ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1184163347
7%
428:1
อนุบาล 21,0491,0402,089
45%
19611:1
อนุบาล 31,1361,0552,191
47%
19811:1
ระดับปฐมวัย2,3692,2584,627
8%
43611:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1731,1132,286
14%
20111:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3471,1802,527
16%
20213:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3481,2492,597
16%
20213:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,3781,2792,657
17%
20313:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,5191,4502,969
19%
20315:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,5471,3632,910
18%
20514:1
ระดับประถมศึกษา8,3127,63415,946
28%
1,21613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13,4693,6337,102
34%
23330:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,2853,6326,917
33%
23629:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2213,4996,720
32%
23329:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,97510,76420,739
37%
70230:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1993,1805,379
35%
16533:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,0103,1365,146
33%
16631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8223,0274,849
32%
16130:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,0319,34315,374
27%
49231:1
รวมทั้งสิ้น26,68729,99956,686
100%
2,84620:1