ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดเชัยภูมิ

712

โรงเรียน
ตาราง
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
262
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
223
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
190
สพม.ชัยภูมิ
37
120,297
นักเรียน
ตาราง
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
31,247
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
31,762
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
25,041
สพม.ชัยภูมิ
32,247
7,476
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
2,435
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
2,186
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
1,844
สพม.ชัยภูมิ
1,011
นร. : ห้องเรียน
16:1
ตาราง
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
13:1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
15:1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
14:1
สพม.ชัยภูมิ
32:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
1สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020180บ้านหนองดินดำ
2สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010011บ้านห้วยตะแคง
3สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010012บ้านห้วยยาง
4สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010079บ้านโนนคูณ
5สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010222บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
6สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010245บ้านหนองกุงบำรุง
7สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030158บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
8สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030201บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
9สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030205บ้านท่าชวน
ไม่มีนักเรียน

9

ตาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก

430

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

197

ตาราง
เปิดปฐมวัย

651

ตาราง
เปิดระดับประถม

666

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

185

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

41

ตาราง
เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 9 /1%
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 504 /71%
ปฐมวัย - ม.ต้น 143 /20%
ปฐมวัย - ม.ปลาย 4 /1%
ประถมฯ 14 /2%
ประถมฯ - ม.ต้น 1 /0%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า 37 /5%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 430 /60%
ขนาดกลาง 255 /36%
ขนาดใหญ่ 20 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 7 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 430 /60%
ขนาดที่ 2 138 /19%
ขนาดที่ 3 75 /11%
ขนาดที่ 4 36 /5%
ขนาดที่ 5 26 /4%
ขนาดที่ 6 2 /0%
ขนาดที่ 7 5 /1%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 9 /3%
1.2. นร.1 - 20 9 /3%
1.3. นร.21 - 40 22 /8%
1.4. นร.41 - 60 50 /19%
1.5. นร.61 - 80 39 /15%
1.6. นร.81 - 100 29 /11%
1.7. นร.101 - 120 17 /6%