ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโคกนกทา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020252
PERCODE 6 หลัก100623
กระทรวง 10 หลัก1036100623
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกนกทา
ชื่อ (อังกฤษ)?BAN KHOKNOKTA SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกนกทา
ตำบลดงกลาง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870352
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100623
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.54811349
Longitude
101.9926618

KM.

นาง ยุลดาวัลย์ แววกระโทก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาย สุทธิพงษ์ บัวเย็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง ฐิตินันท์ น้อยศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว ดารารัตน์ กองตัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน