ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1504479983
8%
1168:1
อนุบาล 22,9572,6905,647
45%
47312:1
อนุบาล 33,0772,9286,005
48%
47413:1
ระดับปฐมวัย6,5386,09712,635
13%
1,06312:1
ประถมศึกษาปีที่ 13,4963,1466,642
15%
49613:1
ประถมศึกษาปีที่ 23,5743,3556,929
16%
49214:1
ประถมศึกษาปีที่ 33,7283,3927,120
16%
50114:1
ประถมศึกษาปีที่ 44,0333,8257,858
18%
50815:1
ประถมศึกษาปีที่ 54,1293,6907,819
18%
50316:1
ประถมศึกษาปีที่ 63,9383,5347,472
17%
50615:1
ระดับประถมศึกษา22,89820,94243,840
44%
3,00615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14,6434,5969,239
34%
35226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24,6414,5039,144
34%
35126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34,3944,4868,880
33%
34626:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13,67813,58527,263
28%
1,04926:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1113,2455,356
35%
16732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,9243,1075,031
33%
16231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8962,9054,801
32%
15930:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,9319,25715,188
15%
48831:1
รวมทั้งสิ้น49,04549,88198,926
100%
5,60618:1