ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18008001,600
9%
1988:1
อนุบาล 23,9233,6387,561
44%
67611:1
อนุบาล 34,2063,9848,190
47%
69012:1
ระดับปฐมวัย8,9298,42217,351
14%
1,56411:1
ประถมศึกษาปีที่ 14,7464,3409,086
15%
72013:1
ประถมศึกษาปีที่ 24,8804,6569,536
16%
72013:1
ประถมศึกษาปีที่ 35,1054,7039,808
16%
72913:1
ประถมศึกษาปีที่ 45,4985,25210,750
18%
73515:1
ประถมศึกษาปีที่ 55,6355,23210,867
18%
73415:1
ประถมศึกษาปีที่ 65,4874,96110,448
17%
73714:1
ระดับประถมศึกษา31,35129,14460,495
50%
4,37514:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14,6434,5969,239
34%
35226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24,6414,5039,144
34%
35126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34,3944,4868,880
33%
34626:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13,67813,58527,263
23%
1,04926:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1113,2455,356
35%
16732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,9243,1075,031
33%
16231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8962,9054,801
32%
15930:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,9319,25715,188
13%
48831:1
รวมทั้งสิ้น59,88960,408120,297
100%
7,47616:1