สพม.ชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,7643,1625,926
34%
18233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,7933,1135,906
34%
18033:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,6403,0435,683
32%
17932:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8,1979,31817,515
54%
54132:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,0383,1335,171
35%
16132:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,8643,0254,889
33%
15631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8462,8264,672
32%
15331:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,7488,98414,732
46%
47031:1
รวมทั้งสิ้น13,94518,30232,247
100%
1,01132:1