สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
1%
12:1
อนุบาล 2403474
50%
89:1
อนุบาล 3294372
49%
89:1
ระดับปฐมวัย7078148
24%
179:1
ประถมศึกษาปีที่ 1363066
14%
88:1
ประถมศึกษาปีที่ 2393574
16%
89:1
ประถมศึกษาปีที่ 3414283
18%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 4353671
15%
89:1
ประถมศึกษาปีที่ 5514091
19%
811:1
ประถมศึกษาปีที่ 6394483
18%
810:1
ระดับประถมศึกษา241227468
76%
4810:1
รวมทั้งสิ้น311305616
100%
659:1