สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1161935
14%
49:1
อนุบาล 25361114
44%
913:1
อนุบาล 34763110
42%
912:1
ระดับปฐมวัย116143259
23%
2212:1
ประถมศึกษาปีที่ 16668134
16%
915:1
ประถมศึกษาปีที่ 25773130
15%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 36465129
15%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 47463137
16%
915:1
ประถมศึกษาปีที่ 58671157
19%
917:1
ประถมศึกษาปีที่ 67379152
18%
1015:1
ระดับประถมศึกษา420419839
75%
5515:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1516
22%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2538
30%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311213
48%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น21627
2%
39:1
รวมทั้งสิ้น5575681,125
100%
8014:1