สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2262046
48%
68:1
อนุบาล 3232750
52%
68:1
ระดับปฐมวัย494796
23%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 1311748
16%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 2193352
17%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 3243256
19%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 4222042
14%
67:1
ประถมศึกษาปีที่ 5302858
19%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 6242145
15%
68:1
ระดับประถมศึกษา150151301
73%
368:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1314
25%
14:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2628
50%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3314
25%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น12416
4%
35:1
รวมทั้งสิ้น211202413
100%
518:1