สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1203454
33%
414:1
อนุบาล 2292857
35%
610:1
อนุบาล 3252853
32%
511:1
ระดับปฐมวัย7490164
26%
1511:1
ประถมศึกษาปีที่ 1212748
13%
510:1
ประถมศึกษาปีที่ 2243256
15%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 3362460
16%
512:1
ประถมศึกษาปีที่ 4304979
21%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 5352863
17%
513:1
ประถมศึกษาปีที่ 6412869
18%
710:1
ระดับประถมศึกษา187188375
59%
3212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131629
31%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2171734
36%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3112132
34%
216:1
มัธยมศีกษาตอนต้น415495
15%
616:1
รวมทั้งสิ้น302332634
100%
5312:1