แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
36020001 โรงเรียนศาลาสามัคคี กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์
36020002 โรงเรียนบ้านระหัด กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์
36020003 โรงเรียนบ้านขามป้อม กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์
36020004 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์
36020005 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์
36020011 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอกเกษตรสมบูรณ์
36020012 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์
36020013 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์
36020014 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โนนกอกเกษตรสมบูรณ์
36020015 โรงเรียนบุปผาราม โนนกอกเกษตรสมบูรณ์
36020016 โรงเรียนบ้านโนนเขวา โนนทองเกษตรสมบูรณ์
36020017 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทองเกษตรสมบูรณ์
36020018 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โนนทองเกษตรสมบูรณ์
36020019 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทองเกษตรสมบูรณ์
36020020 โรงเรียนบ้านกลาง โนนทองเกษตรสมบูรณ์
36020021 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ โนนทองเกษตรสมบูรณ์
36020022 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020023 โรงเรียนบ้านนาสีดา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020024 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020025 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020026 โรงเรียนบ้านหัวโสก บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020027 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020028 โรงเรียนบ้านจมื่น บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020029 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์
36020030 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์
36020031 โรงเรียนบ้านเขวา บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์
36020032 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์
36020033 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์
36020034 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์
36020035 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์
36020036 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์
36020037 โรงเรียนบ้านโนนชาด บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์
36020039 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยางเกษตรสมบูรณ์
36020040 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยางเกษตรสมบูรณ์
36020041 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านยางเกษตรสมบูรณ์
36020042 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา บ้านยางเกษตรสมบูรณ์
36020043 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน บ้านหันเกษตรสมบูรณ์
36020044 โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า บ้านหันเกษตรสมบูรณ์
36020045 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บ้านหันเกษตรสมบูรณ์
36020046 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) บ้านหันเกษตรสมบูรณ์
36020047 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหันเกษตรสมบูรณ์
36020050 โรงเรียนสระโพนทอง สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์
36020051 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์
36020052 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์
36020053 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์
36020054 โรงเรียนบ้านพีพวย สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์
36020055 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020056 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020057 โรงเรียนบ้านฉนวน หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020058 โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020059 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020060 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020061 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่าเกษตรสมบูรณ์
36020062 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020063 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020064 โรงเรียนบ้านสารจอด หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020065 โรงเรียนบ้านวังม่วง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020066 โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020067 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020068 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020069 โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020070 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020071 โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์
36020072 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจนภูเขียว
36020073 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย กวางโจนภูเขียว
36020074 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง กวางโจนภูเขียว
36020075 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจนภูเขียว102.255227
36020077 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กวางโจนภูเขียว
36020078 โรงเรียนบ้านดอนจำปา กวางโจนภูเขียว
36020079 โรงเรียนบ้านหนองกุง กวางโจนภูเขียว
36020081 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยมภูเขียว
36020082 โรงเรียนบ้านเรือ กุดยมภูเขียว
36020083 โรงเรียนบ้านโนนสาทร กุดยมภูเขียว
36020084 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยมภูเขียว
36020085 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาดภูเขียว
36020086 โรงเรียนบ้านกุดโคลน โคกสะอาดภูเขียว
36020087 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โคกสะอาดภูเขียว
36020089 โรงเรียนบ้านกุดแดง โคกสะอาดภูเขียว
36020090 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาดภูเขียว
36020092 โรงเรียนบ้านกุดจอก โคกสะอาดภูเขียว
36020093 โรงเรียนบ้านหนองปลา โคกสะอาดภูเขียว
36020094 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทองภูเขียว
36020095 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทองภูเขียว
36020096 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ธาตุทองภูเขียว
36020097 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ธาตุทองภูเขียว
36020098 โรงเรียนบ้านหนองคัน ธาตุทองภูเขียว
36020099 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้งภูเขียว
36020100 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้งภูเขียว
36020101 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด บ้านแก้งภูเขียว
36020102 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ บ้านแก้งภูเขียว
36020103 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้งภูเขียว
36020104 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้งภูเขียว
36020105 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้งภูเขียว
36020106 โรงเรียนบ้านหนองแซง บ้านแก้งภูเขียว
36020107 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ บ้านแก้งภูเขียว
36020108 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้งภูเขียว
36020109 โรงเรียนบ้านฉนวน บ้านดอนภูเขียว
36020110 โรงเรียนบ้านห้างสูง บ้านดอนภูเขียว
36020111 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอนภูเขียว
36020112 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอนภูเขียว
36020113 โรงเรียนฉิมพลีมา บ้านดอนภูเขียว
36020114 โรงเรียนบ้านดงเมย บ้านดอนภูเขียว
36020115 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชรภูเขียว
36020116 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชรภูเขียว
36020117 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชรภูเขียว
36020118 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชรภูเขียว
36020119 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชรภูเขียว
36020120 โรงเรียนบ้านเมืองคง บ้านเพชรภูเขียว
36020121 โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านเพชรภูเขียว
36020122 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ผักปังภูเขียว
36020123 โรงเรียนบ้านโนนสลวย ผักปังภูเขียว
36020124 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผักปังภูเขียว
36020125 โรงเรียนภูมิวิทยา ผักปังภูเขียว
36020126 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปังภูเขียว
36020127 โรงเรียนบ้านหว้าทอง ผักปังภูเขียว
36020128 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปังภูเขียว
36020129 โรงเรียนบ้านโนนงาม ผักปังภูเขียว
36020131 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปังภูเขียว
36020132 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทยภูเขียว
36020133 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทยภูเขียว
36020134 โรงเรียนหนองเบนประภากร หนองคอนไทยภูเขียว
36020135 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทยภูเขียว
36020136 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ หนองคอนไทยภูเขียว
36020137 โรงเรียนบ้านสีปลาด หนองคอนไทยภูเขียว
36020138 โรงเรียนบ้านโนนข่า หนองคอนไทยภูเขียว
36020139 โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองคอนไทยภูเขียว
36020141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูมภูเขียว
36020142 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี หนองตูมภูเขียว
36020143 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง หนองตูมภูเขียว
36020144 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูมภูเขียว
36020145 โรงเรียนเนรมิตศึกษา โอโลภูเขียว
36020146 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โอโลภูเขียว
36020147 โรงเรียนบ้านหนองแวง โอโลภูเขียว
36020148 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง โอโลภูเขียว
36020149 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่าบ้านแท่น
36020150 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่าบ้านแท่น
36020151 โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านเต่าบ้านแท่น
36020152 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่าบ้านแท่น
36020153 โรงเรียนบ้านหนองแฝก บ้านเต่าบ้านแท่น
36020154 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่าบ้านแท่น
36020155 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่าบ้านแท่น
36020157 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นบ้านแท่น
36020158 โรงเรียนบ้านมอญ บ้านแท่นบ้านแท่น
36020159 โรงเรียนหัวนานคร บ้านแท่นบ้านแท่น
36020160 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บ้านแท่นบ้านแท่น
36020161 โรงเรียนบ้านนาดี บ้านแท่นบ้านแท่น
36020162 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นบ้านแท่น
36020163 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านแท่นบ้านแท่น
36020164 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นบ้านแท่น
36020165 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สระพังบ้านแท่น
36020166 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สระพังบ้านแท่น
36020167 โรงเรียนบ้านถนนกลาง สระพังบ้านแท่น
36020168 โรงเรียนบ้านนายม สระพังบ้านแท่น
36020169 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวนบ้านแท่น
36020170 โรงเรียนบ้านหินลาด สามสวนบ้านแท่น
36020171 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สามสวนบ้านแท่น
36020172 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวนบ้านแท่น
36020173 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สามสวนบ้านแท่น
36020174 โรงเรียนสามสวนวิทยา สามสวนบ้านแท่น
36020175 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สามสวนบ้านแท่น
36020176 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคูบ้านแท่น
36020177 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองคูบ้านแท่น
36020178 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคูบ้านแท่น
36020179 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง หนองคูบ้านแท่น
36020180 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคูบ้านแท่น
36020181 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองคูบ้านแท่น
36020182 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดีแก้งคร้อ
36020183 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดีแก้งคร้อ
36020184 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดีแก้งคร้อ
36020185 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุงแก้งคร้อ
36020186 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุงแก้งคร้อ
36020188 โรงเรียนบ้านโคกกุง โคกกุงแก้งคร้อ
36020189 โรงเรียนบ้านตลุกหิน โคกกุงแก้งคร้อ
36020190 โรงเรียนบ้านหนองแวง โคกกุงแก้งคร้อ
36020191 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ โคกกุงแก้งคร้อ
36020192 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอแก้งคร้อ
36020193 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอแก้งคร้อ
36020194 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอแก้งคร้อ
36020195 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ช่องสามหมอแก้งคร้อ
36020196 โรงเรียนบ้านสระแต้ หนองไผ่แก้งคร้อ
36020198 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ
36020199 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ
36020200 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ
36020201 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ
36020202 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อ
36020203 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020204 โรงเรียนบ้านโคกล่าม นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020205 โรงเรียนบ้านโคกงาม นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020206 โรงเรียนบ้านดงพอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020207 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020208 โรงเรียนบ้านนาแก นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020209 โรงเรียนบ้านหนองรวก นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020210 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่มแก้งคร้อ
36020211 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้งแก้งคร้อ
36020212 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี บ้านแก้งแก้งคร้อ
36020213 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้งแก้งคร้อ
36020214 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้งแก้งคร้อ
36020215 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านแก้งแก้งคร้อ
36020216 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้งแก้งคร้อ
36020217 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขามแก้งคร้อ
36020219 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขามแก้งคร้อ
36020220 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หนองขามแก้งคร้อ
36020221 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก หนองขามแก้งคร้อ
36020222 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก หนองไผ่แก้งคร้อ
36020223 โรงเรียนบ้านหนองสามขา หนองไผ่แก้งคร้อ
36020224 โรงเรียนบ้านโปร่ง หนองไผ่แก้งคร้อ
36020225 โรงเรียนบ้านโนนคูณ หนองไผ่แก้งคร้อ
36020226 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่แก้งคร้อ102.282999
36020227 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์แก้งคร้อ
36020228 โรงเรียนหนองพอกกองศรี หนองสังข์แก้งคร้อ
36020229 โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น หนองสังข์แก้งคร้อ
36020230 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์แก้งคร้อ
36020231 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา หนองสังข์แก้งคร้อ
36020232 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์แก้งคร้อ
36020233 โรงเรียนบ้านก่าน หนองสังข์แก้งคร้อ
36020234 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์แก้งคร้อ
36020235 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคาแก้งคร้อ102.234506
36020236 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า หลุบคาแก้งคร้อ
36020237 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หลุบคาแก้งคร้อ
36020238 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม หลุบคาแก้งคร้อ
36020239 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน หลุบคาแก้งคร้อ
36020240 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคาแก้งคร้อ102.288527
36020241 โรงเรียนบ้านหลุบคา หลุบคาแก้งคร้อ
36020242 โรงเรียนบ้านคอนสาร คอนสารคอนสาร
36020243 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสาร
36020245 โรงเรียนบ้านคลองบอน คอนสารคอนสาร
36020247 โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลางคอนสาร
36020248 โรงเรียนบ้านดงใต้ ดงกลางคอนสาร
36020249 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ดงกลางคอนสาร
36020250 โรงเรียนบ้านกุดแคน ดงกลางคอนสาร
36020251 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ดงกลางคอนสาร
36020252 โรงเรียนบ้านโคกนกทา ดงกลางคอนสาร
36020254 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบังคอนสาร
36020255 โรงเรียนบ้านม่วง ดงบังคอนสาร
36020256 โรงเรียนบ้านนาบัว ดงบังคอนสาร
36020257 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย ดงบังคอนสาร
36020258 โรงเรียนบ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลาคอนสาร
36020259 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลาคอนสาร
36020260 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลาคอนสาร
36020261 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลาคอนสาร
36020262 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลาคอนสาร
36020263 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ทุ่งพระคอนสาร
36020264 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระคอนสาร
36020265 โรงเรียนบ้านห้วยไห ทุ่งพระคอนสาร
36020266 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระคอนสาร
36020267 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระคอนสาร
36020268 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ทุ่งพระคอนสาร
36020269 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลายคอนสาร
36020270 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลายคอนสาร
36020272 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลายคอนสาร
36020273 โรงเรียนบ้านโนนโจด โนนคูณคอนสาร
36020274 โรงเรียนบ้านโนนสง่า โนนคูณคอนสาร
36020275 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณคอนสาร
36020276 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โนนคูณคอนสาร
36020277 โรงเรียนบ้านโจดกลาง โนนคูณคอนสาร
36020278 โรงเรียนบ้านดอนอุดม ห้วยยางคอนสาร
36020279 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ห้วยยางคอนสาร
36020280 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยางคอนสาร
36020281 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ห้วยยางคอนสาร
36020282 โรงเรียนบ้านป่าว่าน ห้วยยางคอนสาร
36020283 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยางคอนสาร
36020284 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยางคอนสาร
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2