สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2241640
42%
410:1
อนุบาล 3243256
58%
78:1
ระดับปฐมวัย484896
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 1303060
16%
79:1
ประถมศึกษาปีที่ 2333164
17%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 3261440
11%
67:1
ประถมศึกษาปีที่ 4433477
21%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 5284068
18%
611:1
ประถมศึกษาปีที่ 6363066
18%
611:1
ระดับประถมศึกษา196179375
72%
3810:1
มัธยมศึกษาปีที่ 115924
48%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2459
18%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39817
34%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น282250
10%
317:1
รวมทั้งสิ้น272249521
100%
5210:1