ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านพรมใต้พิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020131
PERCODE 6 หลัก100524
กระทรวง 10 หลัก1036100524
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรมใต้พิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)?Ban Promtaipittayakan
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านพรมใต้
ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44844154
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100524
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.38876318
Longitude
102.1369944

KM.

นาย จงกล แฝงทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว วรรณลักษณ์ พวงสมบัติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง สุภาพร คำอ่อน
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง ธัญญลักษณ์ น้อยทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย เสถียร ศรีพรม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน