ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1208172380
8%
429:1
อนุบาล 21,1111,0422,153
45%
19711:1
อนุบาล 31,1241,0752,199
46%
19911:1
ระดับปฐมวัย2,4432,2894,732
8%
43811:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3721,2012,573
15%
20912:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3841,2702,654
16%
20713:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3971,2742,671
16%
20413:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,5421,4673,009
18%
20515:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,5531,3682,921
17%
20314:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,5111,3622,873
17%
20714:1
ระดับประถมศึกษา8,7597,94216,701
29%
1,23514:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13,4133,6897,102
34%
23930:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,4123,6087,020
34%
23730:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2083,5426,750
32%
23529:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10,03310,83920,872
36%
71129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1113,2455,356
35%
16732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,9243,1075,031
33%
16231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8962,9054,801
32%
15930:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,9319,25715,188
26%
48831:1
รวมทั้งสิ้น27,16630,32757,493
100%
2,87220:1