สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
4%
17:1
อนุบาล 2603797
52%
519:1
อนุบาล 3433982
44%
516:1
ระดับปฐมวัย10680186
23%
1117:1
ประถมศึกษาปีที่ 1454792
17%
518:1
ประถมศึกษาปีที่ 2514596
18%
519:1
ประถมศึกษาปีที่ 3463783
15%
517:1
ประถมศึกษาปีที่ 4593695
18%
519:1
ประถมศึกษาปีที่ 5454388
16%
518:1
ประถมศึกษาปีที่ 6483482
15%
516:1
ระดับประถมศึกษา294242536
67%
3018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 129332
39%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214620
24%
210:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3141731
37%
216:1
มัธยมศีกษาตอนต้น572683
10%
614:1
รวมทั้งสิ้น457348805
100%
4717:1