ทะเบียนโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
บ้านโนนข่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก36020138
PERCODE 6 หลัก100584
กระทรวง 10 หลัก1036100584
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนข่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONKHA
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนข่า
ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870315
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100584
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.47647794
Longitude
102.1911785

KM.

นาง ณัตตยา ถนอมเงิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง นภาภรณ์ แนววิลัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย คงฤทธิ์ นามโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว พัชรากร ขวัญศักดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน