ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020005
PERCODE 6 หลัก100687
กระทรวง 10 หลัก1036100687
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)?Bannontoon Ckuruprachawittayakarn
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนตุ่น
ตำบลกุดเลาะ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870443
อีเมล์แอดเดรสNimnual Tooms@chaiyo.c
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100687
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.29033368
Longitude
101.9412027

KM.

นางสาว วิลาสินี ฦานาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว พัทธ์ธีรา วงศ์ธนินหิรัญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย ยุทธพงษ์ บุตรกัณหา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง บัวแก้ว เฟื่องสูงเนิน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน