สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1111122
21%
54:1
อนุบาล 2201838
36%
66:1
อนุบาล 3281745
43%
68:1
ระดับปฐมวัย5946105
29%
176:1
ประถมศึกษาปีที่ 1181937
16%
57:1
ประถมศึกษาปีที่ 2201737
16%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 3232346
19%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 4251540
17%
67:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142943
18%
67:1
ประถมศึกษาปีที่ 6201333
14%
66:1
ระดับประถมศึกษา120116236
64%
357:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1718
32%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2516
24%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35611
44%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น17825
7%
38:1
รวมทั้งสิ้น196170366
100%
557:1