวธาตุทองกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ---
1036100535 บ้านหนองคัน ภูเขียวธาตุทองกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง ---
1036100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100573 บ้านนาหัวแรด ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100574 บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100577 บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100578 บ้านหนองแซง ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100579 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองแซง
ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100547 บ้านฉนวน ภูเขียวบ้านดอนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ---
1036100550 บ้านห้างสูง ภูเขียวบ้านดอนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ---
1036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวบ้านดอนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ---
1036100552 บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวบ้านดอนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ---
1036100553 ฉิมพลีมา ภูเขียวบ้านดอนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ---
1036100554 บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน ---
1036100542 เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100543 เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100544 บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100545 บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100549 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100546 บ้านเมืองคง ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100548 บ้านหนองขาม ภูเขียวบ้านเพชรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ---
1036100516 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100525 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100511 ภูมิวิทยา ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100515 บ้านหว้าทอง ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100522 บ้านโนนงาม ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวผักปังกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ---
1036100586 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100527 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100580 หนองเบนประภากร ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100581 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100582 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100583 บ้านสีปลาด ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100584 บ้านโนนข่า ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100585 บ้านหัวหนอง ภูเขียวหนองคอนไทยกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ---
1036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวหนองตูมกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ---
1036100519 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวหนองตูมกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ---
1036100521 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวหนองตูมกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ---
1036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวหนองตูมกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ---
1036100555 เนรมิตศึกษา ภูเขียวโอโลกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ---
1036100559 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวโอโลกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ---
1036100560 บ้านหนองแวง ภูเขียวโอโลกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ---
1036100561 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวโอโลกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ---
1036100510 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100503 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100504 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100499 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100500 บ้านวังหิน บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100502 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นบ้านเต่ากลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ---
1036100478 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100479 บ้านมอญ บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100480 หัวนานคร บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100481 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100482 บ้านนาดี บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100483 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100484 บ้านหนองบัว บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100492 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ---
1036100494 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นสระพังกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ---
1036100493 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นสระพังกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ---
1036100496 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นสระพังกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ---
1036100497 บ้านนายม บ้านแท่นสระพังกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ---
1036100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100487 บ้านหินลาด บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100488 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100490 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100485 สามสวนวิทยา บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100486 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นสามสวนกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ---
1036100501 บ้านหนองคู บ้านแท่นหนองคูกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ---
1036100505 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นหนองคูกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ---
1036100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นหนองคูกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ---
1036100507 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นหนองคูกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ---
1036100508 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นหนองคูกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ---
1036100509 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นหนองคูกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ---
1036100433 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อเก่าย่าดีกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ---
1036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อเก่าย่าดีกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ---
1036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อเก่าย่าดีกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ---
1036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อโคกกุงกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ---
1036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อโคกกุงกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ---
1036100408 บ้านโคกกุง แก้งคร้อโคกกุงกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ---
1036100409 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อโคกกุงกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ---
1036100410 บ้านหนองแวง แก้งคร้อโคกกุงกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ---
1036100411 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อโคกกุงกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ---
1036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อช่องสามหมอกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ---
1036100377 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อช่องสามหมอกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ---
1036100378 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อช่องสามหมอกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ---
1036100381 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อช่องสามหมอกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ---
1036100382 บ้านสระแต้ แก้งคร้อหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ---
1036100432 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อท่ามะไฟหวานกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ---
1036100428 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อท่ามะไฟหวานกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ---
1036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อท่ามะไฟหวานกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ---
1036100430 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อท่ามะไฟหวานกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ---
1036100431 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อท่ามะไฟหวานกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ---
1036100404 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100405 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100406 บ้านโคกงาม แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100407 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองไผ่ล้อม
แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100400 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100401 บ้านนาแก แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100402 บ้านหนองรวก แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100403 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อนาหนองทุ่มกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ---
1036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100396 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100393 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อบ้านแก้งกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ---
1036100415 บ้านหนองขาม แก้งคร้อหนองขามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ---
1036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อหนองขามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ---
1036100418 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อหนองขามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ---
1036100419 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อหนองขามกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ---
1036100399 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ---
1036100379 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ---
1036100380 บ้านโปร่ง แก้งคร้อหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ---
1036100383 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ---
1036100391 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อหนองไผ่กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ---
1036100420 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100421 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100423 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100424 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100426 บ้านก่าน แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อหนองสังข์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ---
1036100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100390 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100385 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100386 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100387 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100384 บ้านหลุบคา แก้งคร้อหลุบคากลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ---
1036100588 บ้านคอนสาร คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ---
1036100589 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ---
1036100591 บ้านคลองบอน คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ---
1036100626 บ้านดงกลาง คอนสารดงกลางกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ---
1036100627 บ้านดงใต้ คอนสารดงกลางกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ---
1036100629 บ้านหนองตากล้า คอนสารดงกลางกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ---
1036100630 บ้านกุดแคน คอนสารดงกลางกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ---
1036100620 บ้านท่าศาลา คอนสารดงกลางกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ---
1036100623 บ้านโคกนกทา คอนสารดงกลางกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ---
1036100592 บ้านดงบัง คอนสารดงบังกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ---
1036100593 บ้านม่วง คอนสารดงบังกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ---
1036100596 บ้านนาบัว คอนสารดงบังกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ---
1036100618 บ้านหินรอยเมย คอนสารดงบังกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ---
1036100598 บ้านนาเกาะ คอนสารทุ่งนาเลากลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ---
1036100599 บ้านน้ำอุ่น คอนสารทุ่งนาเลากลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ---
1036100619 บ้านนาวงเดือน คอนสารทุ่งนาเลากลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ---
1036100600 บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารทุ่งนาเลากลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ---
1036100606 บ้านโนนหัวนา คอนสารทุ่งนาเลากลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ---
1036100597 บ้านทุ่งพระ คอนสารทุ่งพระกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ---
1036100601 บ้านห้วยแก้ว คอนสารทุ่งพระกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ---
1036100602 บ้านห้วยไห คอนสารทุ่งพระกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ---
1036100603 บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารทุ่งพระกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ---
1036100604 บ้านห้วยทรายทอง คอนสารทุ่งพระกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ---
1036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารทุ่งพระกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ ---
1036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารทุ่งลุยลายกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ---
1036100608 บ้านน้ำทิพย์ คอนสารทุ่งลุยลายกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ---
1036100610 บ้านหนองเชียงรอด คอนสารทุ่งลุยลายกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย ---
1036100625 บ้านโนนโจด คอนสารโนนคูณกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ---
1036100628 บ้านโนนสง่า คอนสารโนนคูณกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ---
1036100621 บ้านโนนคูณ คอนสารโนนคูณกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ---
1036100622 บ้านโสกมะตูม คอนสารโนนคูณกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ---
1036100624 บ้านโจดกลาง คอนสารโนนคูณกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ ---
1036100617 บ้านดอนอุดม คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
1036100611 ชุมชนห้วยยาง คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
1036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
1036100613 บ้านโนนเพิ่ม คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
1036100614 บ้านป่าว่าน คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
1036100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านป่าว่าน
คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
1036100616 บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารห้วยยางกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง ---
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2