แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
36020001 ศาลาสามัคคีเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ9114116117113191181181161------13091-10111-910--+1+1-11110%
36020002 บ้านระหัดเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ711011111011111211318191------9191-231-56---3-3-3-3-50%
36020003 บ้านขามป้อมเกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--101141121221151241161171------13081-10111-910--+1+1-11110%
36020004 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--81111141171181131181241------12381-11121-89--+3+3-12334%
36020005 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ214141316131718171------4491-341-34-----4--
36020011 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์เกษตรสมบูรณ์โนนกอก111181181231341241281241231------20391-10111-1314---3-3-11-3-21%
36020012 บ้านเมืองกลางวิทยาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--241161331291241301231271------20681-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020013 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนาเกษตรสมบูรณ์โนนกอก--516171317115110161------598--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020014 บ้านโนนเห็ดไคลเกษตรสมบูรณ์โนนกอก1118191511511116112171------8491-341-56---2-2-4-2-33%
36020015 บุปผารามเกษตรสมบูรณ์โนนกอก716161151191131151101161------10791-561-67---1-1-6-1-14%
36020016 บ้านโนนเขวาเกษตรสมบูรณ์โนนทอง9113171171141231131131131------12291-451-910---5-5-5-5-50%
36020017 บ้านโนนทองเกษตรสมบูรณ์โนนทอง------1418112171111171------6961-341-45---1-1-4-1-20%
36020018 บ้านโนนหนองไฮเกษตรสมบูรณ์โนนทอง--6141715161419141------458--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020019 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงเกษตรสมบูรณ์โนนทอง7116181121151181121151131181181131165121-15161-1516-----16--
36020020 บ้านกลางเกษตรสมบูรณ์โนนทอง51101318141517171101------5991-341-34-----4--
36020021 บ้านแก้งตาดไซเกษตรสมบูรณ์โนนทอง613161515141416171------4691-341-34-----4--
36020022 บ้านหนองบัวเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--241341261241401271361391211151171303111-15161-1920---4-4-16-4-20%
36020023 บ้านนาสีดาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--12171181211161211181151------12881-891-910---1-1-9-1-10%
36020024 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--10114115114116112112171------10081-561-56-----6--
36020025 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--301321241291151181371261151101151251111-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020026 บ้านหัวโสกเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--717113112171817171------688--441-45-1---1-4-1-20%
36020027 บึงมะนาววิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--1417112161151131121141------9381-451-56---1-1-5-1-16%
36020028 บ้านจมื่นเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--4171715171511161------4281-231-34---1-1-3-1-25%
36020029 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--191151261191201201251271121171231223111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020030 บ้านโนนงิ้วเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--61417171914110141------5181-341-34-----4--
36020031 บ้านเขวาเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--9181111121111121111111------8581-561-56-----6--
36020032 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--171181181221281251211201------16981-9101-910-----10--
36020033 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--8131516171617191------5181-341-34-----4--
36020034 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----522471512612722702642------41713111820111921---1-1-20-1-4%
36020035 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----191241301311311281351------19871-9101-910-----10--
36020036 บ้านพรมห้วยข่าวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----9112110115171111131------7771-451-45-----5--
36020037 บ้านโนนชาด
#เรียนรวมทุกชั้น
เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า------------3111--------42--111-12-1---1-1-1-50%
36020039 ชุมชนบ้านเมืองเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง--4161191231291251241311------16181-10111-1213---2-2-11-2-15%
36020040 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง811121171131161281151111------1119--661-67-1---1-6-1-14%
36020041 บ้านหนองแต้เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง51918171191913115161------8191-451-56---1-1-5-1-16%
36020042 เกษตรศิลปวิทยาเกษตรสมบูรณ์บ้านยาง12181151181211161271291201241261201236121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020043 ชุมชนบ้านหันเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--23191161211221191261241------16081-9101-910-----10--
36020044 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่าเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน101171241171331291271361341------22791-11121-1112-----12--
36020045 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้างเกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--9151281261231171291171211231301228111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020046 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน----221201191231281301311------17371-891-910---1-1-9-1-10%
36020047 บ้านตลาดอุดมวิทย์เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--31101141161141181181141------10781-671-67-----7--
36020050 สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง217113110111181151251311------12291-891-910---1-1-9-1-10%
36020051 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง817114181181231141181121------12291-891-910---1-1-9-1-10%
36020052 บ้านหนองคูวิทยาคมเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง10181214191419141111------6191-341-45---1-1-4-1-20%
36020053 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง----221191231211231301221211271301238101-15161-1516-----16--
36020054 บ้านพีพวยเกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง411151819111114112171------7191-451-45-----5--
36020055 บ้านโจดพิทยาคารเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--151141101181121161141101------10981-671-67-----7--
36020056 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--515191711217161191301291381205111-19201-1920-----20--
36020057 บ้านฉนวนเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--161151131121131111321151------12781-781-910---2-2-8-2-20%
36020058 บ้านท่าคร้อโนนศิลาเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--911316113161151191131------9481-671-56--+1+1-7117%
36020059 บ้านนาสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์หนองข่า811619110112113191131131------10391-341-67---3-3-4-3-42%
36020060 บ้านห้วยยางดำเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--615191121911719191------768--331-45-1--1-2-3-2-40%
36020061 บ้านหนองแดงกุดจิกเกษตรสมบูรณ์หนองข่า--917113161717114141------6781-341-45---1-1-4-1-20%
36020062 บ้านหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--121161916112181131111------8781-451-56---1-1-5-1-16%
36020063 บ้านหนองไผ่เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----19117121161181231281351361411244101-15161-1415--+1+1-1617%
36020064 บ้านสารจอดเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--111271111181111261281241------15681-10111-910--+1+1-11110%
36020065 บ้านวังม่วงเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--211151301211291251241371481471471344111118201-2223-+1-4-3-20-3-13%
36020066 บ้านโคกสง่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม518113191161121151111151------1049--551-67-1--1-2-5-2-28%
36020067 บ้านทิกแล้งเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--21818181111101151151------7781-891-45--+4+4-9480%
36020068 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--617171914110141121------598--111-34-1--2-3-1-3-75%
36020069 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--51141511014120115121------758--441-45-1---1-4-1-20%
36020070 บ้านสารจอดเก่าเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----151151191161151231161------11971-9101-67--+3+3-10343%
36020071 บ้านดอนหันเกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม111811011017161317151------6791-341-45---1-1-4-1-20%
36020072 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียนภูเขียวกวางโจน--141241231201151131211281------15881-781-910---2-2-8-2-20%
36020073 บ้านสวนอ้อยภูเขียวกวางโจน718121519111110118161------7691-561-45--+1+1-6120%
36020074 บ้านหนองปอแดงภูเขียวกวางโจน--1017191141911117131------7081-451-45-----5--
36020075 บ้านกวางโจนโนนทองกวางโจนโนนทอง"--12191911118111181151------8381-561-56-----6--
36020077 คุรุราษฎร์วิทยาภูเขียวกวางโจน--261141251321381321281351221251281305111-15161-1819---3-3-16-3-15%
36020078 บ้านดอนจำปาภูเขียวกวางโจน--171241161191191251261211------16781-891-910---1-1-9-1-10%
36020079 บ้านหนองกุงภูเขียวกวางโจน--261341261301331221291311------23181-11121-1112-----12--
36020081 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ภูเขียวกุดยม--81216110161315171------4781-451-34--+1+1-5125%
36020082 บ้านเรือภูเขียวกุดยม--2611112619111112110191------11481-341-67---3-3-4-3-42%
36020083 บ้านโนนสาทรภูเขียวกุดยม--12110112117113115191111------9981-451-56---1-1-5-1-16%
36020084 ม่วงราษฎร์สามัคคีภูเขียวกุดยม--6131515191515191------478--331-34-1---1-3-1-25%
36020085 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ภูเขียวโคกสะอาด--917181101711419112191241171126111-13141-1415---1-1-14-1-6%
36020086 บ้านกุดโคลนภูเขียวโคกสะอาด----41415141715121------317--331-23-1-+1--3--
36020087 บ้านหนองไรไก่ภูเขียวโคกสะอาด----13111110110114191141------8171-781-56--+2+2-8234%
36020089 บ้านกุดแดงภูเขียวโคกสะอาด----519111151918141------517--331-34-1---1-3-1-25%
36020090 บ้านโนนสาวเอ้ภูเขียวโคกสะอาด--11113131212131--------157--221-12-1-+1--2--
36020092 บ้านกุดจอกภูเขียวโคกสะอาด--213121----21--91------1851-341-12--+2+2-42100%
36020093 บ้านหนองปลาภูเขียวโคกสะอาด--271221261231161291331251------20181-10111-1011-----11--
36020094 บ้านธาตุภูเขียวธาตุทอง--21119121124118122126120111113181203111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020095 บ้านหนองกุงใหม่ภูเขียวธาตุทอง--22124126125116130115120181181221226111-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020096 บ้านฝายพญานาคภูเขียวธาตุทอง--12191141111141141141161------10481-891-67--+2+2-9229%
36020097 บ้านตาดรินทองภูเขียวธาตุทอง7113110112110161619161------7991-451-45-----5--
36020098 บ้านหนองคันภูเขียวธาตุทอง--301211211281311251221211------19981-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020099 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ภูเขียวบ้านแก้ง--141191171241181151211221------15081-9101-910-----10--
36020100 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ภูเขียวบ้านแก้ง--81141171111151191181161------11881-9101-67--+3+3-10343%
36020101 บ้านนาหัวแรดภูเขียวบ้านแก้ง--51615151101216161------458--331-34-1---1-3-1-25%
36020102 บ้านโนนหินแร่ภูเขียวบ้านแก้ง--21413131517151121------4181-341-34-----4--
36020103 บ้านดอนเตาเหล็กภูเขียวบ้านแก้ง--51519131318113181------5481-451-34--+1+1-5125%
36020104 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาภูเขียวบ้านแก้ง--7113117114171141101121------9481-561-56-----6--
36020105 บ้านนาหนองทุ่มภูเขียวบ้านแก้ง--6110141418141121111------598--551-34-1-+2+1-5125%
36020106 บ้านหนองแซงภูเขียวบ้านแก้ง--191181151241241281291321------18981-9101-1415---5-5-10-5-33%
36020107 บ้านโป่งดินดำ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวบ้านแก้ง----------21--1131------63--221-12-1-+1--2--
36020108 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ภูเขียวบ้านแก้ง--20127114116116117110110114118181170111-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020109 บ้านฉนวนภูเขียวบ้านดอน--14115116118119118121123110151121171111-15161-1516-----16--
36020110 บ้านห้างสูงภูเขียวบ้านดอน--719151919181101131------7081-561-45--+1+1-6120%
36020111 บ้านดอนไก่เถื่อนภูเขียวบ้านดอน1111116112191718115181------8791-451-56---1-1-5-1-16%
36020112 บ้านกุดหมากเห็บภูเขียวบ้านดอน--1141213111511181------258--221-23-1---1-2-1-33%
36020113 ฉิมพลีมาภูเขียวบ้านดอน--161231171241151181231201------15681-9101-910-----10--
36020114 บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอน61816151131317151121------6591-451-45-----5--
36020115 เพชรราษฎร์บำรุงภูเขียวบ้านเพชร--211291191251271321351321------22081-10111-1516---5-5-11-5-31%
36020116 เพชรราษฎร์สามัคคีภูเขียวบ้านเพชร--4151415131--6141------3171-341-23--+1+1-4134%
36020117 บ้านหนองงูเหลือมภูเขียวบ้านเพชร318121414161418131------4291-231-34---1-1-3-1-25%
36020118 บ้านโป่งโพธิ์ภูเขียวบ้านเพชร--9191611118113110151------7181-451-45-----5--
36020119 บ้านกุดขอนแก่นภูเขียวบ้านเพชร618151512141312161------419--221-34-1--1-2-2-2-50%
36020120 บ้านเมืองคงภูเขียวบ้านเพชร411411111117111171111141------9091-561-56-----6--
36020121 บ้านหนองขามภูเขียวบ้านเพชร--1141413181817161------4181-341-34-----4--
36020122 บ้านโนนดินแดงภูเขียวผักปัง611161413151617161------4491-231-34---1-1-3-1-25%
36020123 บ้านโนนสลวย
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเขียวผักปัง--3131517151114121------308--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020124 บ้านหนองสองห้องภูเขียวผักปัง--1121213141411141------2181-231-23-----3--
36020125 ภูมิวิทยาภูเขียวผักปัง101261422125315941484203519551925------1,10030135357135054--+3+3-5736%
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ภูเขียวผักปัง--141221201181261181241261------16881-9101-910-----10--
36020127 บ้านหว้าทองภูเขียวผักปัง--171201281171191191111211------15281-10111-910--+1+1-11110%
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซาภูเขียวผักปัง--15114171101111201241201------12181-9101-89--+1+1-10112%
36020129 บ้านโนนงามภูเขียวผักปัง----1015171811119151------5571-451-34--+1+1-5125%
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคารภูเขียวผักปัง112121413121215171------2891-231-23-----3--
36020132 บ้านกุดหัวช้างภูเขียวหนองคอนไทย--61416171713131101------4681-341-34-----4--
36020133 บ้านหนองบัวพรมภูเขียวหนองคอนไทย--141181181171111111191131------12181-671-89---2-2-7-2-22%
36020134 หนองเบนประภากรภูเขียวหนองคอนไทย--7161311151818181------4681-451-34--+1+1-5125%
36020135 บ้านหนองคอนไทยภูเขียวหนองคอนไทย--131101111141171231211231------13281-9101-910-----10--
36020136 บ้านมูลกระบือภูเขียวหนองคอนไทย--7111191111715181121------708--441-45-1---1-4-1-20%
36020137 บ้านสีปลาดภูเขียวหนองคอนไทย2191121511011414111181------7591-561-45--+1+1-6120%
36020138 บ้านโนนข่าภูเขียวหนองคอนไทย--71217141121718141------5181-341-34-----4--
36020139 บ้านหัวหนองภูเขียวหนองคอนไทย--811316181919113151------7181-341-45---1-1-4-1-20%
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนกภูเขียวหนองตูม--111121161161141121131131------10781-781-67--+1+1-8115%
36020142 หนองเมยสามัคคีภูเขียวหนองตูม6113171818116181101121------8891-561-56-----6--
36020143 บ้านแดงสว่างภูเขียวหนองตูม10123125127131116123142125172276290346016112426112325--+1+1-2614%
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ภูเขียวหนองตูม--141171241131191191181101171311111193111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020145 เนรมิตศึกษาภูเขียวโอโล11112117117118171221261161562512612314151120221-2223-+1-2-1-22-1-4%
36020146 บ้านโนนดินจี่ภูเขียวโอโล--171101181141161121151151------11781-10111-67--+4+4-11458%
36020147 บ้านหนองแวงภูเขียวโอโล--17123115110116181151111151191131162111-12131-1415---2-2-13-2-13%
36020148 บ้านห้วยพลวงภูเขียวโอโล--3171715151814171------4681-231-34---1-1-3-1-25%
36020149 บ้านหนองเม็กบ้านแท่นบ้านเต่า--1212018115117116120115115191121159111-14151-1415-----15--
36020150 บ้านหินลาดพัฒนาบ้านแท่นบ้านเต่า117111191916114111181------7691-561-45--+1+1-6120%
36020151 บ้านดอนดู่บ้านแท่นบ้านเต่า--91611011318116112181------8281-561-56-----6--
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยบ้านแท่นบ้านเต่า11814113151131101111111------7691-231-45---2-2-3-2-40%
36020153 บ้านหนองแฝกบ้านแท่นบ้านเต่า5141111714191615111------5291-231-34---1-1-3-1-25%
36020154 บ้านวังหินบ้านแท่นบ้านเต่า316151515141114131------369--221-23-1---1-2-1-33%
36020155 ชัยชุมพลวิทยาบ้านแท่นบ้านเต่า--241111281161231261211151181161111209111-15161-1516-----16--
36020157 ชุมชนแท่นประจันบ้านแท่นบ้านแท่น131422402461401532602562642------41415111618112224---6-6-18-6-25%
36020158 บ้านมอญบ้านแท่นบ้านแท่น--12111116110161141131151------9781-341-56---2-2-4-2-33%
36020159 หัวนานครบ้านแท่นบ้านแท่น1111018171111716110171------779--551-45-1-+1--5--
36020160 บ้านโนนคูณบ้านแท่นบ้านแท่น81111121131311201201261211------16291-9101-1011---1-1-10-1-9%
36020161 บ้านนาดีบ้านแท่นบ้านแท่น31815151516112141101------5891-341-34-----4--
36020162 บ้านหนองผักหลอดบ้านแท่นบ้านแท่น--1011411818118191111818161131123111-14151-1415-----15--
36020163 บ้านหนองบัวบ้านแท่นบ้านแท่น--61517171518110171------5581-341-34-----4--
36020164 บ้านข่าเชียงพินบ้านแท่นบ้านแท่น--15115122118114181271201------13981-9101-910-----10--
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่บ้านแท่นสระพัง2111919118114110113115191------12891-671-910---3-3-7-3-30%
36020166 ไตรมิตรพิทยาบ้านแท่นสระพัง12117115112116118117122120115111171182121-15161-1617---1-1-16-1-5%
36020167 บ้านถนนกลางบ้านแท่นสระพัง614141914171716171------5491-341-34-----4--
36020168 บ้านนายมบ้านแท่นสระพัง91111141151111131151131201------12191-671-910---3-3-7-3-30%
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์บ้านแท่นสามสวน518191214121513141------4291-231-34---1-1-3-1-25%
36020170 บ้านหินลาดบ้านแท่นสามสวน--11315161719112141------4781-341-34-----4--
36020171 โคกสะอาดศึกษาบ้านแท่นสามสวน212111511141216121------259--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดนบ้านแท่นสามสวน--716171111411018114111417179111-561-45--+1+1-6120%
36020173 บ้านหลุบค่ายบ้านแท่นสามสวน214121116161--3141------288--221-23-1---1-2-1-33%
36020174 สามสวนวิทยาบ้านแท่นสามสวน--251251261371461361271261121161171293111-17181-2021---3-3-18-3-14%
36020175 บ้านโจดโนนข่าบ้านแท่นสามสวน--181221141181241201291181291141271233111-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020176 บ้านหนองคูบ้านแท่นหนองคู--181211221261141271211231131191191223111-15161-1516-----16--
36020177 บ้านหนองเรือบ้านแท่นหนองคู--261151101201101351211241------16181-10111-910--+1+1-11110%
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์บ้านแท่นหนองคู71413181611615151101------6491-341-45---1-1-4-1-20%
36020179 บ้านดอนเค็งบ้านแท่นหนองคู811017112111114110113141------8991-561-56-----6--
36020180 บ้านหนองดินดำบ้านแท่นหนองคู----------------------------22---0--+2+2-22-
36020181 บ้านโนนสะอาดบ้านแท่นหนองคู513131116131--41--------257--221-23-1---1-2-1-33%
36020182 บ้านหนองพีพ่วนแก้งคร้อเก่าย่าดี--91617113191111121161------8381-561-56-----6--
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์แก้งคร้อเก่าย่าดี616111171101911218181------7791-341-45---1-1-4-1-20%
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูลแก้งคร้อเก่าย่าดี--15113111117120115112117181171301175111-13141-1415---1-1-14-1-6%
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุงแก้งคร้อโคกกุง313181514161--6161------4181-341-34-----4--
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อแก้งคร้อโคกกุง4115181131161816122191181181131150121-15161-1516-----16--
36020188 บ้านโคกกุงแก้งคร้อโคกกุง--131211241231361201171191201181301241111-14151-1617---2-2-15-2-11%
36020189 บ้านตลุกหินแก้งคร้อโคกกุง91311316181613191141------7191-341-45---1-1-4-1-20%
36020190 บ้านหนองแวงแก้งคร้อโคกกุง10181101121811214111112181131141122121-15161-1415--+1+1-1617%
36020191 บ้านโปร่งสังข์แก้งคร้อโคกกุง214171513121415191------4191-341-34-----4--
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่แก้งคร้อช่องสามหมอ21122140232144155270270279215641304117383625124447125154---7-7-47-7-12%
36020193 ศรีแก้งคร้อแก้งคร้อช่องสามหมอ341703923143411131875187517051885------1,18234134751135458---7-7-51-7-12%
36020194 บ้านหนองแสงวิทยาแก้งคร้อช่องสามหมอ--1511111917116181111111------9881-561-56-----6--
36020195 บ้านหนองไฮแก้งคร้อช่องสามหมอ--51813131618171111------5181-451-34--+1+1-5125%
36020196 บ้านสระแต้แก้งคร้อหนองไผ่218141511151313171------3891-341-23--+1+1-4134%
36020198 บ้านยางคำวิทยาแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน5181613131517141101------519--331-34-1---1-3-1-25%
36020199 บ้านท่ามะไฟหวานแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน211231191151211221321241201------1979119111-1112-+1-2-1-11-1-8%
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน201231211231271271341231331341301301325121-15161-2526---10-10-16-10-38%
36020201 บ้านท่าทางเกวียนแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน311131414121318121------309--221-23-1---1-2-1-33%
36020202 บ้านทุ่งคำหลวงแก้งคร้อท่ามะไฟหวาน--4141611121214161------2981-121-23---1-1-2-1-33%
36020203 บ้านนกเขาทองแก้งคร้อนาหนองทุ่ม5111718111131619131------5391-341-34-----4--
36020204 บ้านโคกล่ามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--6111316141816151------3981-341-23--+1+1-4134%
36020205 บ้านโคกงามแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--4121213151819191------4281-341-34-----4--
36020206 บ้านดงพอง
#เรียนรวมทุกชั้น
แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--2131214141413121------248--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020207 บ้านนาหนองทุ่มแก้งคร้อนาหนองทุ่ม131241191291321251321351341------24391-10111-1516---5-5-11-5-31%
36020208 บ้านนาแกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม161141251161311361211341421------23591-13141-1516---2-2-14-2-12%
36020209 บ้านหนองรวกแก้งคร้อนาหนองทุ่ม--51811115112131121131------6981-561-45--+1+1-6120%
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อมแก้งคร้อนาหนองทุ่ม141151141141171151101261181------14391-9101-910-----10--
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลาแก้งคร้อบ้านแก้ง--3181151171131101131171------9681-561-56-----6--
36020212 หว้านไพรสามัคคีแก้งคร้อบ้านแก้ง--411015111114181121121------7681-561-45--+1+1-6120%
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์แก้งคร้อบ้านแก้ง--3111--1121311131------147--331-12-1-+2+1-3150%
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวานแก้งคร้อบ้านแก้ง1017151514131918161------5791-341-34-----4--
36020215 บ้านโนนสะอาดแก้งคร้อบ้านแก้ง--71717181917111151------6181-341-45---1-1-4-1-20%
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบแก้งคร้อบ้านแก้ง--71161221261211231241251------16481-891-910---1-1-9-1-10%
36020217 บ้านหนองขามแก้งคร้อหนองขาม------611171714131------286--331-23-1-+1--3--
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่แก้งคร้อหนองขาม211131816141919191------5191-561-34--+2+2-6250%
36020220 บ้านโนนงิ้วงามแก้งคร้อหนองขาม------1116191161101512181817591-9101-45--+5+5-105100%
36020221 บ้านหนองช้างเอกแก้งคร้อหนองขาม--3131415161715141------3781-231-23-----3--
36020222 บ้านซำมูลนากแก้งคร้อหนองไผ่611311211611411911111311116181111140121-15161-1516-----16--
36020223 บ้านหนองสามขาแก้งคร้อหนองไผ่514131516131316121------3791-231-23-----3--
36020224 บ้านโปร่งแก้งคร้อหนองไผ่712191415171913141------5091-341-34-----4--
36020225 บ้านโนนคูณแก้งคร้อหนองไผ่211151--1121412121------198--221-12-1-+1--2--
36020226 บ้านหนองแกหนองโนหนองไผ่บ้านหนองโน"--1011217110110110116171------8281-451-56---1-1-5-1-16%
36020227 บ้านหนองสังข์แก้งคร้อหนองสังข์--1181101141101191121271------10181-891-67--+2+2-9229%
36020228 หนองพอกกองศรีแก้งคร้อหนองสังข์--1118110110181151141181------9481-451-56---1-1-5-1-16%
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่นแก้งคร้อหนองสังข์--181121101141121291121181------12581-9101-910-----10--
36020230 หนองแต้วรวิทย์แก้งคร้อหนองสังข์--7171315110112161111------6181-451-45-----5--
36020231 โคกม่วงศึกษาแก้งคร้อหนองสังข์--71516151518121111------4981-341-34-----4--
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้องแก้งคร้อหนองสังข์--411119161618161101------6081-451-34--+1+1-5125%
36020233 บ้านก่านแก้งคร้อหนองสังข์--151151201171181161151131------12981-891-910---1-1-9-1-10%
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่แก้งคร้อหนองสังข์--5161815110111191111------6581-451-45-----5--
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตรหลุบคาบ้านเหล่าเกษตร"--31112121512151--------207--221-12-1-+1--2--
36020236 บ้านเหล่ากาดย่าแก้งคร้อหลุบคา312121--4111311131------1981-121-12-----2--
36020237 บ้านภูดินหินกองแก้งคร้อหลุบคา618112113119115110113181131111151143121-15161-1516-----16--
36020238 บ้านเลิงทุ่มแก้งคร้อหลุบคา--21616181916110171------5481-231-34---1-1-3-1-25%
36020239 บ้านโคกไพรวันแก้งคร้อหลุบคา--41711141611017141------438--331-34-1---1-3-1-25%
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอมหลุบคาบ้านโนนดินหอม"--161131111121131101241161------11581-781-67--+1+1-8115%
36020241 บ้านหลุบคาแก้งคร้อหลุบคา--8131515181716161811019175111-671-45--+2+2-7240%
36020242 บ้านคอนสารคอนสารคอนสาร61121111161181171141251141201231211197121-14151-1516---1-1-15-1-6%
36020243 บ้านน้ำพุปางวัวคอนสารคอนสาร4141131181919112110151------8491-341-56---2-2-4-2-33%
36020245 บ้านคลองบอนคอนสารคอนสาร--611019191815171101------6481-451-45-----5--
36020247 บ้านดงกลางคอนสารดงกลาง--16171111121918114181814141101111-9101-67--+3+3-10343%
36020248 บ้านดงใต้คอนสารดงกลาง--8110110113111110181111------8181-561-56-----6--
36020249 บ้านหนองตากล้าคอนสารดงกลาง--7112111151131131141101------858--441-56-1--1-2-4-2-33%
36020250 บ้านกุดแคนคอนสารดงกลาง--1141317161313121------298--221-23-1---1-2-1-33%
36020251 บ้านท่าศาลาคอนสารดงกลาง--91511011011215110191------7081-671-45--+2+2-7240%
36020252 บ้านโคกนกทาคอนสารดงกลาง--411014141714110141------4781-341-34-----4--
36020254 บ้านดงบังคอนสารดงบัง91619141213151416116125110199121-451-56---1-1-5-1-16%
36020255 บ้านม่วงคอนสารดงบัง101141171111151131221201111------13391-10111-910--+1+1-11110%
36020256 บ้านนาบัวคอนสารดงบัง161619191711413171111------8291-451-56---1-1-5-1-16%
36020257 บ้านหินรอยเมยคอนสารดงบัง111--21518181419181------5581-341-34-----4--
36020258 บ้านนาเกาะคอนสารทุ่งนาเลา2011617112191151111141211------12591-9101-910-----10--
36020259 บ้านน้ำอุ่นคอนสารทุ่งนาเลา--71316110191818151------568--441-34-1-+1--4--
36020260 บ้านนาวงเดือนคอนสารทุ่งนาเลา71181211181221211211321331------19391-11121-1213---1-1-12-1-7%
36020261 บ้านน้ำพุหินลาดคอนสารทุ่งนาเลา9117120114191151101191131------12691-10111-910--+1+1-11110%
36020262 บ้านโนนหัวนาคอนสารทุ่งนาเลา4111141316181519191------5991-231-34---1-1-3-1-25%
36020263 บ้านทุ่งพระคอนสารทุ่งพระ--414161518141317112110114177111-891-45--+4+4-9480%
36020264 บ้านห้วยแก้วคอนสารทุ่งพระ311017110171101818191------7291-561-45--+1+1-6120%
36020265 บ้านห้วยไหคอนสารทุ่งพระ--4121415171417171------408--221-23-1---1-2-1-33%
36020266 บ้านท่าเริงรมย์คอนสารทุ่งพระ214161912161614141------4391-341-34-----4--
36020267 บ้านห้วยทรายทองคอนสารทุ่งพระ----81214131718151------377--221-23-1---1-2-1-33%
36020268 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)คอนสารทุ่งพระ--2171512141413131------308--111-23-1--1-2-1-2-66%
36020269 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)คอนสารทุ่งลุยลาย--311231281251291341291331201271241303111-12131-2122---9-9-13-9-40%
36020270 บ้านน้ำทิพย์คอนสารทุ่งลุยลาย6151717161416110161------579--221-34-1--1-211-3-75%
36020272 บ้านหนองเชียงรอดคอนสารทุ่งลุยลาย--16114119191171281161141------13381-9101-910-----10--
36020273 บ้านโนนโจดคอนสารโนนคูณ--61519191101917161------6181-451-45-----5--
36020274 บ้านโนนสง่าคอนสารโนนคูณ--619181171161151191161------10681-781-67--+1+1-8115%
36020275 บ้านโนนคูณคอนสารโนนคูณ--17191101221181161201141------12681-781-910---2-2-8-2-20%
36020276 บ้านโสกมะตูมคอนสารโนนคูณ--121121141131101221141161------11381-561-67---1-1-6-1-14%
36020277 บ้านโจดกลางคอนสารโนนคูณ41101121617110113181151------859--551-56-1---1-5-1-16%
36020278 บ้านดอนอุดมคอนสารห้วยยาง91121101161151111211161131------12391-671-910---3-3-7-3-30%
36020279 ชุมชนห้วยยางคอนสารห้วยยาง231231291281191231371261321301201181308121-15161-1920---4-4-16-4-20%
36020280 บ้านหนองหล่มคลองเตยคอนสารห้วยยาง--251271231111221271441331161131--241101-13141-1617---3-3-14-3-17%
36020281 บ้านโนนเพิ่มคอนสารห้วยยาง12121115118115112181181161------13591-891-910---1-1-9-1-10%
36020282 บ้านป่าว่านคอนสารห้วยยาง211241271221221191221251261------2089--991-1112-1--2-3-9-3-25%
36020283 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
#เรียนรวมทุกชั้น
คอนสารห้วยยาง------21213141----------114----1-12-1--1-2---2-100%
36020284 บ้านปากช่องผาเบียดคอนสารห้วยยาง--9181917111113191121------7881-451-45-----5--
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.1.KAOPUNHOT