ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18008001,600
9%
1988:1
อนุบาล 23,9233,6387,561
44%
67611:1
อนุบาล 34,2063,9848,190
47%
69012:1
ระดับปฐมวัย8,9298,42217,351
20%
1,56411:1
ประถมศึกษาปีที่ 14,7464,3409,086
15%
72013:1
ประถมศึกษาปีที่ 24,8804,6569,536
16%
72013:1
ประถมศึกษาปีที่ 35,1054,7039,808
16%
72913:1
ประถมศึกษาปีที่ 45,4985,25210,750
18%
73515:1
ประถมศึกษาปีที่ 55,6355,23210,867
18%
73415:1
ประถมศึกษาปีที่ 65,4874,96110,448
17%
73714:1
ระดับประถมศึกษา31,35129,14460,495
69%
4,37514:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,8791,4343,313
34%
17019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,8481,3903,238
33%
17119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,7541,4433,197
33%
16719:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5,4814,2679,748
11%
50819:1
มัธยมศึกษาปีที่ 473112185
41%
631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 56082142
31%
624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 65079129
28%
622:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย183273456
1%
1825:1
รวมทั้งสิ้น45,94442,10688,050
100%
6,46514:1