ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 39.82 31.34 34.90 28.17 33.56
2561 48.35 8.53 29.54 -1.80 35.68 0.78 30.94 2.77 36.13 2.57
2562 43.98 -4.37 27.73 -1.81 30.37 -5.31 27.88 -3.06 32.49 -3.64
2563 50.26 6.28 25.74 -1.99 34.78 4.41 32.80 4.92 35.89 3.40
2564 45.86 -4.40 33.84 8.10 32.30 -2.48 31.53 -1.27 35.88 -0.01
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.2022.2.KAOPUNHOT