สพป.ชัยภูมิ เขต ๓


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1208172380
8%
429:1
อนุบาล 21,1071,0412,148
45%
19611:1
อนุบาล 31,1221,0722,194
46%
19811:1
ระดับปฐมวัย2,4372,2854,722
19%
43611:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3681,1962,564
15%
20812:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3801,2672,647
16%
20613:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3931,2662,659
16%
20313:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,5391,4633,002
18%
20415:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,5481,3672,915
18%
20214:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,5021,3522,854
17%
20614:1
ระดับประถมศึกษา8,7307,91116,641
66%
1,22914:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16305171,147
35%
5521:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26054791,084
33%
5520:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35484811,029
32%
5419:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7831,4773,260
13%
16420:1
มัธยมศึกษาปีที่ 463107170
41%
534:1
มัธยมศึกษาปีที่ 55479133
32%
527:1
มัธยมศึกษาปีที่ 64471115
28%
523:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย161257418
2%
1528:1
รวมทั้งสิ้น13,11111,93025,041
100%
1,84414:1