ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
38%
13:1
อนุบาล 3235
63%
15:1
ระดับปฐมวัย358
17%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 23-3
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
26%
110:1
ระดับประถมศึกษา182038
83%
66:1
รวมทั้งสิ้น212546
100%
86:1