ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนเขวา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020016
PERCODE 6 หลัก100686
กระทรวง 10 หลัก1036100686
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเขวา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonkhao School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนเขวา
ตำบลโนนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสbannonkhow@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100686
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.32228093
Longitude
101.8755237

KM.

นาย วัฒนากร ทองถวิล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาง ฉลวยศรี สมบัติหลาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย เศรษฐพล มิถาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว จันทรัตน์ สวนกุดเลาะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย สมพร ธงภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน