สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3364682
100%
421:1
ระดับปฐมวัย364682
12%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 1443781
13%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 2533891
15%
423:1
ประถมศึกษาปีที่ 34857105
17%
426:1
ประถมศึกษาปีที่ 44765112
18%
522:1
ประถมศึกษาปีที่ 54565110
18%
522:1
ประถมศึกษาปีที่ 66250112
18%
428:1
ระดับประถมศึกษา299312611
88%
2624:1
รวมทั้งสิ้น335358693
100%
3023:1