สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16410
7%
110:1
อนุบาล 2342357
42%
414:1
อนุบาล 3343569
51%
514:1
ระดับปฐมวัย7462136
15%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 14951100
14%
520:1
ประถมศึกษาปีที่ 25365118
17%
524:1
ประถมศึกษาปีที่ 36152113
16%
523:1
ประถมศึกษาปีที่ 45753110
16%
522:1
ประถมศึกษาปีที่ 56673139
20%
528:1
ประถมศึกษาปีที่ 66653119
17%
524:1
ระดับประถมศึกษา352347699
77%
3023:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101323
31%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214721
28%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3171330
41%
130:1
มัธยมศีกษาตอนต้น413374
8%
325:1
รวมทั้งสิ้น467442909
100%
4321:1