ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1164166330
13%
606:1
อนุบาล 25314751,006
41%
1527:1
อนุบาล 35605491,109
45%
1607:1
ระดับปฐมวัย1,2551,1902,445
23%
3727:1
ประถมศึกษาปีที่ 16715581,229
16%
1618:1
ประถมศึกษาปีที่ 26366111,247
16%
1638:1
ประถมศึกษาปีที่ 36746211,295
16%
1648:1
ประถมศึกษาปีที่ 47076341,341
17%
1618:1
ประถมศึกษาปีที่ 57236911,414
18%
1649:1
ประถมศึกษาปีที่ 67176451,362
17%
1618:1
ระดับประถมศึกษา4,1283,7607,888
75%
9748:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1402161
38%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2351247
29%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3322052
33%
69:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10753160
2%
189:1
รวมทั้งสิ้น5,4905,00310,493
100%
1,3648:1