สพป.ชัยภูมิ เขต ๑


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1226220446
7%
607:1
อนุบาล 21,4781,3382,816
44%
23212:1
อนุบาล 31,5881,4813,069
48%
23113:1
ระดับปฐมวัย3,2923,0396,331
20%
52312:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7051,5603,265
15%
24114:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7821,6793,461
16%
23715:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8681,7373,605
16%
24715:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,0371,9373,974
18%
25416:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,1071,8323,939
18%
25116:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9531,7643,717
17%
24915:1
ระดับประถมศึกษา11,45210,50921,961
69%
1,47915:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16495091,158
33%
6119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26754941,169
34%
6219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36205231,143
33%
6119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,9441,5263,470
11%
18419:1
รวมทั้งสิ้น16,68815,07431,762
100%
2,18615:1