สพป.ชัยภูมิ เขต ๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1393380773
13%
1117:1
อนุบาล 21,2581,2032,461
40%
25410:1
อนุบาล 31,5091,4082,917
47%
26311:1
ระดับปฐมวัย3,1602,9916,151
20%
62810:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6491,5473,196
15%
28011:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6591,5873,246
15%
27812:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7451,7153,460
16%
28012:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8571,7203,577
17%
28712:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,9061,8633,769
18%
28113:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9772,0023,979
19%
28414:1
ระดับประถมศึกษา10,79310,43421,227
70%
1,69013:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1515403918
33%
5317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2562378940
34%
5318:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3516423939
34%
5417:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5931,2042,797
9%
16017:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4628
30%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
37%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
33%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย19827
0%
39:1
รวมทั้งสิ้น15,56514,63730,202
100%
2,48112:1