ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนงิ้วงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020220
PERCODE 6 หลัก100418
กระทรวง 10 หลัก1036100418
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงิ้วงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonngiwngam
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านงิ้วงาม
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822796
อีเมล์แอดเดรสmtts0887090662@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100418
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.16788035
Longitude
102.1635941

KM.

นาย ชูชาติ บัวคำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง ดาหวัน มาภิรมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว หรรษา บัวสระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว สมปอง บุญสมศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง วีณา จะชาลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย ชนะชัย แก้วศรีบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว กฤษณา เอ่นนู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว ปวิตรา แฝดสุระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย ฐิิติวัฒน์ เหลื่อมหมื่นไวย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน