วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย00602620 18602 -18
ระดับประถมศึกษา001,6921,719 271,667 -52
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00163161 -2160 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00333
รวม002,4602,503 432,432 -71