สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14711
7%
43:1
อนุบาล 2353469
47%
710:1
อนุบาล 3313667
46%
710:1
ระดับปฐมวัย7077147
21%
188:1
ประถมศึกษาปีที่ 1414081
18%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 2303868
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 3423779
17%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 4493887
19%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 5443781
18%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 6303262
14%
79:1
ระดับประถมศึกษา236222458
67%
4211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 119524
30%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151833
41%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3141024
30%
212:1
มัธยมศีกษาตอนต้น483381
12%
614:1
รวมทั้งสิ้น354332686
100%
6610:1