สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
44%
14:1
อนุบาล 3235
56%
15:1
ระดับปฐมวัย549
5%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 34812
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 691019
33%
119:1
ระดับประถมศึกษา253257
29%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191130
33%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111627
29%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191635
38%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น494392
47%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 49514
38%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5639
24%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 66814
38%
114:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย211637
19%
312:1
รวมทั้งสิ้น10095195
100%
1711:1