รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
36020001ศาลาสามัคคี 53.45 25.52 32.95 26.42 34.59 34.59 34.59 34.59
36020002บ้านระหัด 45.19 27.13 38.13 30.08 35.13 35.13 35.13 35.13
36020003บ้านขามป้อม 48.62 28.02 36.03 29.60 35.57 35.57 35.57 35.57
36020004บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 54.13 24.13 38.44 36.33 38.26 38.26 38.26 38.26
36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 41.34 17.06 35.00 25.78 29.80 29.80 29.80 29.80
36020011บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 49.33 23.61 39.76 25.45 34.54 34.54 34.54 34.54
36020012บ้านเมืองกลางวิทยา 50.39 27.70 36.35 31.12 36.39 36.39 36.39 36.39
36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 62.42 24.25 37.50 27.08 37.81 37.81 37.81 37.81
36020014บ้านโนนเห็ดไคล 56.30 23.53 52.50 28.13 40.12 40.12 40.12 40.12
36020015บุปผาราม 50.05 25.79 37.81 28.13 35.45 35.45 35.45 35.45
36020016บ้านโนนเขวา 37.88 16.25 27.75 26.88 27.19 27.19 27.19 27.19
36020017บ้านโนนทอง 47.10 22.18 32.21 28.68 32.54 32.54 32.54 32.54
36020018บ้านโนนหนองไฮ 47.25 27.63 43.13 38.28 39.07 39.07 39.07 39.07
36020019บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 37.09 20.15 31.75 27.50 29.12 29.12 29.12 29.12
36020020บ้านกลาง 47.83 25.42 39.72 30.90 35.97 35.97 35.97 35.97
36020021บ้านแก้งตาดไซ 41.68 17.64 35.71 24.11 29.79 29.79 29.79 29.79
36020022บ้านหนองบัว 46.01 20.00 33.47 31.15 32.66 32.66 32.66 32.66
36020023บ้านนาสีดา 53.21 20.55 30.96 32.69 34.35 34.35 34.35 34.35
36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 61.06 26.31 37.50 60.94 46.45 46.45 46.45 46.45
36020025บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 40.15 22.69 30.33 29.62 30.70 30.70 30.70 30.70
36020026บ้านหัวโสก 40.50 25.07 31.43 29.91 31.73 31.73 31.73 31.73
36020027บึงมะนาววิทยา 50.11 20.80 30.23 30.97 33.03 33.03 33.03 33.03
36020028บ้านจมื่น 54.04 29.56 39.17 32.81 38.90 38.90 38.90 38.90
36020029บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 55.71 27.49 40.54 31.11 38.71 38.71 38.71 38.71
36020030บ้านโนนงิ้ว 71.83 24.04 44.17 39.58 44.91 44.91 44.91 44.91
36020031บ้านเขวา 63.88 33.46 38.75 27.81 40.98 40.98 40.98 40.98
36020032บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 56.76 24.73 40.53 34.05 39.02 39.02 39.02 39.02
36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 46.19 28.59 36.25 18.75 32.45 32.45 32.45 32.45
36020034บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 49.84 24.71 38.53 32.59 36.42 36.42 36.42 36.42
36020035บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 56.43 25.82 34.90 31.25 37.10 37.10 37.10 37.10
36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 51.10 18.96 42.08 25.52 34.42 34.42 34.42 34.42
36020039ชุมชนบ้านเมืองเก่า 50.15 22.70 33.06 33.45 34.84 34.84 34.84 34.84
36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 55.96 15.17 38.75 33.33 35.80 35.80 35.80 35.80
36020041บ้านหนองแต้ 38.00 20.79 35.42 19.79 28.50 28.50 28.50 28.50
36020042เกษตรศิลปวิทยา 57.83 25.27 32.34 33.40 37.21 37.21 37.21 37.21
36020043ชุมชนบ้านหัน 61.36 30.70 41.88 38.87 43.20 43.20 43.20 43.20
36020044บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 61.60 29.36 45.00 40.06 44.01 44.01 44.01 44.01
36020045บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 47.96 16.71 33.57 30.58 32.21 32.21 32.21 32.21
36020046บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 50.36 21.57 30.77 33.05 33.94 33.94 33.94 33.94
36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์ 56.56 26.64 39.04 25.24 36.87 36.87 36.87 36.87
36020050สระโพนทอง 53.58 29.53 35.42 31.08 37.40 37.40 37.40 37.40
36020051บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 59.38 28.79 48.25 38.75 43.79 43.79 43.79 43.79
36020052บ้านหนองคูวิทยาคม 57.54 23.83 35.42 23.96 35.19 35.19 35.19 35.19
36020053บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 37.13 16.57 26.48 27.70 26.97 26.97 26.97 26.97
36020054บ้านพีพวย 41.04 33.69 34.17 26.04 33.74 33.74 33.74 33.74
36020055บ้านโจดพิทยาคาร 58.30 25.48 45.25 38.75 41.95 41.95 41.95 41.95
36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 46.88 15.88 35.00 33.40 32.79 32.79 32.79 32.79
36020057บ้านฉนวน 59.98 28.59 43.18 31.25 40.75 40.75 40.75 40.75
36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา 53.43 22.29 31.43 31.25 34.60 34.60 34.60 34.60
36020059บ้านนาสมบูรณ์ 54.96 28.43 32.08 27.08 35.64 35.64 35.64 35.64
36020060บ้านห้วยยางดำ 57.40 37.95 56.50 36.88 47.18 47.18 47.18 47.18
36020061บ้านหนองแดงกุดจิก 44.50 23.83 24.17 22.92 28.86 28.86 28.86 28.86
36020062บ้านหนองโพนงาม 51.03 22.10 39.00 31.56 35.92 35.92 35.92 35.92
36020063บ้านหนองไผ่ 37.30 25.01 30.20 26.25 29.69 29.69 29.69 29.69
36020064บ้านสารจอด 59.79 32.68 39.69 42.58 43.69 43.69 43.69 43.69
36020065บ้านวังม่วง 45.16 21.85 39.11 26.11 33.06 33.06 33.06 33.06
36020066บ้านโคกสง่า 43.21 20.05 28.46 22.36 28.52 28.52 28.52 28.52
36020067บ้านทิกแล้ง 50.39 13.65 36.36 28.41 32.20 32.20 32.20 32.20
36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 36.08 20.04 26.88 26.82 27.46 27.46 27.46 27.46
36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 72.50 6.50 30.00 26.56 33.89 33.89 33.89 33.89
36020070บ้านสารจอดเก่า 52.67 23.29 42.29 28.91 36.79 36.79 36.79 36.79
36020071บ้านดอนหัน 51.69 19.50 31.88 17.97 30.26 30.26 30.26 30.26
36020072ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 47.06 24.56 37.08 25.78 33.62 33.62 33.62 33.62
36020073บ้านสวนอ้อย 39.35 20.93 34.00 27.50 30.45 30.45 30.45 30.45
36020074บ้านหนองปอแดง 75.50 32.50 34.17 39.58 45.44 45.44 45.44 45.44
36020075บ้านกวางโจนโนนทอง 53.73 18.32 32.50 34.38 34.73 34.73 34.73 34.73
36020077คุรุราษฎร์วิทยา 42.24 19.19 29.64 28.35 29.86 29.86 29.86 29.86
36020078บ้านดอนจำปา 52.63 28.79 32.06 24.26 34.44 34.44 34.44 34.44
36020079บ้านหนองกุง 43.07 20.15 29.60 26.11 29.73 29.73 29.73 29.73
36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 36.54 12.02 23.75 21.88 23.55 23.55 23.55 23.55
36020082บ้านเรือ 43.86 17.82 29.64 27.68 29.75 29.75 29.75 29.75
36020083บ้านโนนสาทร 56.86 30.73 33.93 33.48 38.75 38.75 38.75 38.75
36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี 35.08 14.08 35.00 28.65 28.20 28.20 28.20 28.20
36020085บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 44.65 17.98 36.04 27.86 31.63 31.63 31.63 31.63
36020086บ้านกุดโคลน 40.75 16.25 30.00 23.44 27.61 27.61 27.61 27.61
36020087บ้านหนองไรไก่ 53.79 22.79 38.04 29.46 36.02 36.02 36.02 36.02
36020089บ้านกุดแดง 58.25 34.13 36.88 25.78 38.76 38.76 38.76 38.76
36020090บ้านโนนสาวเอ้ 40.33 29.82 28.33 26.74 31.31 31.31 31.31 31.31
36020093บ้านหนองปลา 58.93 32.69 44.50 36.25 43.09 43.09 43.09 43.09
36020094บ้านธาตุ 32.95 14.09 26.84 26.32 25.05 25.05 25.05 25.05
36020095บ้านหนองกุงใหม่ 44.71 18.49 33.19 26.39 30.70 30.70 30.70 30.70
36020096บ้านฝายพญานาค 33.60 17.38 29.00 23.33 25.83 25.83 25.83 25.83
36020097บ้านตาดรินทอง 59.25 29.56 32.50 34.38 38.92 38.92 38.92 38.92
36020098บ้านหนองคัน 58.71 23.01 40.21 30.47 38.10 38.10 38.10 38.10
36020099บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 41.79 19.26 30.13 28.62 29.95 29.95 29.95 29.95
36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 46.68 22.53 32.67 29.58 32.87 32.87 32.87 32.87
36020101บ้านนาหัวแรด 42.75 27.08 31.67 26.04 31.89 31.89 31.89 31.89
36020102บ้านโนนหินแร่ 49.90 21.45 26.50 28.13 31.50 31.50 31.50 31.50
36020103บ้านดอนเตาเหล็ก 35.94 26.81 28.13 28.52 29.85 29.85 29.85 29.85
36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 49.19 23.11 42.50 25.00 34.95 34.95 34.95 34.95
36020105บ้านนาหนองทุ่ม 57.25 30.14 38.44 28.13 38.49 38.49 38.49 38.49
36020106บ้านหนองแซง 42.99 24.03 29.30 26.27 30.65 30.65 30.65 30.65
36020107บ้านโป่งดินดำ 42.08 13.00 30.83 25.00 27.73 27.73 27.73 27.73
36020108บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 51.80 24.18 43.50 21.56 35.26 35.26 35.26 35.26
36020109บ้านฉนวน 41.77 18.88 29.17 28.13 29.49 29.49 29.49 29.49
36020110บ้านห้างสูง 50.71 29.14 32.31 31.49 35.91 35.91 35.91 35.91
36020111บ้านดอนไก่เถื่อน 54.84 25.19 46.56 26.95 38.39 38.39 38.39 38.39
36020112บ้านกุดหมากเห็บ 57.38 27.78 39.38 21.09 36.41 36.41 36.41 36.41
36020113ฉิมพลีมา 55.34 29.90 33.53 20.59 34.84 34.84 34.84 34.84
36020114บ้านดงเมย 38.05 14.30 27.75 27.50 26.90 26.90 26.90 26.90
36020115เพชรราษฎร์บำรุง 60.23 27.24 37.50 29.17 38.54 38.54 38.54 38.54
36020116เพชรราษฎร์สามัคคี 24.63 13.00 18.75 18.75 18.78 18.78 18.78 18.78
36020117บ้านหนองงูเหลือม 43.75 30.54 30.00 18.75 30.76 30.76 30.76 30.76
36020118บ้านโป่งโพธิ์ 36.19 17.88 27.50 27.34 27.23 27.23 27.23 27.23
36020119บ้านกุดขอนแก่น 35.00 21.18 24.50 34.38 28.77 28.77 28.77 28.77
36020120บ้านเมืองคง 47.20 24.18 33.50 29.69 33.64 33.64 33.64 33.64
36020121บ้านหนองขาม 52.21 26.10 31.67 29.17 34.79 34.79 34.79 34.79
36020122บ้านโนนดินแดง 56.95 52.88 48.00 30.63 47.12 47.12 47.12 47.12
36020123บ้านโนนสลวย 51.13 23.06 35.00 28.13 34.33 34.33 34.33 34.33
36020124บ้านหนองสองห้อง 37.41 24.53 31.88 25.78 29.90 29.90 29.90 29.90
36020125ภูมิวิทยา 58.51 33.99 46.51 42.45 45.37 45.37 45.37 45.37
36020126บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 47.83 19.60 31.63 27.52 31.65 31.65 31.65 31.65
36020127บ้านหว้าทอง 43.24 22.46 38.33 25.30 32.33 32.33 32.33 32.33
36020128ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 59.76 36.65 50.59 34.01 45.25 45.25 45.25 45.25
36020129บ้านโนนงาม 49.08 43.96 39.17 29.17 40.35 40.35 40.35 40.35
36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร 45.40 22.10 33.00 35.00 33.88 33.88 33.88 33.88
36020132บ้านกุดหัวช้าง 44.46 19.60 32.92 27.08 31.02 31.02 31.02 31.02
36020133บ้านหนองบัวพรม 40.27 15.71 30.83 27.34 28.54 28.54 28.54 28.54
36020134หนองเบนประภากร 42.11 15.89 31.11 25.35 28.62 28.62 28.62 28.62
36020135บ้านหนองคอนไทย 56.28 27.80 37.28 32.20 38.39 38.39 38.39 38.39
36020136บ้านมูลกระบือ 52.69 26.16 36.25 29.30 36.10 36.10 36.10 36.10
36020137บ้านสีปลาด 63.46 28.96 39.29 43.30 43.75 43.75 43.75 43.75
36020138บ้านโนนข่า 57.83 15.17 38.33 29.17 35.13 35.13 35.13 35.13
36020139บ้านหัวหนอง 67.15 50.03 57.50 55.00 57.42 57.42 57.42 57.42
36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก 41.10 18.60 35.58 26.20 30.37 30.37 30.37 30.37
36020142หนองเมยสามัคคี 40.57 19.50 33.93 32.14 31.54 31.54 31.54 31.54
36020143บ้านแดงสว่าง 50.52 28.11 35.94 31.45 36.51 36.51 36.51 36.51
36020144โนนเสลาประสาทวิทย์ 32.28 19.50 29.69 23.44 26.23 26.23 26.23 26.23
36020145เนรมิตศึกษา 43.42 23.05 29.50 24.17 30.04 30.04 30.04 30.04
36020146บ้านโนนดินจี่ 43.63 16.79 32.50 28.13 30.26 30.26 30.26 30.26
36020147บ้านหนองแวง 45.46 22.85 35.83 27.60 32.94 32.94 32.94 32.94
36020148บ้านห้วยพลวง 25.75 17.64 26.43 23.66 23.37 23.37 23.37 23.37
36020149บ้านหนองเม็ก 49.71 15.27 35.42 26.56 31.74 31.74 31.74 31.74
36020150บ้านหินลาดพัฒนา 50.61 24.23 37.14 37.50 37.37 37.37 37.37 37.37
36020151บ้านดอนดู่ 54.89 29.89 37.14 33.93 38.96 38.96 38.96 38.96
36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 44.78 22.88 31.75 27.50 31.73 31.73 31.73 31.73
36020153บ้านหนองแฝก 19.50 19.50 10.00 15.63 16.16 16.16 16.16 16.16
36020154บ้านวังหิน 41.08 21.67 31.67 27.08 30.38 30.38 30.38 30.38
36020155ชัยชุมพลวิทยา 49.56 25.59 35.16 31.64 35.49 35.49 35.49 35.49
36020158บ้านมอญ 47.55 23.77 33.39 27.01 32.93 32.93 32.93 32.93
36020159หัวนานคร 59.80 33.93 35.50 30.63 39.97 39.97 39.97 39.97
36020160บ้านโนนคูณ 58.94 22.91 39.06 35.16 39.02 39.02 39.02 39.02
36020161บ้านนาดี 53.90 32.50 28.50 21.88 34.20 34.20 34.20 34.20
36020162บ้านหนองผักหลอด 51.04 30.16 52.50 26.34 40.01 40.01 40.01 40.01
36020163บ้านหนองบัว 38.33 16.25 34.58 22.92 28.02 28.02 28.02 28.02
36020164บ้านข่าเชียงพิน 76.28 43.77 60.94 40.63 55.41 55.41 55.41 55.41
36020165บ้านสะเดาหนองไผ่ 60.67 26.21 43.33 23.96 38.54 38.54 38.54 38.54
36020166ไตรมิตรพิทยา 52.50 24.74 36.96 27.23 35.36 35.36 35.36 35.36
36020167บ้านถนนกลาง 56.83 21.77 40.83 31.77 37.80 37.80 37.80 37.80
36020168บ้านนายม 52.83 23.05 32.31 25.96 33.54 33.54 33.54 33.54
36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์ 50.63 21.13 24.38 34.38 32.63 32.63 32.63 32.63
36020170บ้านหินลาด 42.75 16.25 26.25 20.31 26.39 26.39 26.39 26.39
36020171โคกสะอาดศึกษา 35.13 19.50 35.00 28.13 29.44 29.44 29.44 29.44
36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 54.41 23.64 34.77 31.25 36.02 36.02 36.02 36.02
36020173บ้านหลุบค่าย 42.21 17.33 30.83 27.08 29.36 29.36 29.36 29.36
36020174สามสวนวิทยา 51.60 25.37 39.71 27.40 36.02 36.02 36.02 36.02
36020175บ้านโจดโนนข่า 51.13 26.53 39.26 28.86 36.45 36.45 36.45 36.45
36020176บ้านหนองคู 49.30 19.87 34.40 25.60 32.29 32.29 32.29 32.29
36020177บ้านหนองเรือ 61.13 37.36 48.28 40.43 46.80 46.80 46.80 46.80
36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 51.43 27.55 33.50 29.38 35.47 35.47 35.47 35.47
36020179บ้านดอนเค็ง 62.92 35.08 49.17 39.58 46.69 46.69 46.69 46.69
36020182บ้านหนองพีพ่วน 56.68 20.94 35.89 25.00 34.63 34.63 34.63 34.63
36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 53.44 23.80 43.13 31.64 38.00 38.00 38.00 38.00
36020184บ้านเก่าวิทยานุกูล 39.81 14.55 34.23 29.57 29.54 29.54 29.54 29.54
36020185บ้านหนองม่วงบำรุง 51.17 15.38 31.67 31.25 32.37 32.37 32.37 32.37
36020186บ้านเซียมป่าหม้อ 60.00 22.29 42.50 33.04 39.46 39.46 39.46 39.46
36020188บ้านโคกกุง 35.01 19.88 26.03 22.61 25.88 25.88 25.88 25.88
36020189บ้านตลุกหิน 57.38 26.08 35.63 29.69 37.20 37.20 37.20 37.20
36020190บ้านหนองแวง 46.25 23.53 38.25 30.94 34.74 34.74 34.74 34.74
36020191บ้านโปร่งสังข์ 53.00 30.40 42.50 27.08 38.25 38.25 38.25 38.25
36020192ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 65.08 29.75 52.08 46.18 48.27 48.27 48.27 48.27
36020193ศรีแก้งคร้อ 59.27 32.00 45.63 36.12 43.26 43.26 43.26 43.26
36020194บ้านหนองแสงวิทยา 53.45 34.67 37.73 30.97 39.21 39.21 39.21 39.21
36020195บ้านหนองไฮ 56.93 35.23 44.00 35.31 42.87 42.87 42.87 42.87
36020196บ้านสระแต้ 38.88 15.17 27.92 32.29 28.57 28.57 28.57 28.57
36020198บ้านยางคำวิทยา 44.10 34.05 32.50 24.38 33.76 33.76 33.76 33.76
36020199บ้านท่ามะไฟหวาน 54.44 19.53 35.28 28.99 34.56 34.56 34.56 34.56
36020200บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 37.77 21.67 26.02 23.03 27.12 27.12 27.12 27.12
36020201บ้านท่าทางเกวียน 39.00 19.50 37.50 21.88 29.47 29.47 29.47 29.47
36020202บ้านทุ่งคำหลวง 43.80 32.63 32.50 36.88 36.45 36.45 36.45 36.45
36020203บ้านนกเขาทอง 51.63 32.50 21.25 34.38 34.94 34.94 34.94 34.94
36020204บ้านโคกล่าม 33.45 23.40 28.50 28.13 28.37 28.37 28.37 28.37
36020205บ้านโคกงาม 58.78 28.52 43.75 33.98 41.26 41.26 41.26 41.26
36020206บ้านดงพอง 57.13 16.25 38.75 29.69 35.46 35.46 35.46 35.46
36020207บ้านนาหนองทุ่ม 50.55 26.74 30.54 29.80 34.41 34.41 34.41 34.41
36020208บ้านนาแก 47.79 22.38 38.58 30.42 34.79 34.79 34.79 34.79
36020209บ้านหนองรวก 56.35 22.19 38.46 26.68 35.92 35.92 35.92 35.92
36020210บ้านหนองไผ่ล้อม 47.92 26.99 35.33 30.63 35.22 35.22 35.22 35.22
36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา 53.40 22.05 33.27 27.64 34.09 34.09 34.09 34.09
36020212หว้านไพรสามัคคี 51.13 23.40 35.00 28.65 34.55 34.55 34.55 34.55
36020213กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 48.92 21.67 27.50 36.46 33.64 33.64 33.64 33.64
36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน 45.40 29.90 40.00 24.38 34.92 34.92 34.92 34.92
36020215บ้านโนนสะอาด 37.50 13.00 36.00 23.75 27.56 27.56 27.56 27.56
36020216บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 42.74 19.24 27.80 26.75 29.13 29.13 29.13 29.13
36020217บ้านหนองขาม 60.50 26.00 40.00 28.13 38.66 38.66 38.66 38.66
36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 51.15 26.13 34.00 31.88 35.79 35.79 35.79 35.79
36020220บ้านโนนงิ้วงาม 45.06 27.63 48.75 36.72 39.54 39.54 39.54 39.54
36020221บ้านหนองช้างเอก 24.78 22.75 30.00 24.22 25.44 25.44 25.44 25.44
36020222บ้านซำมูลนาก 40.32 27.89 35.00 36.36 34.89 34.89 34.89 34.89
36020223บ้านหนองสามขา 40.13 13.00 43.75 35.94 33.21 33.21 33.21 33.21
36020224บ้านโปร่ง 38.33 15.17 30.00 35.42 29.73 29.73 29.73 29.73
36020225บ้านโนนคูณ 57.25 22.75 43.75 32.81 39.14 39.14 39.14 39.14
36020226บ้านหนองแกหนองโน 69.71 32.71 38.33 38.54 44.82 44.82 44.82 44.82
36020227บ้านหนองสังข์ 40.68 20.12 30.57 27.41 29.70 29.70 29.70 29.70
36020228หนองพอกกองศรี 38.96 24.54 33.42 27.80 31.18 31.18 31.18 31.18
36020229หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 28.81 13.76 25.14 24.48 23.05 23.05 23.05 23.05
36020230หนองแต้วรวิทย์ 40.36 20.29 37.22 25.35 30.81 30.81 30.81 30.81
36020231โคกม่วงศึกษา 47.94 25.35 37.78 29.86 35.23 35.23 35.23 35.23
36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง 45.25 19.50 38.75 22.66 31.54 31.54 31.54 31.54
36020233บ้านก่าน 37.88 19.50 27.50 27.64 28.13 28.13 28.13 28.13
36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่ 35.74 21.33 28.41 25.57 27.76 27.76 27.76 27.76
36020236บ้านเหล่ากาดย่า 27.58 19.50 38.33 27.08 28.12 28.12 28.12 28.12
36020237บ้านภูดินหินกอง 54.96 19.60 35.42 31.25 35.31 35.31 35.31 35.31
36020238บ้านเลิงทุ่ม 43.75 17.64 34.29 30.36 31.51 31.51 31.51 31.51
36020239บ้านโคกไพรวัน 51.75 19.50 34.17 25.00 32.61 32.61 32.61 32.61
36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม 45.33 27.10 31.35 33.65 34.36 34.36 34.36 34.36
36020241บ้านหลุบคา 43.29 17.33 32.50 25.00 29.53 29.53 29.53 29.53
36020242บ้านคอนสาร 55.15 23.10 23.85 26.68 32.20 32.20 32.20 32.20
36020243บ้านน้ำพุปางวัว 54.00 20.93 40.00 39.38 38.58 38.58 38.58 38.58
36020245บ้านคลองบอน 38.38 20.15 25.50 26.25 27.57 27.57 27.57 27.57
36020247บ้านดงกลาง 41.46 15.88 31.79 24.55 28.42 28.42 28.42 28.42
36020248บ้านดงใต้ 37.81 23.83 34.44 25.69 30.44 30.44 30.44 30.44
36020249บ้านหนองตากล้า 49.56 15.89 25.00 25.69 29.04 29.04 29.04 29.04
36020250บ้านกุดแคน 42.50 10.06 48.75 25.00 31.58 31.58 31.58 31.58
36020251บ้านท่าศาลา 39.25 15.17 31.94 25.00 27.84 27.84 27.84 27.84
36020252บ้านโคกนกทา 49.69 21.28 28.13 32.03 32.78 32.78 32.78 32.78
36020254บ้านดงบัง 30.75 13.00 20.00 24.22 21.99 21.99 21.99 21.99
36020255บ้านม่วง 53.23 21.33 46.82 32.67 38.51 38.51 38.51 38.51
36020256บ้านนาบัว 49.61 30.25 37.14 36.16 38.29 38.29 38.29 38.29
36020257บ้านหินรอยเมย 45.39 26.93 26.07 26.79 31.30 31.30 31.30 31.30
36020258บ้านนาเกาะ 46.06 23.48 39.00 27.50 34.01 34.01 34.01 34.01
36020259บ้านน้ำอุ่น 41.06 16.25 31.25 18.75 26.83 26.83 26.83 26.83
36020260บ้านนาวงเดือน 64.79 29.97 38.38 35.48 42.16 42.16 42.16 42.16
36020261บ้านน้ำพุหินลาด 54.79 19.50 39.64 30.36 36.07 36.07 36.07 36.07
36020262บ้านโนนหัวนา 50.08 21.88 31.67 28.13 32.94 32.94 32.94 32.94
36020263บ้านทุ่งพระ 42.83 21.67 38.33 31.25 33.52 33.52 33.52 33.52
36020264บ้านห้วยแก้ว 50.32 28.04 35.00 33.48 36.71 36.71 36.71 36.71
36020265บ้านห้วยไห 59.95 34.18 40.50 26.25 40.22 40.22 40.22 40.22
36020266บ้านท่าเริงรมย์ 46.08 30.33 45.83 17.71 34.99 34.99 34.99 34.99
36020267บ้านห้วยทรายทอง 40.75 32.81 35.00 34.38 35.74 35.74 35.74 35.74
36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 59.38 27.78 35.00 27.34 37.38 37.38 37.38 37.38
36020269บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 44.79 14.61 29.57 27.16 29.03 29.03 29.03 29.03
36020270บ้านน้ำทิพย์ 40.33 19.50 32.50 27.08 29.85 29.85 29.85 29.85
36020272บ้านหนองเชียงรอด 48.13 15.05 33.65 35.34 33.04 33.04 33.04 33.04
36020273บ้านโนนโจด 42.25 19.50 26.50 25.63 28.47 28.47 28.47 28.47
36020274บ้านโนนสง่า 46.13 21.67 29.00 32.50 32.33 32.33 32.33 32.33
36020275บ้านโนนคูณ 53.71 30.59 41.46 29.95 38.93 38.93 38.93 38.93
36020276บ้านโสกมะตูม 43.80 21.92 30.68 23.58 30.00 30.00 30.00 30.00
36020277บ้านโจดกลาง 44.80 22.62 31.83 35.21 33.62 33.62 33.62 33.62
36020278บ้านดอนอุดม 46.36 17.64 38.93 26.79 32.43 32.43 32.43 32.43
36020279ชุมชนห้วยยาง 49.16 21.63 31.40 28.13 32.58 32.58 32.58 32.58
36020280บ้านหนองหล่มคลองเตย 42.99 19.17 29.61 26.37 29.54 29.54 29.54 29.54
36020281บ้านโนนเพิ่ม 46.80 38.01 38.25 28.13 37.80 37.80 37.80 37.80
36020282บ้านป่าว่าน 59.04 22.19 44.62 30.05 38.98 38.98 38.98 38.98
36020284บ้านปากช่องผาเบียด 41.75 24.76 31.39 29.51 31.85 31.85 31.85 31.85
ค่าเฉลี่ยรวม 48.54 23.66 35.25 29.38 34.21 34.21 34.21 34.21