ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18008001,600
9%
1988:1
อนุบาล 23,9233,6387,561
44%
67611:1
อนุบาล 34,2063,9848,190
47%
69012:1
ระดับปฐมวัย8,9298,42217,351
20%
1,56411:1
ประถมศึกษาปีที่ 14,7234,3309,053
15%
71613:1
ประถมศึกษาปีที่ 24,8764,6439,519
16%
71613:1
ประถมศึกษาปีที่ 35,0874,6889,775
16%
72414:1
ประถมศึกษาปีที่ 45,4835,23010,713
18%
73015:1
ประถมศึกษาปีที่ 55,6245,21610,840
18%
72915:1
ประถมศึกษาปีที่ 65,4714,94910,420
17%
73314:1
ระดับประถมศึกษา31,26429,05660,320
69%
4,34814:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,8731,4323,305
34%
16920:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,8461,3903,236
33%
17019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,7511,4383,189
33%
16619:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5,4704,2609,730
11%
50519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 473112185
41%
631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 56082142
31%
624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 65079129
28%
622:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย183273456
1%
1825:1
รวมทั้งสิ้น45,84642,01187,857
100%
6,43514:1