ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านหนองสามขา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020223
PERCODE 6 หลัก100379
กระทรวง 10 หลัก1036100379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสามขา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannhongsamkha
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองสามขา
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870528
อีเมล์แอดเดรสphongsak26107@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100379
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.0858532
Longitude
102.2782195

KM.

นาย พงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง วิลาวรรณ กองศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2603
นาง เยาวลักษณ์ จันทร์มะโฮง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย วิญญู ปานเนาว์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว โสรยา พลเดช
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2602
นางสาว ปารีรัตน์ ถมมา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2627
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน